PL EN


2016 | 4(21) | 81-96
Article title

Kulturowe uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Content
Title variants
EN
Cultural conditions of employment of disabled people on the open labour market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Większość środków finansowych przeznaczanych w Polsce za pośrednictwem PFRON na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykorzystywana jest na dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Znaczącą rolę w systemie wsparcia pełnią zakłady pracy chronionej. W przeważającej liczbie to firmy działające dla zysku i traktujące wsparcie finansowe jako warunek konieczny zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika. Tymczasem na otwartym rynku pracy argumenty ekonomiczne zgłaszane przez pracodawców współwystępują z uwarunkowaniami kulturowymi, analizą korzyści biznesowych i wizerunkowych płynących z wdrażania strategii równouprawnienia i różnorodności. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Dlatego warto przemyśleć na nowo system aktywizacji zawodowej, wsparcia zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych i skierować środki finansowe na bardziej skuteczne i efektywne rozwiązania.
EN
Most of the funds allocated in Poland through PFRON to support the employment of people with disabilities are used to subsidize the salaries of employees. A significant role in the support system play sheltered employment sterprises. In the vast majority they are profit-oriented companies and the financial support is a prerequisite for employment of disabled worker. Meanwhile, in the open labour market economic arguments raised by employers coexist with cultural assumptions, analysis of business benefits of the company image arising from the implementation of equality and diversity strategy. Employment of people with disabilities in Poland remains very low. It is therefore important to rethink the system of professional activation, supported employment and career development of disabled people and to direct financial resources for more effective and efficient solutions.
Year
Issue
Pages
81-96
Physical description
Dates
published
2016-12-29
Contributors
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
References
 • Analiza korzyści biznesowych płynących z równouprawnienia i różnorodności. Przeglądliteratury akademickiej, tłum. Korybski T., Warszawa, Polskie Forum OsóbNiepełnosprawnych, 2014
 • Arczewska M., Giermanowska E., Racław M., Pracodawcy i nowy model polityki społecznejwobec aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Zatrudniającniepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy,red. Giermanowska E., Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2014
 • Barczyński A., Dynamika zmian zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wspomaganegofinansowo w ramach SODiR w latach 2004–2014, 28.01.2015, http://www.watchdogpfron.pl/dynamika-zmian-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnychwspomaganego-finansowo-w-ramach-sodir-w-latach-2004-2013/, [dostęp z dnia:4.11.2016]
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, tłum. Morawski P., Warszawa, WydawnictwoSic!, 2008
 • Bowlby S., Mckie L., Gregory S., Macpherson I., Interdependency and Care Over theLifecourse, London and New York, Routledge, 2010
 • Garbat M., Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościamiw Polsce – geneza, rozwój i stan obecny, „Niepełnosprawność – zagadnienia,problemy, rozwiązania” 2015, Nr I(14)
 • Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie,Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012
 • Gąciarz B., Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczegodo integracji i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne” 2014, Nr 2
 • Giermanowska E., Niepełnosprawni obywatele i pracownicy. Niedoceniony potencjałzawodowy z perspektywy pracodawców i polityki społecznej, „Studia BAS” 2015,Nr 2(42)
 • Giermanowska E., Kumaniecka-Wiśniewska A., Racław M., Zakrzewska-Manterys E.,Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższychna rynek pracy, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
 • Giermanowska E., Racław M., Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem.Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych,„Studia Socjologiczne” 2014, Nr 2
 • Gottlieb A., Myhill W. N., Blanck P., Employment of People with Disabilities, InternationalEncyclopedia of Rehabilitation, http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/123/, [dostęp z dnia: 10.11.2016]
