PL EN


2015 | 4/2015 (56) | 222-237
Article title

Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi – koncepcja metodyczna i studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Negotiations as Part of Managing Organizational Changes: Methodological Concept & Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji wymaga koordynacji zadań realizatorów tych przedsięwzięć. Potrzeba wielu uzgodnień co do zakresów, terminów czy sposobów realizacji działań. Ujawniają się różne grupy interesu o celach wspólnych i sprzecznych. W efekcie konieczne jest prowadzenie szeregu negocjacji w celu podejmowania wspólnych decyzji i rozwiązywania konfliktów. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki tego typu negocjacji oraz wskazanie ich miejsca i znaczenia w procesach realizacji zmian organizacyjnych. Wprowadzenie zawiera ogólne interpretacje zmiany organizacyjnej, zarządzania zmianami i negocjacji w firmie. W zasadniczej części artykułu omówiono interpretację i znaczenie rozważanych negocjacji oraz ich specyficzne cechy i rodzaje. Następnie przedstawiono studium przypadku dotyczące negocjacji w ramach zmiany struktury organizacyjnej firmy komputerowej. W podsumowaniu oprócz syntezy rozważań wskazano także kierunki dalszych badań.
EN
The accomplishment of the ventures focused on the increase in organizational performance effectiveness requires the coordination of tasks of the executors of those ventures. Many arrangements concerning the scopes, deadlines, or the methods of performing the activities are required. Different groups of interest appear having both common and contradictory objectives. In effect it is necessary to conduct numerous negotiations in order to make common decisions and resolve conflicts. The objective of the paper is to characterize such negotiations and point out their place and significance within the processes of implementing organizational changes. The introduction contains the general concepts of organizational change, managing change, and business negotiations. In the main part of the paper, the idea and importance of considered negotiations as well as their specific features and kinds are described. Then a case study is presented concerning negotiations in the context of changing the organizational structure of a computer company. In the summation, apart from the synthesis of considerations, the directions for further research are pointed out.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydzial Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania
References
 • Chrostowki, A. i Jemielniak, D. (2008). Action research w teorii organizacji i zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 1 (131).
 • Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianami. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka.
 • Czerska, M. (1997). Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Elias, A.A., Cavana, R.Y. i Jackson, L.S. (2002). Stakeholder analysis for R&D project management. R&D Management, 32 (4).
 • Kanter, R.M. (1995). The Change Masters. Corporate Entrepreneurs at Work. London: Unwin.
 • Kozina, A. (2012a). Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kozina, A. (2012b). Przedmiot nauk o zarządzaniu. W: A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze (s. 13–27). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B. i Minton, J.W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Martyniak, Z. (1996). Metody organizowania procesów pracy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Masłyk-Musiał, E. (1995). Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 • McManus, J. i Schlumberger, S. (2002). The influence of stakeholder values on project management. Management Services, 46 (6).
 • Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rządca, R. (2003). Negocjacje w interesach. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Trocki, M., Grucza, B. i Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60fb9a89-24e6-420a-a3a3-0d26812d1057
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.