PL EN


2015 | 15 | 1 | 16-22
Article title

A way to mastery. Mastery in martial arts

Content
Title variants
PL
Droga do mistrzostwa. Mistrzostwo w sztukach walki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim is to describe the route to mastery in martial arts and attempts to identify patterns. What is the average time taken to achieve first master degree, to achieve the highest technical degree, and to achieve the highest rank of master (10 dan)? Background. Theories of sports training, the humanistic theory of martial arts and the anthropology of martial arts give us a scientific perspective for the research. Particularly relevant here are the concepts of “long-term athlete development”, “the highest technical degree” and “budō ontogenesis”. Material and method. Material for the study was obtained from sports CVs and by analysing the route taken to mastery by selected outstanding practitioners of martial arts (Instructors, Masters) and combat sports (Olympic athletes and champions). To develop a longitudinal study (for the years 1998-2014) a diagnostic survey questionnaire technique (N = 285) was included, but some of the data was collected by analysing the contents of various written sources (literature and documents, published interviews) and online (monitoring sites). The ANOVA test was used (Fisher-Snedecor test of variance) and counted the average results for each level of mastery. Results and conclusions. It was found that the average time taken to achieve first master degree is about 10 years with regular training. Mastering the entire curriculum of the school / style of a martial art usually requires about 30 years’ training. After this time, some masters set up their own, separate schools, or create their own styles. However in order to achieve confirmed mastery at 10th dan one needs to practise a particular martial art for between 30 and 70 years.
PL
Celem badań był opis drogi do mistrzostwa w sztukach walki z próbą uchwycenia pewnych prawidłowości. Jaki jest średni czas uzyskiwania pierwszego stopnia mistrzowskiego, osiągania „najwyższego stopnia technicznego” i dochodzenia do najwyższego stopnia mistrzowskiego (10 dan)? Perspektywę naukową dla przeprowadzonych badań dają teoria treningu sportowego, humanistyczna teoria sztuk walki i antropologia sztuk walki. Sięgnięto m.in. do koncepcji „długoletniego rozwoju sportowca”, „najwyższego stopnia technicznego” i „ontogenezy budō”. Materiał i metody. Materiał badań stanowią życiorysy sportowe i drogi do mistrzostwa wybranych, wybitniejszych przedstawicieli środowisk sztuk walki (instruktorzy, mistrzowie) i 22 “IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology”, Vol. 15, no. 1 (2015) sportów walki (olimpijczycy, championi). Długoletnie badania (lata 1998-2014) obejmowały sondaż diagnostyczny techniką ankiety, lecz część danych zebrano w drodze analizy treści różnych źródeł pisanych (literatura przedmiotu i dokumentów, opublikowane wywiady) i internetowych (monitoring stron internetowych). Przyjęto do opracowania N = 285. Zastosowano test ANOVA (test wariancji jednoczynnikowej Fishera– Snedecora) oraz policzono wyniki średnie dla poszczególnych poziomów zaawansowania. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że średni czas uzyskiwania pierwszego stopnia mistrzowskiego wynosi około 10 lat. Opanowanie całego programu nauczania danej szkoły/stylu sztuki walki wymaga zwykle około 30 lat treningu. Po tym czasie niektórzy mistrzowie zakładali własne, osobne szkoły lub tworzyli własne style. Z kolei, aby osiągnąć potwierdzenie mistrzostwa stopniem 10 dan, trzeba uprawiać daną sztukę walki od 30 do 70 lat. Praca stanowi propozycję dla dalszych rozważań w obrębie podjętej tematyki badawczej i punkt wyjścia dla dalszych, bardziej wnikliwych i obiektywnych penetracji badawczych w tym zakresie.
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
16-22
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszów, Rzeszów (Poland)
author
  • Sportschool L. Sieber, Munich (Germany)
  • Idokan Poland’ Association, Munich (Germany)
author
  • Idokan Poland’ Association, Rzeszów (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60d059ea-dad4-4975-a5d1-04dcc7d5ab33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.