PL EN


Journal
2014 | 4(129) | 71–79
Article title

Zdrowie jako cel wychowania fizycznego – między teorią a praktyką szkolną

Title variants
EN
Health as a relevant aim of physical education – theory and school practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przedstawionego w artykule badania była ocena podejścia nauczycieli wychowania fizycznego do zdrowotnych aspektów prowadzonego przez nich przedmiotu w kontekście nowych zadań wynikających z aktualnych przepisów oświatowych. W badaniu ankietowym wzięło udział 444 nauczycieli wychowania fizycznego i 1544 uczniów z klas maturalnych. Nauczyciele wysoko lokowali zdrowy styl życia i zdrowie wśród 13 celów wychowania fizycznego. Jednocześnie ok. 40% uczniów uznało, że nauczyciele nie są dla nich źródłem wiedzy o zdrowiu, a 15% uczennic i 19% uczniów stwierdziło, że nigdy nie słyszało o zdrowiu podczas lekcji wychowania fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego nie jest wzorem zdrowego stylu życia dla ok. 32% dziewcząt i blisko 40% chłopców. Niezbędne wydaje się znowelizowane programów kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych. Kompetencje w zakresie prowadzenia programów promocji zdrowia i metodyki edukacji zdrowotnej powinny zajmować znaczące miejsce w systemie kształcenia i doskonalenia tej grupy zawodowej. Szczególnie istotne wydaje się doskonalenie w zakresie metod i form organizacyjnych zajęć ruchowych, uwzględniających celowy przekaz informacji o zdrowiu – zwiększenie intelektualizacji procesu wychowania fizycznego.
EN
Assessment of physical education teachers’ approaches to health aspects of physical education lessons was the aim of the study in the context of objectives for new regulations in education – taking a leading role in health education. 1544 secondary school leavers and 444 teachers of physical education, were investigated. The method chosen for this research was diagnostic survey, a survey technique using questionnaires created by the European Association for Physical Education and the author. Examined teachers ranked the importance of the healthy aspects of physical education, a healthy life style and health in the hierarchy of the objectives of physical education. Approximately 40% of pupils reported that teachers were not a source of knowledge about health – as many as 15,4% of school-girls and 19,4% of school-boys claimed they had not encountered discussion of health during physical education. Teachers of this subject are not role models for healthy life styles according to 32% of school-girls and almost 40% of school-boys. It seems appropriate to revise universities’ training courses for future teachers of physical education. Competence in promoting health and health education should be prioritized for this group. Improving methods and organizing activities for the propagation of health information – increasing the weight of academic training as applied to physical education, seems to be especially important.
Journal
Year
Issue
Pages
71–79
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
References
 • Bielski, J. (2009). Jaki powinien być współczesny nauczyciel wychowania fizycznego. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3, 51–54.
 • Cendrowski, Z. (2009). Nigdy jeszcze sprawy edukacji zdrowotnej nie były tak wyraziście i obszernie zapisane w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3, 65–74.
 • Czyż, S. i Toriola, A. L. (2012). Polish Children’s perception und understanding of physical education and school sports. Journal of Teaching in Physical Education, 1, 39–55.
 • Fisher, R., Repond, R. M. i Diniz, J. (2011). A physically educated pearson. W: K. Hardman i K. Green, (red.), Contemporary issues in physical education (s. 69–89). Oxford: Meyer & Meyer.
 • Frołowicz, T. (2010). Reforma wychowania fizycznego i zdrowotnego – szanse i zagrożenia. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 5, 89–93.
 • Górna-Łukasik, K. (2010). Przekazywanie wiadomości w procesie wychowania fizycznego. Wskazania praktyczne. Katowice: Wydawnictwo AWF.
 • Huk-Wieliczuk, E. i Marcinkowski, J. T. (2009). Uczelnie wyższe wychowania fizycznego wobec aktualnych potrzeb edukacji zdrowotnej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 4, 470–476.
 • Jabłoński, S. i Wojciechowska, J. (2013). Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji. Studia Edukacyjne, 27, 43–63.
 • Jaworski, Z. (2009). O krzewieniu kultury zdrowotnej w polskiej szkole – blaski i cienie. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3, 7–12.
 • Kowalski, M. i Gaweł, A. (2007). Zdrowie – wartość – edukacja. Kraków: Impuls.
 • Krawański, A. (2003). Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego. Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Krawański, A. (2006). Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii. Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Krawański, A. (2010). Prozdrowotnie zorientowana edukacja fizyczna elementem kształcenia ogólnego. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 5, 83–88.
 • Kruszelnicki, W. (2013) Freudowskie i Lacanowskie kierunki rewizji autorytetu nauczyciela. Studia Edukacyjne, 26, 263–276.
 • Kulmatycki, L. (2009). Edukacja zdrowotna w szkole polskiej 2009 – uwagi krytyczne. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3, 25–28.
 • Lacan, J. (1999). The seminar of Jacques Lacan, Book XX: Encore. Tłum. B. Fink. New York–London: W.W. Norton & Company.
 • Nowak, P. F. (2011). Edukacja zdrowotna jako ukryty wymiar wychowania fizycznego. W: B. Gofron i A. Gofron (red.), Podstawy edukacji. Konteksty dydaktyczne (s. 265–282). Kraków: Impuls.
 • Nowak, P. F. (2013). Interaktywna edukacja zdrowotna w środkach przekazu medialnego. W: I. Gembalczyk i B. Fedyn (red.), Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy (s. 205–214). Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
 • Osiński, W. (2002). Zarys teorii wychowania fizycznego. Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Paszkiewicz A. (2012). Kryzys autorytetu nauczyciela. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 25–31.
 • Pawłucki, A. (1997). Nauczyciel wobec wartości zdrowia – studium krytyczne. Gdańsk: AWF.
 • Pawłucki, A. (2002). Osoba w pedagogice ciała. Wykłady. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.
 • Pośpiech, J. (2009). O reformowaniu wychowania fizycznego – refleksje zamiast polemiki. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 4, 159–163.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2012). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977). Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977+2012%2409%2401&min=1
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2011). Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. 2011 nr 175 poz. 1042, „Treść uzasadnienia”). Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111751042
 • Sakłak, W. (2008). Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1, 23–31.
 • Strzyżewski, S. (1996). Proces kształcenia i wychowania fizycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Woynarowska, B. (red.). (2012). Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/4-6-nowak-kusnierz-zdrowie-jako-cel-wychowania-fizycznego.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61e31bc9-f19f-4787-9010-48fccc27cfaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.