PL EN


2006 | 2 | 1 Prawo | 115-128
Article title

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w kontekście konstytucyjnego obowiązku solidarności z innymi

Title variants
EN
Polish Citizenship Waiving and Constitutional Duty of Solidarity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The mutuality of rights and duties of individual and state, resulting from citizenship, is strengthened by constitutional rule of social solidarity which forms one of the bases of Polish political system. Loss of citizenship entails consequences for individual as well as the state, a citizen of which he is. Therefore, waiving of Polish citizenship depends on both the citizen's decision and President's assent, that is supreme representative of state who represents the state in both foreign and domestic relations. The reason why President assents to waiving of citizenship is that the rule of social solidarity says about the relation between the individual and the society and consequently the state which is formed by the society. If citizenship and social solidarity mean definite bonds between the individual and the state – a citizen of which he is – the President, as the supreme representative (the head of state) should assent to break the bonds. There is not complete freedom of President's assent, though. This is so because making the decision, the President should take into account constitutional regulations concerning both the human freedom (his constitutional right to decide about his own life) and social solidarity (constitutional duties resulting from living in a society). Taking the above into consideration, the President ought to make a decision based on conflicted interests carefully balanced (on the one hand particularistic interest of individual and public interest on the other hand).
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
References
 • Antonowicz L.: Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 2000.
 • Bałaban A.: Polska racja stanu w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, w: Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2000.
 • Bałaban A.: Polskie problemy ustrojowe (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka), Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003.
 • Banaszak B., Jabłoński M.: Teza II do art. 82, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław: Kolonia Limited 1998.
 • Banaszak B., Jabłoński M.: Teza VI do art. 34, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław: Kolonia Limited 1998.
 • Błaś A.: Teza I do art. 1, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław: Kolonia Limited 1998.
 • Czarny P. i in.: Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, w: Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2004.
 • Dudek D.: Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin: LWP 2002.
 • Garlicki L.: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: Liber 2004.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kręcisz W., Orłowski W.: Przygotowanie, uchwalenie i ogólna charakterystyka Konstytucji z 1997r., w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W.Skrzydło, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2002.
 • Kuciński J.: Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003.
 • Lisiecki M.: Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu systemowym, w: Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin: RW KUL 1998.
 • Mojak R.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2002.
 • Opałek K., Bojm L., Maneli M.: Podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiały Sesji Naukowej PAN 4-9 lipca 1953 r., t. II, red. K. Opałek, Warszawa: PWN 1954.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 3 września 1996 r. (K. 10/96)
 • Sandorski J.: Obywatelstwo polskie a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w: Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny, red. K. Działocha, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2004.
 • Sarnecki P.: Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P.Sarnecki, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2004.
 • Skrzydło W.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002.
 • Szreniawski J.: Podstawowe problemy prawne obywatelstwa, w: Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2000.
 • Tarasiewicz P.: Spór o naród, Lublin: TN KUL 2003.
 • Traktat z 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską.
 • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 2 marca 1994 r. (W. 3/93)
 • Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, jedn. tekst Dz. U. z 2000r. nr28, poz. 353 z późn. zm.
 • Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 127, poz. 1400 z późn. zm.
 • Winczorek P.: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa: Liber 2000.
 • Wojtyczek K.: Prezydent Rzeczypospolitej, w: Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2004.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 kwietnia 2002 r. (SK. 23/01).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 stycznia 2001 r. (K. 17/00).
 • Znamierowski Cz.: Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa: Oficyna Naukowa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-619ece04-572f-4c22-b3c6-a990a98b94ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.