PL EN


2013 | 5 | 6-14
Article title

Philosophy and education: the meeting of prospects

Authors
Title variants
UK
Філософія і освіта: зустріч перспектив
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The research attention was given to substantiation of philosophy principles of education and its modern strategies, prospects of philosophic education in the classic university. Fun damental inexhaustibility of philosophy potential in substantiation of fundamental knowledge of university education has been analyzed, main philosophic principles and strategies of university education have been revealed, and the basic achievements in methodical providing of the philosophy study at the contemporary home universities have been outlined.
UK
Розвиток філософських наук і філософської культури є процесом, який багато в чому визначається і пов'язаний саме з філософською освітою. Серед багатьох складників і вимірів цього процесу спинімося детальніше на кількох аспектах. Перше, на що хотілося б звернути увагу, — це виміри буття філософського факультету і в цілому філософської освіти в класичному університеті. Наголошуючи роль філософії як спеціального напрямку вишколу майбутніх фахівців, не можна обминути увагою сам процес такої підготовки, нерозривно пов'язаний із викладанням. На відміну від багатьох інших дисциплін, філософія ставить перед собою дещо відмінні та водночас значно складніші завдання. Справді, зосереджуючись на ролі тих чи інших філософських дисциплін (логіки, онтології, гносеології, герменевтики, феноменології, філософської антропології, соціальної філософії, філософії історії, філософії права тощо), а також на значущості для вишколу будь-якого сучасного філософа глибокого опрацювання та всебічного знання конкретного, ґрунтованого насамперед на першоджерелах матеріалу, не можна забувати про те, що від самого свого виникнення філософія завжди апелювала до мислення людини як такого, до її вміння формувати уявлення та знання про світ і своє місце у ньому. Як і саме мислення, філософія — це не стільки певний результат, що закріплюється у формі чітких і несуперечливих положень, скільки процес, якому належить навчитися. Це вміння мислити можна здобувати лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента і викладача.
Publisher

Year
Issue
5
Pages
6-14
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61c40c46-96cb-4969-80ef-618a88cffb09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.