PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 47-57
Article title

Zadowolenie mieszkańców powiatu wałeckiego z życia zawodowego i osobistego w świetle wyników badań

Content
Title variants
EN
Satisfaction of Wałcz County Residents with Professional and Personal Life in the Light of the Test Results
RU
Удовлетворение жителей повята Валч профессиональной и личной жизнью в свете результатов изучения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule badawczym zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących subiektywnego poziomu satysfakcji z jakości życia osobistego i zawodowego, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie mieszkańców powiatu wałeckiego. Na ich podstawie można zauważyć, iż respondenci są relatywnie bardziej zadowoleni ze swojego życia pozazawodowego niż z pracy, jak i przywiązują do niego większe znaczenie. Problemem, z którym boryka się znaczna część osób jest natomiast równoważenie pracy z życiem osobistym, co ma istotny wpływ na jakość życia. Badania różnych aspektów jakości życia w układach lokalnych stanowią ważne źródło informacji dla władz miasta/gminy/powiatu i powinny być uwzględniane w polityce rozwoju określonej jednostki terytorialnej, jak też stanowią jeden z mierników skuteczności zarządzania w ujęciu lokalnym.
EN
The research article presents the results of the survey concerning the subjective level of satisfaction with the quality of personal and professional life. The research was carried out on a representative sample of residents of Wałcz County. On the basis of the results, it can be seen that the respondents are relatively more satisfied with their after-work life than with their work. Moreover, a greater importance is assigned to their personal life. A significant number of people is facing the problem of finding a balance between work and private life, which has a significant impact on the quality of life. Studies of various aspects of the quality of life in local systems are an important source of information for the authorities of the city/municipality/county and should be taken into account in the development policy of a specific territorial unit, as well as be one of the measures of the management effectiveness in local terms.
RU
В исследовательской статье представлены результаты опросов, касающихся субъективного уровня удовлетворения качеством личной и профессиональной жизни, проведенных на представительной выборке жителей повята Валч. На их основе можно заметить, что респонденты относительно более удовлетворены качеством своей личной жизни, нежели трудом, а также они придают ей большее значение. Проблемой же, с которой сталкивается значительная часть людей, является равновесие между трудом и личной жизнью, что оказывает существенное влияние на качество жизни. Изучение разных аспектов качества жизни на местах представляет собой важный источник информации для властей города/гмины/повята, и их следует учитывать в политике развития определенной территориальной единицы, а равно они представляют собой один из измерителей действенности управления на местах.
Year
Pages
47-57
Physical description
Contributors
References
 • Badanie budżetu czasu ludności w 2013r. Informacja sygnalna. Wyniki badań GUS (2014), http://www.stat.gov.pl [dostęp: 30.04.2015].
 • Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodzienis, „Folia Oeconomica”, nr 240.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), Czas wolny – czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (2016) (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, http:// www.diagnoza.com [dostęp: 10.07.2016].
 • Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Wydawnictwo PETIT, Warszawa.
 • Domański T. (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Greenhaus H.J., Collins M.K. (2003), The relationship between work-family balance and quality of life, “Journal of Vocational Behaviour”, Vol. 63.
 • Kisil A. (2015), Rewolucja pracy (53): Praca a życie prywatne i mieszanie się szefów, http://biznesblog.lazarski.pl/?p=2776 [dostęp: 07.04.2015].
 • Kusterka-Jefmańska M. (2013), Subiektywna jakość życia w ocenie mieszkańców saksońsko polskiego obszaru przygranicznego, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.
 • Mandal A. (2013), Funkcje miast i ich subiektywna percepcja (na przykładzie regionu śląskiego, „Acta Geografica Silesiana. Sosnowiec: WNoZ UŚ”, nr 14.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, (2015), GUS Warszawa.
 • Tishner. J. (1992), Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Ustawa o samorządzie gminnym, tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
 • Zadowolenie z życia. Komunikat z badań CBOS (2015), nr 3, CBOS, Warszawa.
 • Zimbardo P., Boyd J. (2009), Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tomaszewska-Lipiec R. (red.) (2014), Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz. Tomaszewska-Lipiec R. (Ed.) (2015), Work-personal life. Between harmony and disintegration, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 • http://www.bankier.pl [dostęp: 20.03.2014].
 • http://www.data-archive.ac.uk/ [dostęp: 10.12.2015].
 • http://www.europeansocialsurvey.org/, [dostęp: 15.05.2015].
 • http://www.stat.gov.pl [dostęp: 20.03.2015].
 • http://wyborcza.pl/1,75478,18830873,polacy-szczesliwi-i-zad4,0owoleni-z-siebie-wyniki-diagnozy-spolecznej.html [dostęp: 23.09.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62325390-7957-4ef4-b79f-7856af18f226
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.