PL EN


2016 | 2 | 1 | 67-78
Article title

Reklama telewizyjna i jej odbiór przez dzieci w wieku przedszkolnym

Content
Title variants
EN
TV advertisements and their reception by children at preschool age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę wpływu telewizji, a w szczególności reklamy telewizyjnej na przebieg wychowania i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Jest to wieloaspektowa analiza czynników cywilizacyjnych, kulturowych i rodzinnych w tym kontekście. Podkreślono zwłaszcza psychologiczno-pedagogiczną rangę tego problemu. W świetle badań własnych i innych autorów, badaczy tej dziedziny, telewizja jako medium odgrywa ważną rolę kulturotwórczą, obyczajową, kształtującą modele życia i osobowość dzieci. Dominacja telewizji w życiu dziecka zaburza naturalne procesy rozwoju sfery emocjonalnej, uczuciowej i prawidłowej socjalizacji etycznej. Współcześnie reklama medialna stała się integralną częścią swoistej kultury wychowania, znakiem obecnej cywilizacji. Na tym tle powstają poważne dylematy wymagające diagnozy i nowych zastosowań w praktyce wychowawczoopiekuńczej. Konieczne staje się poszukiwanie racjonalnego kompromisu, upowszechnianie wiedzy o pozytywnych właściwościach telewizji i negatywnym wpływie reklamy na całokształt psychospołecznego, emocjonalnego i aksjologicznego rozwoju dziecka we wczesnym okresie jego życia. Niezbędne zwłaszcza staje się przygotowanie rodziców do racjonalnego i wybiórczego korzystania z mediów w złożonym procesie współżycia i funkcji rodziny w wychowaniu dzieci na ludzi samodzielnie i krytycznie myślących.
EN
The article takes up the topic of the influence of TV, and TV advertisements in particular, on the course of the child’s upbringing and their development at preschool age. It presents a multifaceted analysis of civilizational, cultural and family factors in this context. The psychological and pedagogical importance of this issue has been particularly emphasized. In the light of the author’s own studies and research carried out by other authors, namely scholars in this field, it can be stated that the TV as a medium plays an important, culture-creating and moral role that shapes both the children’s lifestyles and their personality. The TV’s dominance in the child’s life interferes with natural emotional development processes and their correct socialization by means of ethics. Nowadays, media advertisements have become an integral part of the present-day upbringing culture, a sign of our times. Due to that situation, serious dilemmas that require diagnosis and new solutions with regard to the practise of upbringing and care have appeared. It has become necessary to look for a rational compromise between the dissemination of knowledge about the positive qualities of the TV and the negative influence of advertisements on the psychosocial, emotional and axiological entirety of children’s development at the early stage of their life. It has become particularly necessary to prepare parents for a rational and selective use of media in the complex reality of cohabitation, as well as to talk about the family’s role in the child’s upbringing, allowing it to become an independently and critically thinking person.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
67-78
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych, pelekhyurii@ukr.net
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych
References
 • Bujak-Lechowicz, J. (2007). Wiedza o reklamach telewizyjnych w odbiorze dzieci przedszkolnych i szkolnych. Nauczyciel i Szkoła, 1–2.
 • Braun-Gałkowska, M., Gała, A., Ulfik-Jaworska, I., Dąbrowska, R. (2003). Trzydzieści agresywnych scen w jednym zwiastunie TV. Edukacja i Dialog, 6.
 • Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Gajda, J. (1987). Telewizja, młodzież, kultura. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Gajda, J. (2005). Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Guz, S. (2005). Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Holtkamp, J. (2009). Co ogłupia nasze dzieci? Kraków: Salwator.
 • Izdebska, J. (1996). Rodzina, dziecko, telewizja. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie.
 • Kossowski, P. (1999). Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".
 • Krajewska, B. (2013). Istota i znaczenie pojęcia "dziecko". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3.
 • Kuchta, D. (2011). Wpływ przekazów medialnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8.
 • Kuśpit, M. (2006). Dziecko w świecie reklamy. Remedium, 3.
 • Linsdstrom, M. (2005). Dziecko reklamy. Dlaczego nasze dzieci lubią to co lubią. Warszawa: Świat Książki.
 • Litwińska, K. (2008). Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym. Lublin: Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Łaciak, B. (2003). Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej. W: B. Łaciak (red.). Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Matyjas, B. (2008). Dzieciństwo w kryzysie. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".
 • Melosik, Z. (2003). Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej. Chowanna, 46(1), 19–37.
 • Napierała, M. (2012). Filozofia reklamy. Historia, psychologia, techniki. Kraków: Petrus.
 • Nowacki, R. (2009). Reklama. Warszawa: Difin.
 • Przedszkole Publiczne nr 1 w Zakliczynie. (2002). Trochę historii [online, dostęp 2016-02-16]. Dostępny w Internecie: http://naszeprzedszkole.przedszkolowo.pl/troche-historii.
 • Reber, A.S., Reber, E.S. (2008). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rogge, J.U. (1999). Dzieci potrafią oglądać telewizję. Kielce: Jedność.
 • Ryłko-Kurpiewska, A. (2008). Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sanecka, E. (2012/2013). Psychologiczne mechanizmy oddziaływania reklamy a manipulacja w reklamie [online, dostęp: 2015-10-20]. Publikacje Edukacyjne, 10023. Dostępny w Internecie: http://www.publikacje.edu.pl/pdf/10023.pdf.
 • Sitarczyk, M., Łukasik, M. (2005). Reklama i dziecko. Wychowanie w Przedszkolu, 8.
 • Tuszyńska-Bogucka, W. (2006). Dziecko w świecie telewizji. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.). Media – przyjaciel czy wróg dziecka? Poznań: Wyd. eMPi2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-612925e8-5957-4ed7-aa1e-d5040acac2cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.