PL EN


2013 | 98 | 223-234
Article title

Rada nadzorcza w systemie nadzoru korporacyjnego

Authors
Title variants
EN
The Supervisory Board in the System of Corporate Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli w celu zapewnienia wysokiej efektywności gospodarowania jednostki gospodarczej. Rada nadzorcza traktowana jako podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego ma za zadanie kontrolować i nadzorować działania zarządu. Mocna pozycja rady nadzorczej w strukturze nadzoru korporacyjnego może w istotny sposób przełożyć się na zwiększenie efektywność działania firmy. W artykule przedstawiono rozważania na temat istoty, mechanizmów oraz modeli nadzoru korporacyjnego, a także znaczenia i roli rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego.
EN
Corporate governance encompasses a set of external and internal control mechanisms to ensure high efficiency of management of the economic entity. The supervisory board, being treated as a basic internal mechanism of corporate governance, is to monitor and supervise the activities of the Board. A strong position of the supervisory board in the structure of corporate governance can result in increasing significantly the efficiency of the company. This article discusses the essence, mechanisms and models of corporate governance, as well as the importance and role of the supervisory board in the system of corporate governance.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkota Zawodowa w Gorzowie WieIkopolskim
References
 • Baysinger B., Hoskisson R.E., The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy, Academy of Management Review, 1990, Vol. 15, No. 1.
 • Donaldson L., The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory, The Academy of Management Review 1990, Vol. 15, No. 3.
 • Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie: ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Fama E.F., Jensen M.C., Separation of Ownership and Control, Journal of Law and Economics 1983, Vol. 26.
 • Freeman R., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Hung H., A Typology of the Theories of the Roles of Governing Board, Corporate Governance 1998, Vol. 6, No. 2.
 • Ignyś A., Zobowiązania informacyjne polskich spółek giełdowych i ich realizacja, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Jeżak J., Rada nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Lis K.A., Stereniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Mace M.L., Directors: Myth and Reality, Harvard University Press, Boston 1971.
 • Nogalski B., Nadzór właścicielski w holdingu, [w:] Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governanse) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Peszko A., Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Pfeffer J., Size and Composition of Corporate Boards of Directors: The Organization and its Environment, Administrative Science Quarterly 1972, Vol. 17, No. 2.
 • Pietrzak M, Kreowanie wartości dla właścicieli jako postulat nadzoru korporacyjnego na przykładzie spółdzielni mleczarskich, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Selznick P., Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, New Edinburgh, University of California Press 1984.
 • The OECD Principles of Corporate Governance, OECD, 2004.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037.
 • Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: Perspektywy badań, Organizacja i Kierowanie, 2000, Nr 2.
 • Zalega K., Systemy corporate governanse a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-623bbc05-b499-44a5-a796-bb224494eaad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.