PL EN


2016 | 7 | 16-38
Article title

Trendy energochłonności polskiej gospodarki

Content
Title variants
EN
Trends in energy intensity of the Polish economy
RU
Тенденции в области энергоемкости польской экономики
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie trendów energochłonności gospodarki polskiej w ujęciu mezoekonomicznym w latach 1996—2012, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników energochłonności produkcji globalnej, finalnej oraz indukowanej. W analizowanym okresie obserwowano spadek poziomu energochłonności w gospodarce, pokazano też rodzaje działalności najbardziej energochłonne oraz zidentyfikowano tempo zmian tych wskaźników. Trzon danych w badaniu stanowi baza WIOD (World Input-Output Database), skupiająca m.in. ujednolicone bilanse paliwowo-energetyczne według klasyfikacji PKD 2004.
EN
The aim of the paper is to determine trends in energy intensity of the Polish economy at the mezoeconomic level in the years 1996—2012 with particular emphasis on energy intensity of global production, final production and induced energy intensity. In the analyzed period a decrease of energy intensity level in whole economy was observed. The most energy-intensive sectors were identified and average pace of changes of mentioned ratios was calculated. The World Input-Output Database (WIOD) is the data core and includes unified energy balances, according to PKD 2004 classification.
RU
Целью статьи является название тенденций в области энергоемкости польской экономики в мезоэкономическом подходе в 1996— —2012 гг, с особым учетом показателей энергоемкости глобального окончательного и индуцированного производства. В обследуемом периоде наблюдалось снижение уровня энергоемкости в экономике. В статье были представлены виды деятельности характеризующиеся наибольшей энергоемкостью, а также была показана скорость изменений этих показателей. Главные данные из обследования находятся в базе WIOD (World Input-Output Database), которая составляет, в частности, унифицированные топливно-энергетические балансы по классификатору ПКД (PKD) 2004.
Year
Issue
7
Pages
16-38
Physical description
Dates
published
2016-07
Contributors
author
References
 • Bielak R., Bieniek M., Wojciechowska E. (2009), Polska Klasyfikacja Działalności 2007 — wdrażanie i konsekwencje zmian, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6: s. 27—40.
 • Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych (2009, 2014), GUS.
 • Blair P., Miller R. (2009), Input-Output analysis. Foundations and Extensions, Nowy York, Cambrige University Press.
 • Boratyński J., Plich M., Przybyliński M. (2010), Krótkookresowe efekty zmian cen energii w polskiej gospodarce, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXII.
 • Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 (2012), Ministerstwo Gospodarki, http://pollighting.pl/ii-krajowy-plan-dzialan-na-rzecz-efektywnosci-energetycznej (dostęp 20.02.2015 r.).
 • Efektywność wykorzystania energii (2014), GUS.
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna (1997 i kolejne lata), GUS.
 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 (2014), Ministerstwo Gospodarki, http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_ar_pl_poland.pdf (dostęp 20.02.2015 r.).
 • Lenzen M. (2011), Aggregation Versus Disaggregation in Input-Output Analysis of the Environment, Economic Systems Research, Vol. 23(1): s. 73—89.
 • Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 (2013), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Analiz Strategicznych.
 • Mulder P., de Groot H. L. F. (2011), Energy intensity across sectors and countries: empirical evidence 1980—2005, „CBP Discussion Paper 171”.
 • Patterson G. M. (1996), What is energy efficiency?: Concepts, indicators and methodological issues, „Energy Policy”, Vol. 24/5: s. 377—390.
 • Peet J. (2004), Economic systems and energy, conceptual overview, „Encyclopedia of Energy”, Vol. 6: s. 103—115.
 • Plich M. (2002), Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo UŁ.
 • Plich M. (2007), Modeling Economic and Social Impacts of Energy Prices in the Polish Economy, [w:] Recent developments in INFORUM-type Modeling, Wydawnictwo UŁ: s. 53—68.
 • Plich M. (2011), Sectoral Impact of EU2020 Targets on the Polish Economy, [w:] Hasegawa T., Ono M. (red.), Interindustry Based Analysis of Macroeconomic Forecasting, Institute for International Trade and Investment, Tokyo: s. 42—61.
 • Plich M. (2013), Determinants of Modelling the Impact of Possible Shale Gas Extraction in Poland, [w:] Bardazzi R., Ghezzi L. (eds.), Macroeconomic Modelling for Policy Analysis, Firenze University Press: s. 245—270.
 • Plich M. (2015), The Impact of Possible Shale Gas Extraction on the Polish Economy, [in:] Meade D.S. (ed.), In Quest of the Craft: Economic Modeling for the 21st Century, Firenze University Press (in press).
 • Polska Klasyfikacja Działalności (2007), Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Poprawa efektywności energetycznej transportu w Polsce — analiza dostępnych środków i propozycje działań (2012), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku (2014), Ministerstwo Gospodarki, https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/pl/Polish_Energy_Policy_28PEP29_2050.pdf (dostęp 25.10.2014 r.).
 • Proskuryakova L., Kovalev A. (2015), Measuring energy efficiency: Is energy intensity a good evidence base?, „Applied energy”, Vol. 138: s. 450—459.
 • Przyszłość w atomie, czy w rozproszeniu? — ekspercka debata MG (2012), Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/16445 (dostęp 25.10.2014 r.).
 • Raport dotyczący kluczowych polskich energochłonnych przemysłów, z identyfikacją ograniczeń we wdrażaniu efektywności energetycznej w zakładach oraz opracowaniem rozwiązań dla tych przemysłów (2008), Lewiatan.
 • Stan środowiska w Polsce. Raport 2014 (2014), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • Su B., Huang H. C., Ang B. W. i Zhou P. (2010), Input-Output Analysis of CO2 Emissions Embodied in Trade: The Effects of Sector Aggregation, „Energy Economics”, Vol. 32: s. 166—175.
 • Suwała W. (2011), Modelowanie systemów paliwowo-energetycznych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • Szczerbowski R. (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski — miks energetyczny i efektywność energetyczna, „Polityka Energetyczna”, Tom 16, Zeszyt 4: s. 3546.
 • Tomaszewicz Ł. (1994), Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
 • World trends in energy use and efficiency. Key insights from IEA Indicator Analysis (2008), International Energy Agency.
 • Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć (2006), GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61dea637-1b99-47e4-b889-f0d4f4db289e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.