PL EN


2013 | 9 | 227-241
Article title

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Authors
Title variants
EN
The Choice of Taxation Method in the Personal Income Tax
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla niektórych sytuacji ustawodawca przewiduje możliwość opodatkowania w formach uproszczonych, polegających na zasadach ogólnych lub na zastosowaniu innej metody obliczenia podatku. Autorka przedstawiła wady i zalety zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Następnie oceniła praktykę funkcjonowania tego typu uproszczonych form.
EN
There are some rules concerning accounting when you run a business in Poland. Different businesses make different accounting decisions. Tax planning evaluates various tax options to determine how to conduct business in order to reduce or eliminate your tax liability. An individual taxpayer and a business owner often have more than one way to complete a taxable transaction. There are a number of restrictions on the accounting period you can use for tax purposes. Learning the types of bookkeeping systems is essential in identifying which one to adopt and use in keeping the records of business transactions. Some businesses choose simplified accounting methods based mainly on tax provisions while others choose full accounting methods in compliance with the Accounting Act. By studying the different types of bookkeeping systems, you will be able to determine the most appropriate to your business.(original abstract)
Year
Volume
9
Pages
227-241
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Dorozik L., System podatkowy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Etel L., Sitniewski P., Opodatkowanie kościołów oraz osób duchownych w Polsce. Biuro Studiów i Ekspertyz Informacja nr 888, Warszawa 2002.
 • Felis P., Czynniki warunkujące sposób opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Biuro Analiz Sejmowych, nr 8, 2008.
 • Gołębiowski G., Próba analizy systemu opodatkowania dochodów MSP w Polsce. Studia i Prace KZiF SGH,I Zeszyt naukowy nr 42, Warszawa 2002.
 • Gołębiowski G., Zygierewicz A., Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Studia BAS, nr 16, Warszawa 2008.
 • Golinowska S., red., W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. CASE, Warszawa 2004.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie IV,I Warszawa 2008.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Hołda A., Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe nr 7, Wyższa Szkoła Ekonomi i Informatyki w Krakowie, Kraków 2011.
 • Ickiewicz J., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 • Kaczor T., Misiąg W., Niedzielski A., Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu dochodów publicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Korenik S., Przybyła Z., Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jelenia Góra 2008.
 • Kosek-Wojnar M., Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe nr 2 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2004.
 • Kosikowski C, Rutkowski E., Borodo A., Finanse publiczne i prawo finansowe. Oficyna a Wolters Kluwer business, wydanie 3, Warszawa 2008.
 • Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców. Oficyna a Wolters Kluwer business, tom I, wydanie 6, Warszawa 2008.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe U-część szczegółowa. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1996.
 • Olesińska A., Prawo podatkowe. Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne: ekonomia i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Patyk J., Zmiany form opodatkowania podmiotów gospodarczych [W:] A. Pomorska (red.) Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej, Lublin 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych, Dz.U. z 1994 r., nr 140, poz. 786.
 • Szolno-Koguc J., Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990-1995 (założenia a realizacja). Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2010, nr 80 poz. 526 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 1998, nr 144 poz. 930 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Wójtowicz W., Zarys polskiego prawa podatkowego. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995.
 • Wolański R., Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Wołowiec T., Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, wydanie I, Nowy Sącz 2003.
 • Żabiński A., Wpływ wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na obciążenia fiskalne w małych przedsiębiorstwach [W:] D. Kopycińska (red.): Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61bf94a9-675e-401f-b4ec-52eb881e6c7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.