PL EN


2011 | 79 | 1 | 21-46
Article title

Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych i wydawniczych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Current State of Electronic Resources and their Preservation in Polish Libraries and Publishing Houses – an Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the results of 2009 research on electronic resources of Polish libraries. The research was focused on defining the state of electronic resources collected in traditional and digital libraries and evaluating the awareness and attitudes of Polish electronic resources library managers towards the issue of long-term preservation of resources in question. Finally, the author analyzes conclusions reached as a result of conversations with Poznań Supercomputing and Networking Center employees on long-term preservation of electronic library resources.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku, dotyczących zasobów elektronicznych polskich instytucji bibliotecznych. Celem tych badań było ustalenie, w jakiej kondycji są materiały elektroniczne zgromadzone w bibliotekach tradycyjnych i cyfrowych oraz jaki jest poziom świadomości i nastawienie przedstawicieli polskich instytucji tworzących, gromadzących i zarządzających polskimi bibliotecznymi zasobami elektronicznymi odnośnie do kwestii zabezpieczenia ich długoterminowej użyteczności. Omówiono również wnioski z rozmów na temat zapewnienia długoterminowej archiwizacji elektronicznych zasobów bibliotecznych z pracownikami Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
Year
Volume
79
Issue
1
Pages
21-46
Physical description
Contributors
References
 • About RLG Programs (b.d.). [online]; RLG Mountain View, CA USA 2006 [dostęp: 12.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://worldcat.org/arcviewer/1/OCC/2007/08/08/0000070511/viewer/file1939.html>.
 • Bibliografia Dokumentów Elektronicznych (2008). Indeks wydawców Bazy BN [online]. Biblioteka Narodowa [dostęp: 25.01.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=27&IZ=WYDAWCA>.
 • Biblioteka cyfrowa (2008). [online]. W: Wikipedia [dostęp: 25.01.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa>.
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (b.d.). [online]. Biblioteka Główna UMCS, Lublin 2008. [dostęp: 02.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.umcs.lublin.pl/>.
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [online]. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa 2008. [dostęp: 02.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.buw.uw.edu.pl>.
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego [online]. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008. [dostęp: 02.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.us.edu.pl/>.
 • CRL (2010). Center for Research Libraries [online]; [dostęp: 11.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.crl.edu/>.
 • Czermiński, Jurand B.(2002). Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • DPC(2010). Digital Preservation Coalition, Heslington, York [online]; [dostęp: 11.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dpconline.org/graphics/index.html>.
 • FBC (2008). Federacja Bibliotek Cyfrowych [online]. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [dostęp: 2.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://fbc.pionier.net.pl/owoc>.
 • Hedstrom, Margaret; Montgomery, Sheon (1999). Digital Preservation Needs and Requirements in RLG Member Institution. December 1998. RLG. Research Libraries Group, Mountain View, CA [online]. OCLC Research [dostęp: 08.02.2010]. Dostępnyw World Wide Web: <www.oclc.org/programs/ourwork/past/digpresneeds/digpres.pdf>.
 • Instytut Problemów Ochrony Zdrowia (b.d.). [online]. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia [dostęp: 03.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ipoz.pl/>.
 • It’s about time: research challenges in digital archiving and long term preservation (2003). Final report: Workshop on Research Challenges in Digital Archiving and Long-term Preservation, April 12-13, 2002. Washington, D. C.: Library of Congress, 2003.
 • Januszko-Szakiel, Aneta (2010). Problemy organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 405-428.
 • Katalog WWW Google (2008). Nauka i edukacja – Nauczanie zdalne [online]; [dostęp: 02.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.google.com/Top/World/Polski/Nauka_i_edukacja/Nauczanie_zdalne/>.
 • Katalogi, kartoteki i bazy danych (2009). Bazy danych Ewidencja oraz Biblios. Biblioteka Narodowa [online]; [dostęp: 10.01.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bn.org.pl/index.php/zbiory/zbiory-bibliologiczne/katalogi,-kartoteki-i-bazy-danych>.
 • KMD (2009). Krajowy Magazyn Danych [online]. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [dostęp: 11.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://kmd.pcss.pl/index.html>.
 • MKiS (1998a). Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. 1998, nr 44, poz. 269.
 • MKiS (1998b). Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. Dz. U. Nr 146, poz. 955.
 • Nahotko, Marek (2006). Nauczanie zdalne (e-learning) w polskich szkołach wyższych / e-ten euridice [online]. W: Kocójowa, Maria [red.]: E-włączenie czy e-wyobcowanie? Kraków: IINiB UJ 2006, s. 62-66. Seria: ePublikacje Instytutu INiB UJ, nr 2. [dostęp:02.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z2/nahotko-n.pdf>.
 • PCSS (2009). Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) [online]; [dostęp: 12.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.man.poznan.pl>.
 • PCSS – badania i projekty (b.d.). [online]. Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe [dostęp: 12.06.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.man.poznan.pl/badania/index.html>.
 • PIK (2010). Polska Izba Książki [online]; [dostęp: 20.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.pik.org.pl/>.
 • PTWK (2010). Polskie Towarzystwo Wydawców Książek [online]. WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego [dostęp: 20.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.wydawca.com.pl/index.php?s=info&kat=8&dzial=23&poddzial=0>.
 • Preserving Digital Information (1996). Report of the Task Force on Archiving of Digital Information [online]. RLG Mountain View, CA USA [dostęp: 19.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub63watersgarrett.pdf>.
 • Reports on Digital Archives and Repositories (2010). [online]. Center for Research Libraries, Chicago, IL [dostęp: 14.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/digital-archive-reports>.
 • RLG Partnership (2009). [online]. OCLC Dublin, Ohio USA [dostęp: 12.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oclc.org/programs/default.htm>.
 • SEA (b.d.). [online]. Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego [dostęp: 03.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.sea.edu.pl/>.
 • Studia online (b.d.). Onet.pl. Katalog [online]; [dostęp: 02.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://katalog.onet.pl/6173,studiaonline,k.html>.
 • The Digital Preservation Coalition (2010). [online]. Digital Preservation Coalition, Heslington, York [dostęp: 11.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dpconline.org/>.
 • The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR (2010). [online]. University of Nottingham [dostęp: 02.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.opendoar.org/>.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (1997). Dz. U. Nr 85, poz. 539.
 • Waters, Donald; Garrett, John (1996). Preserving Digital Information. Report of the Task Force on Archiving of Digital Information. Washington D. C.: The Commission on Preservation and Access, The Research and Library Group, 1996 [online]. OCLC, Online Computer Library Center [dostęp: 01.09.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oclc.org/programs/ourwork/past/digpresstudy/final-report.pdf>.
 • Wolters Kluwer Polska (2010). Informacje o wydawnictwie [online]; [dostęp: 02.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.wolterskluwer.pl/?cmd=info_o_wydawnictwie>.
 • Wybrane kolekcje cyfrowe (2008). [online]. EBIB. Elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich EBIB [dostęp: 02.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/content/view/275/79/>.
 • Young Digital Planet (2010). O firmie [online]. Young Digital Planet [dostęp: 03.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www2.ydp.com.pl/ydp/multimedia/1064,O-firmie.html>.
 • Zasoby sieciowe (2006). [online]. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [dostęp: 02.03.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.wsp.krakow.pl/kbin/zasoby.html>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60e6e2b0-b745-497d-ab21-9f0b0d869bd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.