PL EN


2017 | 4(36) | 91-98
Article title

Strategic accounting: The need and prerequisites

Content
Title variants
PL
Strategiczna rachunkowość zarządcza – koncepcje i potrzeby
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article describes the necessity and methodological peculiarities of strategic accounting. It is proved that the need for strategic accounting is due to the new information requests of large business for the effective implementation of business strategies. It shows the main characteristics and objects of strategic accounting, the main characteristics of the strategic accounting paradigm, which confirm the integrity and the need to develop a new accounting methodology. It proposes the conceptual approach to the construction of the strategic accounting system by creating accounting information streams aimed at information provision of strategic management. It is proved that considering the instability and inconsistency of the external macroeconomy in which the enterprises operate, the concept of external factors, risks, uncertainties, the concept of space and time fractals, decision making and forecasting is the basis of the conceptual structure of strategic accounting.
PL
W artykule podjęto temat funkcji strategicznej rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie oraz roli informacyjnej, jaką odgrywa ona w skutecznej realizacji strategii biznesowych. Pokazano główne cechy i podmioty strategicznej rachunkowości zarządczej, a także paradygmaty tej rachunkowości, potwierdzające jej integralność i wskazujące na potrzebę opracowania nowej metodologii rachunkowości. Zaproponowano koncepcyjne podejście do budowy strategicznego systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie poprzez tworzenie przepływu informacji w celu wsparcia informacyjnego zarządzania strategicznego. Wskazano, że ze względu na niestabilność i brak spójności otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstwa koncepcja czynników zewnętrznych, ryzyka, niepewności, koncepcja fraktali przestrzennych i czasowych, podejmowania decyzji i prognozowania jest podstawą organizacji systemu strategicznej rachunkowości zarządczej.
Year
Issue
Pages
91-98
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
References
  • Bromwich, M., Bhimani, A. (1994). Management accounting: Pathways to progress. London: Chartered Institute of Management Accountants. ISBN 1874784272.
  • Cooper, R., Kaplan, R.S. (1988). Measure costs right: Make the right decisions."Harvard Business Review", September–October, 96–103.
  • Innes, J. (1998). Strategic management accounting in tones. In: J. Innes (ed.). Handbook of Management Accounting (pp. 928–929). London: Gee. ISBN 1860890865.
  • Lord, B. R. (1996). Strategic management accounting: The emperor’s new clothes? "Management Accounting Research", 7 (3), 347–366.
  • Simmonds, K. (1981). Strategic management accounting. "Management Accounting", 59 (4), 26–29.
  • Друри, К. [Drury, C.]. (2005). Управленческий и производственный учет. Пер. с англ. Мocквa: Юнити-Дана. ISBN 5238008996.
  • Райан, Б. (1998). Стратегический учет для руководителей. Пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. Мocквa: Аудит, Юнити. ISBN 5851770449.
  • Семанюк, В.З. (2010). Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин. "Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць", 114 (11), 59–64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-612e477c-236c-4704-8249-502418d0d0e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.