PL EN


2012 | 18 | 39-57
Article title

Jeszcze raz o dominancie. Piosenka autorska – dominanta meliczna

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Once more about the dominant: Sung poetry and the melic dominant
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Within the framework of the studies concerning the dominant, the author explores the issue of the melic dominant. The survey is based on amateur translations of the bard song (sung poetry) from Russian into Polish.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
39-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Balcerzan E. [2009], Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, UAM, Poznań.
 • Barańczak S. [1990], Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny, „Teksty Drugie” nr 3, s. 7‑66.
 • Bednarczyk A. [1999], Wybory translatorskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bednarczyk A. [2008], W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, PWN, Warszawa.
 • Bryll A. [2005], Cohen mówiony i śpiewany, czyli o przekładzie poetyckim i melicznym tekstów piosenek, [w:] Kultura popularna a przekład, red. P. Fast, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 159‑173, Studia o Przekładzie.
 • Grosbart Z. [1998], Przesłanki opracowania „użytecznej” teorii przekładu, [w:] Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, red. P. Fast, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 47‑55.
 • Jakobson R. [1959], On Linguistic Aspects of Translation, [w:] On Translation, ed. R.A. Brower, Harvard University Press, Cambridge MA, s. 233‑239.
 • Kielar B.Z. [1988], Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Ossolineum, Warszawa.
 • Legeżyńska A. [1986], Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa, A. Błoka, PWN, Warszawa.
 • Maliszewski J. [2005], „Nic dwa razy się nie zdarza” – strategia poetyckiego i melicznego przekładu wiersza Wisławy Szymborskiej na język angielski i niemiecki, [w:] Kultura popularna a przekład, red. P. Fast, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 141‑157.
 • Mukařovský J. [1966], Estetiska funkce, norma a hodnota jako socialni fakty, [w:] idem, Studie z estetiky, Odeon, Praha, s. 17‑77 (pierwodruk 1936).
 • Novalis [1984], Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – Studia – Fragmenty, tłum. J. Prokop, Czytelnik, Warszawa.
 • Pasternak B. [1975], Zimowa noc, tłum. S. Pollak, [w:] Pięciu poetów: Aleksander Błok, Anna Achmatowa, Borys Pasternak, Włodzimierz Majakowski,Sergiusz Jesienin, PIW, Warszawa.
 • Pasternak B., Zimowa noc, tłum. A. Lewandowski, „Akant” XII /3, [on‑line] http://www.goldenline.pl/forum/1783684/pochodnie‑swiece‑znicze‑symbolika‑ognia‑i‑poetyckie‑odniesienia.
 • Reiss K. [1971], Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making In Translation, [w:] Translation Studies Reader, ed. L. Venuti, Routledge, New York, s. 168‑179.
 • Riffaterre Michael [1983], Text Production, Columbia University Press, New York.
 • Słownik języka polskiego [1983], red. M. Szymczak, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego [1984], red. M. Szymczak, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych [1971], red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 • Tokarz B. [2010], Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Szczerbowski T. [2009], O terminie „dominanta” w teoriach języka, literatury i przekładu. Anna Bednarczyk. „W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, „Przekładaniec” nr 20, s. 175‑182.
 • Wilczek P. [1993], Czy przekład „autentyczny” jest możliwy? Rozważania o niektórych polskich przekładach „Sonetu X” Johna Donne’a, [w:] Przekład artystyczny, t. 5: Strategie translatorskie, red. P. Fast, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 26‑35.
 • Комисс аров В.Н. [2002], Современное переводоведение, ЭТС, Моск ва.
 • Пастернак Б., Зимняя ночь, [on‑line], http://www.kulichki.com/poems/Poets/bp/Rus/bp_1.html – 10 XI 2012.
 • Темно‑вишневая шаль [1989], [w:] Русские песни и романсы, ред. B. ���Гу-сев, t. 2, Художественная литература, Моск ва, s. 374.
 • Тороп П. [1995], Тотальный перевод, Научный поиск, Тарту.
 • Ухтомский А.А. [2002], Доминанта и интегральный образ, [w:] Ухтомский А.А., Доминанта. Статьи разных лет. 1887‑1939, СПб, Петербург, s. 52‑66, [on‑line], http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000873/st001.shtml.
 • Христиансен Б. [1911], Философия искусства, пер. Г. Федото в, Шиповник, Пертербург.
 • Чуко вский К. [1941], Высокое искусстиво, Художественная литература, Моск ва.
 • Эткинд Е. [1962], Теория художественного перевода и задачи сопостави‑тельной стилистики, [w:] Теория и критика перевода, ред. B. Ларин, Издателство ЛГУ, Ленинград, s. 26‑33.
 • Яко бсон Р. [1996], Доминанта, [w:] idem, Язык и бессознательное, Гнозис, Моск ва, s. 119‑125 (pierwodruk 1935).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-621c4896-95e7-4931-af22-fef7f157138c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.