PL EN


Journal
2015 | 4 | 3-8
Article title

Somatyczna determinacja płciowa w nadwadze i otyłości

Title variants
EN
Somatic gender determination in overweight and obesity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Somatyczne wielkości, takie jak masa (Mc) i wysokość ciała (Wc), są używane do wyliczania wskaźników wagowo- -wzrostowych i stanowią pomoc w diagnozowaniu nadwagi i otyłości. Cel pracy: Celem pracy jest ocena nadwagi i otyłości kobiet i mężczyzn w świetle prostych wskaźników somatycznych. Materiał i metody: W prezentowanej pracy porównano wskaźniki somatyczne 179 kobiet i 181 mężczyzn z nadwagą i otyłością. Do oceny somatycznej badanych użyto: Mc, Wc oraz wskaźników wagowo-wzrostowych: Queteleta, BMI, Rohrera i smukłości. Wyniki: W badanych grupach kobiety i mężczyźni byli w zbliżonym wieku, grupy te różniły się istotnie omawianymi wskaźnikami somatycznymi. Porównania podgrup kobiet i mężczyzn o podobnej wielkości BMI wykazały, że są oni w podobnym wieku i różnią się w zakresie Mc, Wc oraz wskaźników: Queteleta, Rohrera i smukłości. Natomiast między podgrupami kobiet, jak i między podgrupami mężczyzn, występowały istotne różnice wiekowe, Mc oraz wskaźników: BMI, Queteleta, Rohrera i smukłości. Wnioski: Powyższe dane wskazują, że pomimo braku różnic wieku między badanymi kobietami i mężczyznami z podobnym lub różnym BMI istnieje wyraźna somatyczna determinacja płciowa, natomiast w obrębie tej samej płci, różniącej się wskaźnikiem BMI, wiek badanych jest czynnikiem determinacji somatycznej. Wykazano też, że badane wskaźniki somatyczne mają różną moc predykcyjną w zakresie oceny nadwagi i stopnia otyłości badanych kobiet i mężczyzn.
EN
Background: The somatic measurements such as body mass (Bm) and body height (Bh) are used to calculate the massheight indices and are useful in the diagnosis of being overweight and obese. Aim of the study: The study aimed at the assessment of overweight and obesity in women and men with the use of some simple somatic indicators. Material and methods: In the study, the somatic indicators of overweight or obese women (179) and men (181) were compared. The indicators included Bm, Bh, and the weightheight indices such as Quetelet’s, BMI, Rohrer’s and the slenderness ratio. Results: The women and men examined during the research were of similar age and significantly differed within the somatic indices mentioned before. The comparison of female and male subgroups of similar BMIs has shown that the subjects were of a similar age, however, differed concerning Bms, Bhs and such indicators as Quetelet’s, Rohrer’s and a slenderness ratio. In contrast, female and male subgroups of different BMIs reflected significant differences as for age, Bm and such indicators as Quetelet’s, Rohrer’s and the slenderness ratio. Conclusions: The data collected indicate that, despite of the lack of age difference between the investigated women and men with similar and different BMIs, there is a clear somatic gender determination, while within the same gender with different BMIs, the age of the respondents is a factor in the somatic determination. It was also demonstrated that somatic indicators have different predictive powers in evaluating the degree of being overweight and obesity of the surveyed women and men.
Journal
Year
Issue
4
Pages
3-8
Physical description
Dates
accepted
2015-11-15
Contributors
author
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
author
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
  • Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolue
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
author
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61dcc62d-3548-4c55-b198-5cb998c5251d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.