Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 21-41

Article title

Trust Culture and the Ethics of Government: When Trust among Citizens Is Deficient

Title variants

PL
Kultura zaufania oraz etyczność rządu: kiedy zaufanie społeczne jest niewystarczające

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Citizens’ trust in government mostly derives from the “ethics” factor, critically and particularly its “honesty” aspect. Public service is a public trust. This article aims to study the level of trust that Thai people perceive in the ethics of government, to investigate barriers to trust, and to provide determinant indicators that can promote ethical government and trust culture in the public sphere. Both questionnaires and the interview schedule were synthesised from the relevant literature. Based on the collected data, the findings were as follows: (1) citizens’ perception of the ethics of honesty of the Yingluck government is at very low level; (2) citizens’ trust in the ethics of honesty of the Yingluck government was found to be at a very low level in three areas of trust perception – trustworthiness, basic trust, and trust culture; (3) the relationship between the ethics of the Thai government and citizens’ trust were positively correlated in the same direction at a high level (r = 0.928); (4) there was a very high level (sig. 876) of inconsistency between the behaviours regarded as a test of the government’s honesty and those expected by citizens; (5) the major barriers to public trust in the Yingluck government derived from unethical norms and behaviours, a culture of distrust, political intervention in the bureaucracy, an unethical leader or a puppet leader (former Prime Minister Thaksin Shinawatra – Yingluck’s elder brother), mega-project corruption, autocratic rule, and illegal policies – the amnesty bill; (6) alignments to cultivate trust culture include incorruptibility, public interest and the upholding of justice, transparency and accountability, respect for diversity and for the worth and dignity of people, and commitment to excellence and to maintaining the public trust. The article postulates sufficient evidence to conclude that citizens’ trust in the ethics of the Thai government is at a very low level. It highlights where existing measures match the theory, but it also identifies a number of dimensions for which “trust deficiency” or “distrusted” was recorded. This was especially the case with regard to the content of the trust belief correlated with the ethics of honesty and to the selection of possible alignments for contributing to trust culture among Thai citizens.
PL
Zaufanie społeczne do rządu w większości opiera się na jego „etyczności”, a w szczególności na postrzeganiu przez społeczeństwo „uczciwości” rządzących, jako że służba państwowa wymaga zaufania publicznego. Celem artykułu jest zbadanie poziomu zaufania tajskiego społeczeństwa do etyczności rządu, a także zidentyfikowanie barier utrudniających tę ufność. Ponadto wskazano determinanty wzmacniające kulturę etyczności i zaufania w sferze publicznej. Wykorzystane kwestionariusze badawcze (2) oraz scenariusz wywiadów zostały opracowane na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Opierając się na uzyskanych danych, stwierdzono, że: (1) postrzeganie etyczności rządu Yinglucka przez społeczeństwo jest na bardzo niskim poziomie; (2) bardzo niski poziom zaufania społeczeństwa do etyczności rządu wynika z trzech czynników: wiarygodności, wzajemnego zaufania oraz kultury zaufania; (3) związek pomiędzy etycznością tajskiego rządu a wysokim poziomem zaufania społecznego wykazuje dodatnią korelację (r = 0.928); (4) występuje bardzo duża niezgodność (p = 0.876) pomiędzy zachowaniami mającymi na celu kontrolę uczciwości rządu a zachowaniami oczekiwanymi przez społeczeństwo; (5) największe bariery w osiąganiu zaufania społecznego przez rząd wynikają z nieetycznych norm i zachowań, kultury podejrzliwości, interwencjonizmu politycznego w zakresie biurokratyzacji, nieetycznego przywódcy i (lub) „rządu marionetkowego” (wcześniejszy premier Thaksin Shinawatra był starszym bratem Yinglucka), olbrzymiego korupcjonizmu, autorytaryzmu oraz nielegalnych działań (ustawa amnestyjna); (6) istnieje poparcie do kultywowania kultury zaufania, obejmującej: nieprzekupność, przestrzeganie prawa i interesu publicznego, transparentność i odpowiedzialność, szacunek dla różnorodności, wartości oraz godności ludzkiej, a także zaangażowanie w budowanie i utrzymywanie zaufania publicznego. Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że zaufanie społeczne do tajskiego rządu i wiara w jego etyczne działania jest na bardzo niskim poziomie. Zwrócono także uwagę na obszary – wyniki badań, które potwierdzają teorię zaufania publicznego, ale także zidentyfikowano liczne obszary, dla których odnotowano „deficyt zaufania” lub „nieufność”. Przedstawione badania szczególnie skupiają się na korelacji pomiędzy przeświadczeniem o zaufaniu a etyką bądź uczciwością oraz na selekcji regulacji, które mogą przyczynić się do budowania kultury zaufania wśród ludności tajskiej.

