PL EN


2018 | 10(46) | 4 | 5-15
Article title

Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego

Authors
Title variants
EN
Catholic Social Teaching Ideas in the Sociological Thought of Jan Turowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ustalenie obecności idei katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego. Przesłanką do zbadania tej kwestii jest biografia i kontekst historyczny działalności naukowej tego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor analizuje w artykule trzy kategorie kluczowe dla katolickiej nauki społecznej obecne w piśmiennictwie socjologicznym J. Turowskiego. Najpierw syntetycznie przedstawia koncepcję człowieka i jej związek z kształtem ładu społecznego. Następnie analizuje zagadnienie praw człowieka, które w ujęciu Turowskiego przesądzają o relacji osoby ludzkiej ze społeczeństwem. Artykuł kończy wskazanie na analogie między sposobem ujmowania subsystemów społecznych w katolickiej nauce społecznej i w socjologicznych publikacjach tego naukowca.
The purpose of this article is to identify Catholic Social Teaching ideas in the sociological thought of Jan Turowski, a Professor of the Catholic University of Lublin. The premise behind this study is the biography and historical context of the academic activity of the Professor. The paper explores three categories which are crucial for Catholic Social Teaching and present in the sociological literature published by J. Turowski. Firstly, it provides a brief overview of the concept of man and its relationship to social order. Then it proceeds to analyse human rights, which, as Turowski would argue, determine the relationship between people and society. Finally, the article draws parallels between the way social subsystems are approached in Catholic Social Teaching and in sociological publications of this sociologist from Lublin.
Year
Volume
Issue
4
Pages
5-15
Physical description
Contributors
References
 • Fel S., Prawa człowieka, w: Etyka, cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 495-520.
 • Frezzo M., The Sociology of Human Rights, Cambridge: Polity Press 2015.
 • Hałas E., Perspektywy socjologii humanistycznej, w: J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL1999, s. 7-31.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Rzym: LEV 1991.
 • Lepenies W., Einleitung, w: Geschichte der Soziologie. Studien zur kognitiven, sozialen und historischen Identität einer Disziplin, red. tenże, Bd. I, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981.
 • Madsen M.R., Verschraegen G., Making Human Rights Intelligible: Towards a Sociology of Human Rights, Oxford: Hart Publishing 2013.
 • Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2001.
 • Mazurek F.J., Uniwersalność praw i obowiązków człowieka, „Roczniki Nauk Społecznych” 18(1990), z. 1.
 • Mazurek F., Skwierczyński Z., Lubelska szkoła katolickiej nauki społecznej, w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, kol. 34-36.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Problemy. Teoria. Empiria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 • Nell-Breuning O. von, Thesen zu einer Grundsatzdebatte, w: tenże, Wirtschaft und Gesellschaft heute: Grundfragen, Bd. I, Freiburg im Breisgau: Herder 1956, s. 41-67.
 • Nell-Breuning O. von, Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre, Wien: Europaverlag 1980.
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1999.
 • Rybicki P., Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1963.
 • Turowski J., Przez życie społeczne do pełni człowieczeństwa, „Tygodnik Powszechny” 1952, nr 22.
 • Turowski J., Człowiek a społeczeństwo, „Zeszyty Naukowe KUL” 1 (1958), nr 2, s. 3-28.
 • Turowski J., Aspekty socjologiczne i moralne kwestii mieszkaniowej w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL” 3 (1960), nr 2, s. 45-59.
 • Turowski J., Zum Verhältnis von Religion-Nation-Staat in Polen, w: Leitlinien politischer Ethik, red. K. Thesing, M. Weigelt, Melle: Verlag E. Knotte 1988 s. 199-213.
 • Turowski J., Relacje między religią, narodem i państwem w Polsce, w: Kościół w służbie człowieka, red. W. Turek, J. Mariański, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1990, s. 157-172.
 • Turowski J., Spółdzielnie rolnicze w Polsce w świetle zasad pomocniczości i solidarności, „Roczniki Nauk Społecznych” 18(1990), z. 1, s. 237-251.
 • Turowski J., Wieś i rolnictwo. Ocena społeczno-etyczna i wnioski, „Ateneum Kapłańskie” 1991, t. 116, nr 463, s. 408-421.
 • Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1999.
 • Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-623ae6bf-b80f-4059-bfe3-ad40892473b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.