PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Planistyczne aspekty polityki przestrzennej a podstawy ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Authors
Content
Title variants
EN
Aspects of spatial policy planning and fundamentals of protection of the environment in the context of sustainable rural development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The formulated theme of the article was considered, in the context of the legal recourse to spatial planning in accordance with the countryside balanced development. In the work selected environmental aspects are discussed in the context of the legal instruments governing the spatial policy. The purpose of the article is not so much the presentation of spatial planning instruments as their verification from an environmental point of view.
PL
Temat artykułu, rozpatrywano w kontekście prawnych środków umożliwiających planowanie przestrzenne, zgodnie ze równoważonym rozwojem terenów wiejskich. W pracy omówiono wybrane aspektach ochrony środowiska w kontekście instrumentów prawnych, regulujących zasady polityki przestrzennej. Celem artykułu jest nie tyle prezentacja instrumentów prawnych planowania przestrzennego, co ich weryfikacja z punktu widzenia ochrony środowiska.
Contributors
author
References
 • Kistowski M., Pchałek M., 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.. 1997. Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 2003. Dz. U. Nr 164, poz. 1587.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 2004. Dz. U. Nr 118, poz. 1233.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. 2004 a. Dz. U. Nr 168, poz. 1765.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. 2004 b. Dz. U. Nr 168, poz. 1764.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. 2004 c. Dz. U. Nr 220, poz. 2237.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 uzupełnione rozporządzeniem z 5 września 2007 r. oraz 27 października 2008 r. 2008. Dz. U. Nr 229, poz. 2313.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2007. Dz. U. Nr 117, poz. 1667.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 2010. Dz. U. Nr 34, poz. 186.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2010. Dz. U. Nr 213, poz. 1397.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity. 2008. Dz. U. Nr 25, poz. 150, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2003. Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 2004. Dz. U. Nr 92, poz. 880.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadza zasady i tryb postępowania w sprawach ocen oddziaływania, a także zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. 2008. Dz. U. Nr 199, poz. 1227.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61d78e94-27f4-4447-8d1c-bc54cd2196f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.