Year

Issue

10

Pages

21-41

Physical description

Contributors

 • Chulalongkorn University, Faculty of Political Science, Department of Public Administration, Bangkok, Thailand

References

 • Bjerke, B. (1999) Business Leadership and Culture: National Management Styles in the Global Economy. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
 • Cardona, P. and Morley, M. J. (2012) Manager-subordinate Trust: A Global Perspective (Global HRM). New York: Routledge.
 • Covey, S. (2006) The Speed of Trust. New York: Free Press.
 • Dietz, G. and Hartog, D. N. (2006) “Measuring Trust Inside Organizations”. Personnel Review 35: 557–88, http://dx.doi.org/10.1108/00483480610682299.
 • Fukuyama, F. (1995) Trust: The Social Virtues & The Creation of Prosperity. New York: The Free Press.
 • Gambetta, D. (1988) “Can We Trust?” in Diego Gambetta (ed.) Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Basil Blackwell.
 • Howell, D. C. (2007) Statistical Methods for Psychology. Sixth edition. Belmont, CA: Thomson-Wadsworth.
 • Inglehart, R. (1996) “Trust, Well-being and Democracy”. Paper to the “Trust and Democracy” conference, Georgetown University, 7–9 November.
 • Lewis, C. W. and Catron, B. L. (1996) “Professional Standards and Ethics” in J. L. Perry (ed.) Handbook of Public Administration. Second edition. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Lewis, C. W. and Gilman, S. C. (2005). The Ethics Challenge in Public Service. Second edition. San Francisco: Jossey Bass.
 • McAllister, D. J. (1995) “Affect- and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organisations”. Academy of Management Journal 38 (1): 24–59, http://dx.doi.org/10.2307/256727.
 • Mayer, R. C., Davis, J. H. and Schoorman, F. D. (1995) “An Integrative Model of Organizational Trust”. Academy of Management Review 20: 709–34, http://dx.doi.org/ 10.5465/amr.1995.9508080335.
 • Newton, K. (2001) “Trust, Social Capital, Civil Society and Democracy”. International Political Science Review 22 (2): 201–14, http://dx.doi.org/10.1177/0192512101222004.
 • OECD (2004) Building Public Trust: Ethics Measures in OECD Countries. Public Management Policy Brief No. 7. Paris: OECD, September, date of access: 14 March 2011.
 • OECD (2000) Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries. Paris: OECD, September, date of access: 14 March 2011.
 • Rose-Ackerman, S. (2001) “Trust, Honesty, and Corruption: Theories and Survey Evidence from Post-Socialist Societies”. Paper to the “Honesty and Trust in Post-Socialist Societies” workshop, Collegium Budapest, 25–26 May.
 • Six, F. E., De Bakker, F. G. A. and Huberts, L. W. J. C. (2007) “Judging a Corporate Leader’s Integrity: An Illustrated Three-component Model”. European Management Journal 25: 185–94, http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2007.04.003.
 • Sztompka, P. (1999) Trust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sztompka, P. (1996) “Trust and Emerging Democracy: Lessons from Poland”. International Sociology 11 (1): 37–62, http://dx.doi.org/10.1177/026858096011001004.
 • Sztompka, P. (2007) Zaufanie [Trust]. Kraków: Znak.
 • Uslaner, E. M. (1999) “Democracy and Social Capital” in M. Warren (ed.) Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-61aa0c76-d999-4ad7-9939-63280a8f08f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.