 • Kregel J., Dean D. H., Sheltered vs. supported employment: a direct comparison oflong-term earnings outcomes for individuals with cognitive disabilities, [w:] Achievementsand challenges in employment services for people with disabilities: thelongitudinal impact of workplace supports monograph, red. Kregel J., Dean D. H.,Wehman P., 2002, http://www.worksupport.com/main/downloads/dean/shelteredchap3.pdf, [dostęp z dnia: 10.11.2016]
 • Kurowski K., Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami,Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014
 • Lundvall B. A., Lorenz E., Inwestycje społeczne w globalnej gospodarce opartej nauczeniu się: perspektywa europejska, [w:] Polityka społeczna jako inwestycja, red.Morel N., Palier B., Palme J., tłum. Karwacka J., Warszawa, Wydawnictwo WyższejSzkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, 2015
 • Mikulski J., Zakończenie, [w:] Identyfikacja barier w dostępie osób niepełnosprawnychdo zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Raport z badań, red. Kurzynowski J.,Mikulski J., Warszawa, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2007
 • Morel N., Palier B., Palme J., Wykraczając poza dotychczasowe rozumienie państwaopiekuńczego?, [w:] Polityka społeczna jako inwestycja, red. Morel N., Palier B.,Palme J., tłum. Karwacka J., Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznejim. Janusza Korczaka w Warszawie, 2015
 • Morel N., Palier B., Palme J., Paradygmat inwestycji społecznych: w poszukiwaniu nowegomodelu ekonomicznego, [w:] Polityka społeczna jako inwestycja, red. Morel N.,Palier B., Palme J., tłum. Karwacka J., Warszawa, Wydawnictwo Wyższej SzkołyPedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, 2015
 • Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013, Warszawa, IFiS PAN,2013
 • Paszkowicz M. A., Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: Ku otwartemu rynkowipracy, [w:] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, red. PaszkowiczM. A., Garbat M., Zielona Góra, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
 • Roszewska K., Zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami,[w:] Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, red. Błaszczak A., Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012
 • Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Warszawa, Instytut RozwojuSłużb Społecznych, 2013
 • Schur L., Kruse D., Blanck P., Corporate Culture and the Employment of Persons withDisabilities, „Behavioral Sciences and the Law” 2005, Nr 23, published online inWiley InterScience, www.interscience.wiley.com, [dostęp z dnia: 10.11,2016]
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2005
 • Touraine A., Po kryzysie, tłum. Frybes M., Warszawa, Oficyna Naukowa, 2013
 • Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajachEuropy, red. Giermanowska E., Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2014
 • Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, red.Gąciarz B., Giermanowska E., Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, 2009
 • Kryńska E., Pater K., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu.Raport syntetyczny (projekt), Warszawa, IPiSS, CBOS, PFRON, 2013, https://www.ipiss.com.pl/projekt?-badawczy=publikacje-8, [dostęp z dnia: 4.11.2016]
 • Praca i zatrudnienie, opublikowana część raportu przygotowanego przez ŚwiatowąOrganizację Zdrowia pod tytułem World report on disability © World HealthOrganization, 2011, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”2015, Nr II(15)
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnychi państwowych jednostkach organizacyjnych, Informacja o wynikach kontroli,NIK, Nr ewid. 103/2013/I/12/002/K, http://www.nik.gov.pl/plik/id,5180,vp,6707.pdf, [dostęp z dnia: 4.11.2016]
 • Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązaniedo budowania Europy bez barier, KOM2010(636), wersja ostateczna
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 października 2012 r.,poz. 1169
 • Firmy sprzątająco-ochroniarskie głównymi beneficjentami SODiR, 12.05.2016,http://www.watchdogpfron.pl/firmy-sprzatajaco-ochroniarskie-glownymibeneficjentami-sodir/#more-7581, [dostęp z dnia: 4.11.2016]
 • Lista 100 największych beneficjentów SODiR, 25.04.2016, http://www.watchdogpfron.pl/lista-100-najwiekszych-beneficjentow-sodir-w-2015-roku/, [dostęp z dnia:4.11.2016]
 • http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek--pracy/sodir-pfron/dane-z-sodir-pfron-03.10.2016.xls, [dostęp z dnia: 4.11.2016]
 • http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron, [dostęp z dnia: 10.11.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61f3b7e4-c96b-4700-aa57-07673f914904
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.