PL EN


Journal
2015 | 17 | 105-118
Article title

Wykorzystanie terenów pogórniczych na przykładzie Wałbrzycha

Title variants
EN
The use of post-mining areas on the example of Walbrzych
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W efekcie przeprowadzonej na początku lat 90. XX w. likwidacji przemysłu górniczego w Wałbrzychu w mieście zaszły głębokie przemiany w sferach gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Jednym ze skutków była utrata przez znaczne obszary miasta wykorzystywane przez przemysł górniczy swej dotychczasowej funkcji. Celem artykułu była ocena obecnego stanu wykorzystania terenów pogórniczych na obszarze Wałbrzycha. Na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej określono użytkowanie terenu oraz wybrane cechy budynków. Zbadano także rozmieszczenie podmiotów gospodarczych oraz ich strukturę rodzajową (według PKD 2007). Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż tereny pogórnicze w Wałbrzychu w niewielkim stopniu zdołano przystosować do pełnienia nowych funkcji. Obecne ich zagospodarowanie świadczy, iż w procesie likwidacji przemysłu górniczego problem przyszłego wykorzystania terenów pogórniczych nie był w należyty sposób uwzględniany.
EN
In the consequence of the liquidation of hard coal mining industry in Wałbrzych at the beginning of the 90s of the 20th, profound changes in the socio-economic and spatial sphere have taken place in the city. As a result areas used by mines, which accounted for a substantial part of the city, have lost their previous function. The aim of the paper was to examine and asses the use of post-mining areas in the city of Wałbrzych. To this end on the basis of the field work the current land use of post-mining areas was determined. Moreover, localization and generic structure of business entities (PKD 2007 classification) was analysed. Basing on the results of the study it can be stated that post-mining areas in Wałbrzych only to the small degree have been adapted to serve new functions. Current use of post-mining areas allows us to observe that the problem of future development of these areas has not been sufficiently taken into account in the reconversion process.
Journal
Year
Issue
17
Pages
105-118
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Błaszczyszyn M., 2007, Działalność inwestycyjna Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, red. B. Fiedor, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja – odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Domański B., 2001, Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa.
 • Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Durlik I., 2009, Inżynieria zarządzania, cz. 1, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Fiszer A., Mazur A., 2008, Rekonwersja terenów pogórniczych a zrównoważony rozwój z uwzględnieniem waloryzacji złóż nieodnawialnych, [w:] Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej, red. A. Graczyk, Wyd. DWSPiT, Polkowice.
 • Jarosz J., 2010, Prawne i ekonomiczne aspekty likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce, „Górnictwo i Geoinżynieria”, t. 34, z. 3.
 • Kaczmarek S., 2010, Rewitalizacja i  krajobraz miejski – kwestia społecznej odpowiedzialności, „Studia Miejskie”, t. 1.
 • Kasztelewicz Z., Ptak M., 2011, Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kmak K., Płonka A., Winnicki A., 2000, Rozwój górnictwa i  technologii eksploatacji węgla kamiennego w Wałbrzychu, górnictwo węgla kamiennego w latach 1945–1998, [w:] Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Doświadczenia z wałbrzyskich kopalń, red. A. Kowalski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 • Kosmaty J., 2011, Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla, „Górnictwo i Geologia”, t. 6, z. 1.
 • Krzemińska A., Zaręba A., Ornatowska B., 2009, Kierunki zmian w środowisku przyrodniczym związane z działalnością poeksploatacyjną na obszarze dzielnic Sobięcin i Gaj w Wałbrzychu w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 38.
 • Litwińska E., 2010, Wpływ rewitalizacji dużych terenów przemysłowych na strukturę miasta, „Studia Miejskie”, t. 1.
 • Maddison A., 2006, The World Economy, OECD Publishing, Paris.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Płonka A., Kmak K., Krypel K., Winnicki A., 1999, Przebieg procesu likwidacji wałbrzyskich kopalń, [w:] Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zamek Książ.
 • Post-mining regions in Central Europe – problems, potentials, possibilities, 2012, eds. P. Wirth, B. Černič Mali, W. Fischer, Oekom, München.
 • Potocki J., Szczęśniak E., 2009, Rozwój przestrzenny wałbrzyskiego zespołu miejskiego i jego wpływ na przemiany systemu przyrodniczego, „Studia KPZK”, t. 123.
 • Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja – odnowa miast, 2000, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Skalski K., 1998, Problemy rewitalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, t. 3, Fundusz Współpracy – Brytyjski Fundusz Know-How, Kraków.
 • Skiba L., 1997, Zakres restrukturyzacji a delimitacja lokalnego rynku pracy, [w:] Zagłębie węglowe w obliczu restrukturyzacji, red. L. Skiba, Wyd. DTSK-Silesia, Wrocław.
 • Sikorski D., 2012, Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu po 1989 roku, [w:] Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne, t. 1, red. B. Namyślak, R. Szmytkie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Suszyński C., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XI/154/99 zmieniona uchwałami Nr XII/142/03 i Nr XXII/197/08.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2015
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61dd97f0-6017-4fea-82ea-f7c1c7fae8bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.