PL EN


2016 | 13 | 79-88
Article title

MIEJSCE RODZINY W ŻYCIU CZŁOWIEKA PONOWOCZESNEGO

Content
Title variants
EN
FAMILY IN POSTMODERN HUMAN BEING’S LIFE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym tekście autorka wskazuje zmiany, jakie nastąpiły w obrębie wzajemnych relacji między rodziną a jednostką, które zostały zanalizowane od czasów przednowoczesnych aż do współczesności (ponowoczesności). Autorka wykazuje, iż współczesny kształt rodziny, który przez wielu jest określany jako jej kryzys lub nawet upadek, jest wynikiem długiego procesu polegającego na renegocjacji wzajemnych obowiązków i możliwości indywidualnego rozwoju między jednostką a strukturą rodziny. W ostatniej części artykułu został opisany współczesny model relacji między jednostką a rodziną, polegający na osłabieniu rodziny jako instytucji wraz ze wzmacnianiem się jednostki, realizacją jej celów i pragnień, głównie poza jej strukturami. Autorka dochodzi do wniosku, iż rodzina, mimo wykazanych słabości, nadal stanowi ważną instytucję dla jednostki. Jest ona również jedyną instytucją, która jest w stanie bronić jednostkę przed negatywnymi aspektami wynikającymi z ponowoczesności.
EN
The author is indicating changes which took place within the interrelation among the family and the individual, from premodernity to postmodernity. The author is demonstrating, that contemporary shape of the family, which through by many researchers is named as the crisis of even a fall of the family, is a result of the long process consisting in the renegotiation of mutual duties and the possibility between the individual and family structure. The contemporary model of the relation between the individual and the family, consisting in weakening the family as the institution along with becoming stronger stayed of the individuals, which realize their purposes and desires mainly apart from her structures. In the author’s opinion the family is still an important institution for the human being. The contemporary family is also an only institution which is defending the individual against negative impacts of postmodernity.
Year
Issue
13
Pages
79-88
Physical description
Contributors
References
  • Adamski, F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa.
  • Dubas, E. (2001). Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej. W: E. Przybylska (red.). Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Toruń.
  • Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności. Warszawa.
  • Kocik, L. (2006). Rodzina w obliczu wzorów i wartości ponowoczesnego świata. Kraków.
  • Lipowicz, M. (2014). Problem z „ponowoczesnością”: pusty spór formalny czy zmiana charakteru ludzkiej egzystencji. Analiza i Egzystencja, 26.
  • Mitręga, A. (2011). Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych. Wychowanie w Rodzinie, 3.
  • Rodzina. (1999). Warszawa.
  • Szmyd, J. (2005). „Bycie razem” w ponowoczesności. Cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego i rodzinnego. Państwo i Społeczeństwo, 3.
  • Wrzesień, W. i Żurek, A. (1999). Wzory współzależności pomiędzy jednostką a rodziną. Roczniki Socjologii Rodziny, XI.
  • Vattimo, G. (2006). Koniec nowoczesności. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61163a84-9ba6-45b4-b7ec-349cd5704139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.