PL EN


2013 | 16 | 35-60
Article title

Przemoc w rodzinie i s posoby przeciwdziałania jej przez pracę resocjalizacyjno-wychowawczą kuratora sądowego

Authors
Content
Title variants
EN
Domestic Violence and Ways of Preventing it the in Rehabilitation and Educational Work of the Probation Officer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Walka z przemocą w rodzinie jest istotną kwestią w funkcjonowaniu społeczeństwa i państwa. O tym, że jest to walka trudna, nie trzeba nikogo przekonywać, ponieważ zjawisko przemocy domowej jest niestety w Polsce bardzo powszechne. Tym bardziej więc należy z tym zjawiskiem walczyć, ponieważ rodzina jest podstawową komórką społeczną i jako taka znajduje się pod szczególną ochroną państwa, czego wyrazem jest umieszczenie rodziny w różnych aktach prawnych, m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Im większy wskaźnik przemocy w rodzinie, tym bardziej przekłada się to na nieprawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa, i to zarówno społeczeństwa jako całości wszystkich obywateli, jak również małych społeczności lokalnych. Dlatego zasadne jest prowadzenie działań ogólnopolskich wraz z działaniami na poziomie gmin i powiatów. Prócz koordynowania istotna jest współpraca, wymiana informacji oraz szacunek pomiędzy podmiotami i instytucjami. To wszystko na pewno przyczyni się do skutecznego wykrywania przemocy w rodzinie oraz eliminowania go z życia społecznego. Jak zostało zaznaczone w artykule, dużą rolę w tej kwestii odgrywają kuratorzy sądowi dla dorosłych, zarówno zawodowi, jak i społeczni. Mają oni duży wpływ na życie podopiecznych oraz na kwestię wydawanych postanowień sądu, m.in. w zarządzeniu kary pozbawienia wolności, ich działania mają bezpośrednie odzwierciedlenie w życiu dozorowanych i ich rodzin. Dlatego ważne jest, aby kuratorami sądowymi zostawały osoby z powołania, które do pracy podejdą z pasją i zaangażowaniem, co wykluczy przedmiotowe traktowanie powierzonych osób oraz pewną „mechaniczność” w wykonywaniu swojej pracy.
EN
Fighting domestic violence is a critical issue in the functioning of society and the state. There is no need to convince anyone that this fight is a tough one as the phenomenon of domestic violence in Poland is unfortunately widespread, which makes it even more important to combat this problem. Family as a basic unit of society is under special protection of the state, which is reflected in our laws, for example, in the Constitution of the Republic of Poland. As the domestic violence increases, society becomes increasingly more dysfunctional. This dysfunction is seen both is society seen as a whole and the local community. Therefore, it is of utmost importance to carry out nationwide campaigns as well as campaigns at the local level. Besides coordinating the abovementioned campaigns, both governmental institutions and subjects need to cooperate, to exchange information and treat each other with respect. This will, as a result, help uncover domestic abuse more effectively and eliminate it from society. As stated in the article, a crucial role is played by probation officers and social workers. They have a tremendous influence on those they are supervising and court decisions such as court imprisonment orders. Their work is directly reflected in the lives of the supervised adults and their families. Thus, it is so important that probation officers and social workers are people who have a calling, and who, by bringing passion to their work and fully committing themselves, will eliminate the ‘object-like treatment’ of those they are supervising and a type of ‘mechanization’ when fulfilling their duties.
Year
Volume
16
Pages
35-60
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Ustawa z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz.U. 2007, nr 191, poz. 1366.
 • Ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 125, poz. 842.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005, nr 180, poz. 1493.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami.
 • Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Bojkowska A., Wybrane przestępstwa związane z problematyką przemocy w rodzinie, w: Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych, red. E. Kowalewska-Borys, Difin, Warszawa 2012.
 • Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Dziecko jako ofiara przemocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Jedynak T., Stasiak K. (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Lipowska-Teutsch A., Rodzina a przemoc, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995.
 • Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.
 • Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 • Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61d3d7e4-9e21-4214-ab93-3b229643e048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.