Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 107-122

Article title

WIELOKULTUROWOŚĆ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I JEJ WYKORZYSTANIE W KSZTAŁTOWANIU OFERTY TURYSTYCZNEJ REGIONU

Content

Title variants

EN
MULTICULTURALITY OF THE PODLASKIE VOIVODESHIP AND ITS USE IN SHAPING THE TOURIST OFFER OF THE REGION

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wielokulturowość regionu podlaskiego oraz wykorzystanie zasobów kulturowych różnych grup etniczno-narodowych w rozwoju turystyki. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu dotyczącą omawianej problematyki, a w części empirycznej przeanalizowano i oceniono istniejące produkty promujące dziedzictwo wielokulturowego Podlasia oraz przedstawiono wyniki badań własnych.
EN
The article presents the multiculturalism of the Podlasie region and the use of its resources in the development of tourism. The work uses the subject literature on the discussed issues, and in the empirical part, the existing products promoting the multicultural heritage of Podlasie are analyzed and assessed, and the results of own research are presented.

Year

Volume

Pages

107-122

Physical description

Contributors

 • Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Barwiński M., Podlasie jako region pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, t. 3. Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań, Poznań 2008.
 • Durydiwka M., Kociszewski P., Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 6.
 • Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
 • Gołka M., Oblicza wielokulturowości, [w:] U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
 • Gudaszewski G., Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • Jarecki M., Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 10.
 • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. R., Wielokulturowość społeczeństwa polskiego, [w:] Problemy wielokulturowości w medycynie, red. E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 • Laskowska A., Wielokulturowość jako czynnik rozwoju wybranych produktów turystycznych województwa podlaskiego, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu SGGW, Warszawa 2011 (maszynopis).
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Piąty raport dotyczący mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
 • Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004.
 • Puchnarewicz E., Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, [w:] Wielokulturowość w turystyce, red. E. Puchnarewicz, Wydawnictwo Libron, Warszawa 2010.
 • Rykała A., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2014, nr 17.
 • Stasiak A., Kultura i turystyka – wzajemne relacje, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, WSTiH, Łódź 2007.
 • Timothy D. J., Nyaupane G. P., Introduction, [w:] Cultural Heritage and Tourism in the Developing World. A Regional Perspective (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility), ed. D. J. Timothy, G. P. Nyaupane, Routledge, London and New York 2009.
 • Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katowice). Instytut Turystyki, Katowice–Kraków 1999.
 • UNTWO, Tourism and Culture Synergies, Madrid 2008.
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku, Statystyczne Vademecum Samorządowca, Białystok 2018.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).
 • Wielokulturowość, [w:] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3995791/wielokulturowosc.html [14.02.2020].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6227350d-cd33-488e-9085-6debe0065fe1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.