PL EN


2014 | 3 (350) | 145-156
Article title

Absorpcja zasobów pracy przez sektor usług w Polsce w latach 2008-2012

Authors
Content
Title variants
EN
Absorption of Labour Resources by the Service Sector in Poland in the Years 2008-2012
RU
Абсорбция трудовых ресурсов сектором услуг в Польше в 2008-2012 гг.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja znaczenia sektora usług jako pracodawcy i jego roli w kształtowaniu sytuacji na polskim rynku pracy w latach 2008-2012. Podstawę wnioskowania stanowiły publikowane dane statystyczne GUS prezentujące zmiany zachodzące w liczbie pracujących, bezrobotnych oraz nowo utworzonych miejsc pracy w sektorze usług. Zaprezentowane rozważania dotyczą zarówno sektora usług jako całości, jak i poszczególnych sekcji wchodzących w jego skład (wg PKD 2007). Tam, gdzie było to możliwe (ze względu na dostępność danych statystycznych) uwzględniono także zróżnicowanie terytorialne (wg województw). W efekcie zaprezentowanych analiz wykazano, że nawet w okresie spowolnienia gospodarki sektor usług przyczyniał się do łagodzenia trudnej sytuacji na polskim rynku pracy. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the article is to identify the importance of the service sector as an employer and its role in formation of the situation in the Polish labour market in the years 2008-2012. The grounds for conclusions were the published CSO’s statistical data presenting the changes occurring in the number of employees, unemployed and newly established jobs in the service sector. The presented considerations concern both the service sector as a whole and individual sections being a part thereof (by PKD 2007). When it was possible (due to the statistical data accessibility), the author considered the territorial differentiation (by province). In effect of the prehandelsented analyses, the author showed that even in the period of economic slowdown the service sector contributed to smoothing the difficult situation in the Polish labour market. The article is of the research nature.
RU
Цель статьи – выявить значение сектора услуг как работодателя и его роль в формировании ситуации на польском рынке труда в 2008-2012 гг. Основу для умозаключения представляли публикуемые статистические данные ЦСУ, представляющие изменения, происходящие в численности занятых, безработных и вновь открытых рабочих мест в секторе услуг. Представленные рассуждения касаются как сектора услуг в целом, так и отдельных секций, входящих в его состав (по классификации PKD 2007). Там, где это было возможным (из-за доступности статистических данных), учли также территориальную дифференциацию (по воеводствам). В результате представленных анализов показали, что даже в период экономического застоя сектор услуг способствовал смягчению трудной ситуации на польском рынке труда. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
145-156
Physical description
Dates
published
2014-05-2014-06
Contributors
References
 • Bezrobocie rejestrowane. I –IV kwartał 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.Kuczewska L. (2011), Sektor usług w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010 (2010), GUS, Warszawa.Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013 (2013), GUS, Warszawa.Popyt na pracę w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.Popyt na pracę w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.Popyt na pracę w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 (2009), GUS, Warszawa.Rocznik Statystyczny Województw 2012 (2012), GUS, Warszawa.http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm [dostęp: 28.04.2014]
 • Bezrobocie rejestrowane. I –IV kwartał 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 • Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Kuczewska L. (2011), Sektor usług w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010 (2010), GUS, Warszawa.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Popyt na pracę w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 • Popyt na pracę w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Popyt na pracę w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 (2009), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2012 (2012), GUS, Warszawa.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm [dostęp: 28.04.2014]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61e897cf-a7f6-47e9-9392-fb14838d7264
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.