PL EN


2017 | 94(150) | 9-21
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10

Content
Title variants
EN
Public-private partnership in the light of National Accounting Standard No. 10
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego rodzi wiele dylematów w zakresie wyceny, ewidencji oraz sprawozdawczości zasadniczych aktywów i zobowiązań. Naprzeciw tym problemom wychodzi Krajowy Standard Rachunkowości nr 10, w którym wskazano zasady ujęcia partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w systemach rachunkowości strony publicznej i prywatnej. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwiązań przyjętych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 10 na tle syntetycznej charakterystyki partnerstwa publiczno-prywatnego. Metody badawcze zastosowane w artykule opierają się na krytycznej analizie krajowych aktów prawych, analizie porównawczej krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz analizie literatury z zakresu PPP, finansów publicznych i rachunkowości finansowej. W artykule wykorzystano wnioski z obserwacji finansowych aspektów realizowanych w Polsce wybranych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów o koncesji na roboty budowlane i usługi.
EN
In Poland, the concept of public-private partnership generates many dilemmas in valuation, accounting records and the reporting of essential assets and liabilities. This issue is addressed by National Accounting Standard No. 10, which outlines the principles of PPP accounting in public and private accounting systems. The purpose of this paper is to analyze and evaluate the solutions adopted in National Accounting Standard No. 10 against the background of synthetic PPP characteristics. The research methods used are based on a critical analysis of national legislation, a comparative analysis of national and international accounting standards, and a literature analysis of public-private partnerships, public finances and financial accounting. The paper uses the conclusions from the observations of financial aspects of selected public-private partnership contracts as well as concession contracts for construction works and services in Poland.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61fb3eb1-a752-4194-b653-ffbb594376d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.