PL EN


2015 | 4 (357) | 177-186
Article title

Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation of Expenditure on Consumer Goods and Services between Socio-Economic Groups in Poland
RU
Дифференциация расходов на потребительские товары и услуги между социально-экономическими группами в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja grup towarów i usług konsumpcyjnych, dla których grupa społeczno-zawodowa ma duży, niewielki lub typowy wpływ na zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne. W artykule dla 13 grup towarów i usług konsumpcyjnych oszacowano rozrzut wielkości wydatków na osobę w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstwa domowego. Wykorzystaną w tym celu miarą był klasyczny współczynnik zmienności międzygrupowej. Okres badawczy obejmował lata 2006-2012. W rezultacie wykonanych badań, towary i usługi konsumpcyjne podzielono na 3 kategorie, których: wydatki są bardzo wrażliwe na zmianę grupy społeczno-ekonomicznej, mało wrażliwe na tę zmianę oraz o typowej wrażliwości wydatków. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to identify groups of consumer goods and services for which a socio-professional group has a great, low or typical impact on differentiation of expenditure on consumer goods and services. In her article, the author estimated for 13 groups of consumer goods and services the scatter of volumes of per capita expenditure depending on the household’s socio-economic group. The measure used for this purpose was the classical coefficient of intergroup variability. The research period covered the years 2006-2012. In result of the surveys carried out, consumer goods and services were divided into 3 categories expenditure on which is very sensitive to the change of the socio-economic group, not very sensitive to that change, and with the typical sensitivity of expenditure. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить группы потребительских товаров и услуг, на которые общественно-профессиональная группа имеет большое, небольшое или типичное влияние на дифференциацию расходов на потребительские товары и услуги. В статье для 13 групп потребительских товаров и услуг оценили пределы размеров расходов на душу в зависимости от социальноэкономической группы домохозяйства. Использованной для этого мерой был классический коэффициент межгрупповой изменчивости. Исследовательский период охватывал 2006-2012 гг. В результате проведенных исследований потребительские товары и услуги разделили на 3 категории, расходы на которые весьма чувствительны к изменению социально-экономичнской группы, чувствительны на это изменение в небольшой степенеи и с типичной чувстви- тельностью расходов. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
177-186
Physical description
Contributors
References
 • Buga J., Kassyk-Rokicka H. (2008), Podstawy statystyki opisowej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • GUS (2007), Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2008), Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2009), Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2010), Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2011), Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2011b), Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa.
 • GUS (2012), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2013), Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa.
 • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa.
 • Podgórski J. (2005), Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa.
 • Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6217113f-5941-4ec6-b924-3686d38f1040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.