PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 60-74
Article title

Znaczenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki, przedsiębiorców i rynku pracy w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Importance of Labour Migration from Ukraine for the Economy, Entrepreneurs, and Labour Market in Poland
RU
Значение трудовой миграции из Украины для экономики, предпринимателей и рынка труда в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie skutków rosnącej migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki, rynku pracy i polskich przedsiębiorców. Przeprowadzone przez autora badania statystyczne i empiryczne pozwalają sformułować następujące wnioski: 1) Polska – do niedawna kraj typowo emigracyjny, obecnie dość szybko staje się krajem imigracyjno-emigracyjnym; 2) rosnący napływ migrantów zarobkowych do Polski w ostatnich latach stopniowo zmienia strukturę branżową i terytorialną ich rozmieszczenia, choć nadal ponad połowa migrantów podejmuje pracę w województwie mazowieckim, a większość migrantów pracuje w sektorach, w których pracowała w ubiegłych latach, tj. w rolnictwie, budownictwie i gospodarstwach domowych; 3) polscy przedsiębiorcy zatrudniają migrantów z Ukrainy przede wszystkim w celu likwidacji niedoborów w zatrudnieniu, znacznie rzadziej dla osiągnięcia innych celów ekonomicznych, np. obniżenia kosztów pracy, poprawy wydajności i jakości pracy, zwiększenia dyspozycyjności. W pierwszej części artykułu dokonano analizy danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczących napływu migrantów do Polski, w szczególności migrantów z Ukrainy. Treść drugiej części wynika z badań przeprowadzonych wśród 516 podmiotów zatrudniających w Polsce migrantów z Ukrainy na stanowiskach robotniczych. Badania prowadzono za pomocą techniki wywiadu telefonicznego z przedsiębiorcami (516 wywiadów) oraz wywiadu swobodnego, pogłębionego z wybranymi przedsiębiorcami (25 wywiadów).
EN
An aim of considerations is to present the effects of the ever growing labour migration from Ukraine for the economy, labour market, and Polish entrepreneurs. The carried out by the author statistical and empirical studies allow for formulating the following conclusions: 1) Poland – until recently, the typically emigration country, at present quite quickly becomes an immigration-emigration country; 2) the growing inflow of labour migrants to Poland in the recent years has been gradually changing its branch and territorial structure of their placement, though still more than half of migrants undertake jobs in Mazowieckie Province and the majority of migrants work in the sectors in which they used to work in previous years, i.e. in agriculture, construction, and in households; 3) Polish entrepreneurs hire migrants from Ukraine primarily in order to liquidate deficits in employment, while significantly more seldom for achievement of other economic goals, e.g. labour cost reduction, improvement of work productivity and quality, increase of availability. In the first part of the article, the author carried out an analysis of the statistical data published by the Ministry of Labour and Social Policy on the inflow of migrants to Poland, particularly migrants from Ukraine. The content of the second part stems from the surveys carried out among 516 entities hiring in Poland migrants from Ukraine being hourly employees. The surveys were carried out by the method of telephone interview with entrepreneurs (516 interviews) and a free-form, in-depth interview with the selected entrepreneurs (25 interviews).
RU
Цель рассуждений – представить последствия возрастающей трудовой миграции из Украины для экономики, рынка труда и польских предпринимателей. Проведенные автором статистические и эмпирические исследования позволяют формулировать следующие выводы: 1) Польша – до недавнего времени типично эмиграционная страна, в настоящее время довольно быстро становится иммиграционно-эмиграционной страной; 2) возрастающий приток трудовых иммигрантов в Польшу в последние годы постепенно меняет отраслевую и территориальную структуру их размещения, хотя по-прежнему больше половины мигрантов начинают работу в Мазовецком воеводстве, а большинство мигрантов работает в секторах, в которых они работали в прежние годы, т.е. в сельском хозяйстве, строительстве и в домохозяйствах; 3) польские предприниматели трудоустраивают мигрантов из Украины прежде всего для ликвидации дефицитов в занятости, значительно реже для достижения других экономических целей, напр. снижения трудовых издержек, повышения производительности и качества труда, повышения доступности рабочей силы. В первой части статьи провели анализ статистических данных, публикуемых Министерством труда и социальной политики, касающихся притока мигрантов в Польшу, в особенности мигрантов из Украины. Содержание второй части вытекает из обследований, проведенных среди 516 субъектов, трудоустраивающих в Польше мигрантов из Украины в качестве рабочих. Обследования проводили с помощью техники телефонного интервью с предпринимателями (516 интервью) и свободного, углубленного интервью с избранными предпринимателями (25 интервью).
Contributors
  • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
References
  • Klimek D. (2015), Funkcja ekonomiczna migracji z Ukrainy do Polski, Monografie PŁ, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  • MPiPS (2015), Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ [dostęp: 28.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-621fcbcb-df39-4765-a533-bfd283e8da33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.