PL EN


2014 | 4(34) | 53-67
Article title

Turystyka przygodowa w świetle opinii badanych polskich turystów przygodowych – zarys problemu

Content
Title variants
EN
Adventure tourism in the surveyed Polish adventure tourists’ opinion – outline of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tourism is a kind of human activity, which has the ability to simultaneously satisfy a wide human needs’ range and develop people’s personality. Adventure tourism term is a type of tourism able to fulfill these types of human needs. The aim of the study was to know the Polish tourists opinion about the adventure tourism in Poland. The study involved 50 people, taking into account their gender, age, education and occupational status. The research tool was a survey questionnaire. The study indicated that it is not a popular form of tourism in Poland. Its proponents, the information about places and facilities derive mainly from the Internet. The most popular forms are trekking, tramping, caves exploration, paintball, windsurfing, bungejumping and rafting. Rather average possibility of practicing the adventure tourism in Poland is associated with multitude barriers, mainly financial investments, lack of FREE time, as well as fear and general fear of some of its forms.
PL
Turystyka stanowi rodzaj aktywności człowieka, która ma zdolność do jednoczesnego zaspokajania szerokiego wachlarza ludzkich potrzeb oraz rozwoju jego osobowości. Turystyka przygodowa (ang. adventure tourism) jest formą turystyki zdolną do zaspokojenia tego typu potrzeb człowieka. Celem badań było zbadanie opinii polskich turystów przygodowych na temat zagadnienia turystyki przygodowej w Polsce. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 50 polskich turystów przygodowych zróżnicowanych pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz statusu zawodowego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie wykazało, iż nie jest to popularna forma turystki w Polsce. Jej zwolennicy informacje na temat możliwości oraz miejsc jej uprawiania czerpią głównie z Internetu. Największym zainteresowaniem cieszą się takie formy, jak: trekking, tramping, badanie jaskiń, paintball, windsurfing, bungejumping oraz rafting. Raczej przeciętna możliwość uprawiania turystki przygodowej w Polsce wiąże się z mnogością barier, w tym głównie nakładami finansowymi, brakiem wolnego czasu, a także strachem i lękiem przed niektórymi jej formami.
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
author
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
References
 • Adventure Tourism Market Report. 2010. The George Washington University School of Business, The Adventure Travel Trade Association and Xola Consulting, Washington.
 • Backley R., 2006. Adventure Tourism. CABI, Cambridge, MA.
 • Brzozowski J., 2008. Turystyka i sport ważnymi czynnikami kształtującymi zdrowy styl życia. W: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce. Red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. MuchaSzajek.Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań.
 • Czerwiński J., 2006. Turystyka. Wybrane zagadnienia. PZWS, Wałbrzych.
 • Fennell D.A., 2000. Ecotourism. An introduction. Routledge, London & New York.
 • Łobożewicz T., 1996. Turystyka kwalifikowana. Wyd. PTTK, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka. 2010. Red. M. Bednarczyk. CeDeWu, Warszawa.
 • www.klubpodroznikow.com – forum [dostęp: 15.09.2014]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-610c00a0-6bb0-4ee7-a0c2-26bfeeecf53e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.