PL EN


Journal
2006 | 9 | 173-193
Article title

O René Dubosie, jego nowej medycynie hipokratesowej i teologii Ziemi

Content
Title variants
EN
René Dubos, his new Hippocratic medicine, and the theology of the Earth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, po przedstawieniu naukowego biogramu Dubosa, rekonstruuję jego filozofię medycyny, oraz przedstawiam założenia ekologizmu autora, owej teologii Ziemi. Pokazuję, że na filozofię medycyny proponowaną przez Dubosa składają się: 1. dynamiczno-adaptacyjna koncepcja zdrowia i choroby, zgodnie z którą zdrowie jest zdolnością jednostki do działania w zmienionym otoczeniu, a choroba – stanowiąc zaburzenie systemowej równowagi – jest zarazem początkiem zdrowienia, czyli budowaniem nowej homeostazy. 2. Model natury ludzkiej traktowanej jaki wytwór genetycznego i kulturowego przystosowania się do otoczenia łączący w sobie dynamiczny pierwiastek prometejski z podatnością na zranienie. 3. Antyredukcjonistyczny model systemu opieki zdrowotnej odpowiadający naturze człowieka i dynamiczno-adaptacyjnej wizji zdrowia, zazwyczaj nazywany przez Dubosa nową medycyną hipokratesową. W ostatniej części artykułu uzasadniam tezę, że teologia Ziemi stanowi rozszerzenie nowej medycyny hipokratesowej na całość supersytemu żywego naszej planety.
EN
In the article I first present a sketch of René Dubos’ academic career. Then I reconstruct his philosophy of medicine and present the foundations of his ecologism, his theology of the Earth. I show that Dubos’ philosophy of medicine includes the following elements: 1. A dynamic and adaptational notion of health and illness, according to which health is the ability of an individual to act in a modified environment, and illness, which is a disturbance of systemic equilibrium, is the beginning of a return to health, that is, the establishment of a new homeostasis. 2. A model of human nature treated as a product of genetic and cultural adaptation to the environment, which combines a dynamic Promethean element with a proneness to injury. 3. An anti-reductionist model of health care that is adapted to man’s nature and to the dynamic and adaptational vision of health, which Dubos usually calls new Hippocratic medicine. In the last part of the article I justify the thesis that the theology of the Earth constitutes an extension of the new Hippocratic medicine to the whole living supersystem of our planet.
Keywords
Journal
Year
Issue
9
Pages
173-193
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Arystoteles [1982] – Arystoteles, Meteorologika. O świecie, tłum. A. Paciorek, PWN, Warszawa 1982.
 • Commoner [1974] – B. Commoner, Zamykający się krąg. Przyroda, człowiek i technika, tłum. J. Lutosławski, PWE, Warszawa 1974.
 • Daniels, Kennedy i Kawachi [2000] – N. Daniels, N. Kennedy, B. Kawachi, Is Inequality Bad for Our Health?, Beacon Press, Boston 2000.
 • Dubos [1962] – R. Dubos, Miraże zdrowia. Utopie, postęp i zmiany biologiczne, tłum. T. Kielanowski, PZWL, Warszawa 1962.
 • Dubos [1970] – R. Dubos, Człowiek, środowisko, adaptacja, tłum. S. Bogusławski, A. Czerwiński, PZWL, Warszawa 1970.
 • Dubos [1973] – R. Dubos, Tyle człowieka, co zwierzęcia, tłum. H. Wasylkiewicz, PZWL, Warszawa 1973.
 • Dubos [1986] – R. Dubos, Pochwała różnorodności, tłum. E. Krasiński, PIW, Warszawa 1986.
 • Hipocrates [1890] – Hipocrates, O powietrzu, wodach i okolicach. O lecznictwie pierwotnym, tłum. H. Łuczkiewicz, Gebethner i Wolff, Warszawa 1890.
 • Hirsch i Moberg [1988] – J.G. Hirsch, C.L. Moberg, René Jules Dubos, w: Biographi- cal Memoirs, National Academic Press, Washington, D.C. 1988; http://fermat. nap.edu/books/030903938X/html/132.html.
 • Jonsen [1998] – A.R. Jonsen, The Birth of Bioethics, Oxford University Press, New York 1998.
 • May [1977] – W.F. May, Code and Covenant or Philanthropy and Contract?, w: Ethics in Medicine, red. S.J. Reiser, A.J. Dyck, W.J. Curran, The MIT Press, Cambridge 1977.
 • Moberg [2005] – C.L. Moberg, René Dubos, Friend of the Good Earth: Microbiolo- gist, Medical Scientist, Environmentalist, ASM Press, New York 2005.
 • Szawarski [2005] – Z. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2005.
 • Szewczyk [2004] – K. Szewczyk, Debatujmy, poszukujmy, uprawiajmy, „Diametros”, 2004, nr 2; www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam2for2szewczyk.pdf.
 • Szewczyk [2002] – K. Szewczyk, Uprawa natury. Od filozofii medycyny do „filozofii Ziemi”, w: tenże, Katastrofy przestrzeni. Studia z filozofii biologii i medycyny, Uniwersytet Medyczny, Łódź 2002.
 • Szewczyk [2001] – K. Szewczyk, Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6157aad1-c08b-4f30-a443-00af035c625d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.