PL EN


2007 | 2(2) | 27-37
Article title

W poszukiwaniu dobrej administracji

Authors
Content
Title variants
EN
In Search of Good Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszukiwanie dobrej administracji nie jest jedynie wynikiem intelektualnej ciekawości, ale raczej konieczności praktycznej natury. Konieczności, bowiem już dzisiaj powszechnie wiadomo, że sposób funkcjonowania administracji był i nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych czynników wpływających zarówno na sposób funkcjonowania gospodarki oraz poziom jej rozwoju, jak i na kształt społeczeństwa. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera zadanie poszukiwania dobrej administracji w realiach polskich, ponieważ od samego początku naszej transformacji decydenci skoncentrowali się raczej na przemianie i doskonaleniu gospodarki, a nieomal całkowicie zapoznali problem przebudowy administracji. Głównym celem artykułu jest wykazanie, iż rozumienie pojęcia dobrego administrowania jest pochodną obowiązującej w danym okresie etyki. A jeśli tak, to konieczne staje się włączenie elementów etyki do nauki i praktyki administracji, pozwoli to bowiem na pełniejsze i doskonalsze wypełnianie przez administrację jej istotowej funkcji. Do istoty administracji w jej współczesnym rozumieniu należy niewątpliwie: pełnia komunikacji społecznej (stąd rola etyki komunikacyjnej) oraz odpowiedzialność administracji za harmonijny rozwój społeczny (stąd rola etyki odpowiedzialności).
EN
Looking for good administration is not only the result of intellectual curiosity, but rather of a very practical necessity. The necessity - because it is a well know truth today that the way of administration functioning was, and still remains, one of the key factors affecting both the economy - its functioning and level of development - and the shape of the society. Hence the special meaning of the task of looking for good administration in the Polish reality, where, right from the beginning of the transformation, the decision makers focused on modifying and improving the economy, almost completely forgetting about the need to restructure administration. The main aim of the article is to prove that the understanding of the idea of good administration is a derivative of the ethics of a given period. And if so, it becomes obligatory to include the elements of ethics to the science and the practice of administration as this will allow for a more full and better fulfilment of administrations essential function. The essential parts of administration in its contemporary understanding undoubtedly are the completeness of social communication (hence the role of communication ethics), as well as administrations responsibility for harmonious social development (hence the role of ethics of responsibility).
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Arystoteles (1996a). Etyka nikomachejska (przeł. D. Gromska), w: idem, Dzieła wszystkie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 5.
 • Arystoteles (1996b). E tyka wielka (przeł. W. Wróblewski), w: idem, Dzielą wszystkie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 5.
 • Descartes R. (1958). Namiętności duszy (przeł. L. Chmaj). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dunsire A. (1981). Administration; The Word and the Science. London: Martin Robertson and Co.
 • Filek J. (2001). "Fenomenologia wychowania", w: idem, Filozofia jako etyka. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Górski G. (2002). Historia administracji. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Guthrie W.K.C. (1996). Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa (przeł. A. Pawelec). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Haunser J. (2007). "Polityka a polityka publiczna", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Izdebski H. (2003)."Badania nad administracją publiczną", w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Izdebski H. (2007). "Od administracji Publicznej do public governance", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Peters B.G. (1999). Administracja publiczna w systemie politycznym (przeł. K.W. Frieske). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Reale G. (1996). Historia filozofii starożytnej (przeł. E.I. Zieliński). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, t. 2.
 • Ricoeur P. (2003). "Polityka i totalitaryzm", w: idem, Krytyka i przekonanie (przeł. M. Drwięga). Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Ross W.D. (1923). Aristotle. London: Methuen &Co.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61efd8bd-bf61-4f2a-b3b9-c9915d180e72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.