PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 139-159
Article title

Hierarchia wartości osób wykluczonych społecznie

Content
Title variants
EN
System of values of socially excluded persons
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu podejmuje rozważania nad zagadnieniem wartości i przedstawia je w perspektywie filozoficznej, psychologicznej i kulturowej. Omawia regulacyjną, poznawczą i kontrolną funkcję podmiotowej orientacji wartościującej oraz dokonuje przeglądu koncepcji aksjologicznych i badań empirycznych dotyczących systemów wartości. Na tym tle prezentuje wyniki badań własnych nad hierarchią wartości osób wykluczonych społecznie wskutek powrotu do przestępstwa. Autorka przeprowadza wiele analiz badawczych w obrębie deklarowanej hierarchii wartości ostatecznych i instrumentalnych oraz poszukuje zależności pomiędzy hierarchią wartości a cechami socjodemograficznymi osób badanych. Zestawia także hierarchię wartości osób wykluczonych społecznie wskutek powrotu do przestępstwa z hierarchią wartości osób przystosowanych.
EN
The author takes up axiological considerations in a philosophical, psychological and cultural perspective. She discusses the regulatory, cognitive and controlling function of subjective value orientation and reviews the axiological concepts and empirical research regarding systems of values. In this context, she presents the results of her own research on the system of values of persons excluded socially as a result of their recidivist status. The author conducts a number of research analyses in the declared hierarchy of instrumental and ultimate values; she is examining the relationship between the system of values and sociodemographic characteristics of the sample group. She compiles the system of values of people that have been socially excluded due to return to the crime, with the system of the resocialised.
Issue
Pages
139-159
Physical description
Contributors
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
 • Allport G.W., Vernon P., Lindzey G., (1951), Study of Values: Measuring the dominant interests in personality. Manual of directions, Houghton Mifflin Company, Cambridge.
 • Berzonsky M.D., (2011), A social-cognitive perspective on identity construction, [w:] Handbook of identity theory and research, Schwartz S.J., Luyckx K., Vignoles V.L. (red.), Springer, New York.
 • Berzonsky M.D., Cieciuch J., Duriez B., Soenens B., (2011), The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations, “Personality and Individual Differences”, 50(2).
 • Carroll A., Durkin K., Hattie J., Houghton S., (1997), Goal Setting among Adolescents: A Comparison of Delinquent, At-Risk and Not-At-Risk Youth, “Journal of Educational Psychology”, 89(3).
 • Chudy W., (2004), Drugie śniadanie u Sokratesa, czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze, Wydawnictwo SUMUS, Warszawa.
 • Cieciuch J., (2007), Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Cieciuch J., (2013), Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Libera Libri, Rzym.
 • Czerwińska-Jasiewicz M., (2005), Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 • Erikson E., (1950), Childhood and society, Norton New, York.
 • Erikson E., (1968), Identity: Youth and crisis, Norton, New York.
 • Fodor J., (2007), Why pigs don’t have wings, „London Review of Books”, October 18.
 • Harris S., (2012), Pejzaż moralny, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki.
 • Havighurst R.I., (1972), Developmental tasks and education, McKay, New York.
 • Hejnicka-Bezwińska T., (1991), Orientacje życiowe młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Hume D., (1996), The philosophical works of David Hume, Thoemmes Press, Bristol, UK.
 • Kunikowski J., (2008), Bezpieczeństwo człowieka w świetle współczesnych zagrożeń, [w:] Konopczyński M., Nowak B.M. (red.), Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, Pedagogium, Warszawa.
 • Lotz J.B., (1933), Sein und Wert, „Zeitschrift für katholische Theologie”, 57.
 • Matusewicz Cz., (1975), Psychologia wartości, PWN, Warszawa.
 • Moore G.E., (2004), Principia ethics, Courier Dover Publications, Mineola, New York.
 • Niewiadomska I., Chwaszcz J., (2010), Jak zapobiegać karierze przestępczej?, Wydawnictwo TEKST, Lublin.
 • Nowak B.M., (2011), Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.
 • Oleś P., Oleś M., (1981), Zagadnienie wartości w psychologii humanistycznej A. H. Maslowa i C. R. Rogersa, „Roczniki Filozoficzne”, Vol. 29, nr 4.
 • Olszak-Krzyżanowska B., (1992), Młodzież wobec nowych wyzwań. Wartości, orientacje i cele życiowe zielonogórskich maturzystów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra.
 • Pieter J., (1933), Psychologia filozoficznego światopoglądu młodzieży, [w:]: Psychologia światopoglądu młodzieży, Szuman S., Pieter J., Weryński H. (red.), Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa.
 • Rokeach M., (1973), The nature of human values, The Free Press, New York.
 • Rokeach M., Ball-Rokeach S., (1989), Stability and change in American value priorities 1968–1981, „American Psychologist”, 44(5).
 • Scheller M., (1987), Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak i A. Węgrzecki, PWN, Warszawa.
 • Schwartz S.H., (1992), Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries, [w:] Advances in experimental social psychology, Zanna M. (red.), Academic Press, New York.
 • Schwartz S.H., Bilsky W., (1987), Toward a universal psychological structure of human values, „Journal of Personality and Social Psychology”, 53.
 • Schwartz S.H., Cieciuch J., Vecchione M. i in., (2012), Refining the theory of basic individual values, „Journal of Personality and Social Psychology”, 103(4).
 • Stępień A.B., (2001), Wstęp do filozofii, wyd. czwarte rozszerzone, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Szczepanik R., (2015), Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tatarkiewicz W., (2014), Historia filozofii, t. 1: Historia starożytna i średniowiecza, PWN, Warszawa.
 • Wiśniewski C., (1999), Wartości a wychowanie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.
 • Zarzecki L., (2012), Teoretyczne podstawy wychowania, Wydawnictwo KPSW, Jelenia Góra.
 • Ziomek-Michalak K., (2005), System wartości osadzonych w świetle badań pilotażowych, „Zamojskie Studia i Materiały”, R. VII, 1(16).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61514775-38a8-4f69-9cd4-ee800239d721
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.