PL EN


2016 | 26 | 2 | 7-34
Article title

El futuro de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Asuntos juridicos (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015)

Title variants
PL
Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Zagadnienia prawne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)
PL
The Future of Areements Concluded by Spain with the Holy See Legal Issues (According to the Programs of Political Parties on the General Elections in 2015)
Languages of publication
ES
Abstracts
PL
Prof. dr Remigiusz Beneyto Berenguer, profesor prawa wyznaniowego na Uniwersytecie Kardynała Herrery w Walencji, od 2015 r. członek Królewskiej Akademii Jurysprudencji i Legislacji, w opracowaniu złożonym z trzech artykułów, analizuje programy wyborcze partii politycznych prezentowane w związku z wyborami generalnymi w grudniu 2015 r. w odniesieniu do zagadnień wolności religijnej, zasad kierunkowych hiszpańskiego prawa wyznaniowego, a zwłaszcza ich stosunku do obowiązujących układów ze Stolicą Apostolską. W pierwszym artykule – dotyczącym spraw osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych, regulowanej między innymi w układach parcjalnych z 1979 r. – po wprowadzeniu (I), ukazuje ich walor prawny (II); wskazuje na formułę konkordatową jako normę podstawową w Europie, także tej współczesnej (III). Analizując stanowiska partii względem zagadnień prawnych regulowanych we wspomnianych układach (IV), dochodzi do konkluzji (V), że programy Partii Ludowej oraz Partii Obywateli nie czynią żadnych odniesień do przedmiotowych układów, pozostałe zaś postulują ich wypowiedzenie przez rząd, bez liczenia się z art. 27 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, czy art. 96.2 Konstytucji (że przy wypowiadaniu umów międzynarodowych należy zachować procedurę ich ratyfikowania, wg art. 94) i art. 94.1 domagającego się zgody Parlamentu, gdyż traktaty te dotyczą prawa wolności religijnej. Podkreśla, że postulujący zapominają, iż wypowiedzenie umów z Kościołem katolickim pociągnęłoby konieczność wypowiedzenia umów z Federacją Ewangelickich Gmin Wyznaniowych w Hiszpanii, Federacją Gmin Żydowskich oraz z Komisją Islamską z Hiszpanii z 1992 r. Poza tym, proponowana akcja nie byłaby zrozumiała na forum międzynarodowym, jeśli większość państw Unii Europejskiej reguluje stosunki z Kościołem katolickim na drodze umów międzynarodowych, biorąc pod uwagę uznany fakt osobowości prawnej Stolicy Apostolskiej. Natomiast dla samego Kościoła katolickiego postulowana zmiana stanowiłaby zagrożenie dla swobody działania, wykonywania funkcji nauczycielskiej i jurysdykcyjnej, związanych z jego misją. Zwłaszcza przy proponowanym decydowaniu o tym, co jest „religijne”, a co nie jest, przez administrację rządową.
EN
Prof. Remigiusz Beneyto Berenguer PhD, professor of law on religion at the University Cardinal Herrera of Valencia, since 2015 member of the Royal Academy of Jurisprudence and Legislation, in the paper composed of three articles, analyzed the election programs of political parties presented due to the general elections in December 2015 with regard to the issues of religious freedom, the principles of the Spanish law on religion, and particularly their relation to the agreements in force with the Holy See. In the first article – concerning issues of legal personality of ecclesiastical organization units regulated in partial agreements in 1979 – after the introduction (I) he shows the legal value (II); indicates a concordat as a basic norm in Europe, including the contemporary one (III). Analyzing the position of the parties in relation to the legal issues regulated in the agreements (IV) he comes to the conclusion (V) that the programs of the People’s Party and the Citizens’ Party do not make any reference to these agreements, while other postulate their termination by the government, without taking into consideration the Art. 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, or Art. 96.2 of the Constitution (according to Art. 94 the procedure of the termination of international agreements should be the same as for their ratification) and Art. 94.1 demanded the Parliament’s consent, because the agreements concern the right of religious freedom. The Author emphasizes that those who postulate forget that the termination of agreements with the Catholic Church, would create the need to terminate their agreements with the Federation of Evangelical Religious Entities of Spain, the Federation of Jewish Communities and the Islamic Commission of Spain from 1992. Furthermore, the proposed action would not be understood in the international forum, if the majority of the European Union countries regulate their relations with the Catholic Church by the international agreements, taking into account the legal personality of the Holy See. For the Catholic Church the postulates will pose the threat to the freedom of action, perform the duties of teaching and jurisdiction related to its mission. Especially if the government will decide what is “religious” and what is not.
ES
En el trabajo (de tres articulos) se da cuenta de los programas de algunos partidos políticos, se analizan sus propuestas sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Con esta premisa se vislumbra cuál puede ser el futuro de los Acuerdos Iglesia-Estado, reflexionando sobre la viabilidad y sensatez de estas propuestas a la luz de los principios informadores del Derecho Eclesiástico español, y teniendo en cuenta los derechos fundamentales del individuo y de las comunidades. El trabajo finaliza con las propuestas de actuación futura siguientes: Frente al laicismo antirreligioso, laicidad positiva; frente a la uniformidad, igualdad; frente a reformas unilaterales, revitalizar la cooperación.
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
7-34
Physical description
Contributors
 • Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia, beneyto@uch.ceu.es
References
 • Beneyto Berenguer Remigio, La reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, [en:] M. Martínez Sospedra (Coordinador), La Constitución española de 1978 después de su trigésimo aniversario, Tirant lo Blanch, Valencia 2010, p. 71-112.
 • Llamazeres Fernảndez Dionisio, Derecho de la libertad de conciencia I. Libertad de conciencia y laicidad, Civitas, Madrid 1997.
 • Mantecón Sancho Joaquín, España: ¿Y si se denunciaran los Acuerdos con la Santa Sede?, [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39 (2015).
 • Minnerath Roland, L´Église Catholique face aux États. Deux siècles de pratique concordataire (1810-2010), Cerf, Paris 2012.
 • Corral Salvador Carlos, Los sistemas político-religiosos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y sus correlativos principios constitucionales. Cuadernos de Integración Europea, 2006, 7, pp. 5-18, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi go=2392763; http:// www. Cuadernosie .info [15.04.2016].
 • Meseguer Velasco Silvia, “Avances y retrocesos en la protección jurídica de la libertad e igualdad religiosa en España”, [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39(2015), Iustel, http://www. iustel.com/v2/ revistas/ detalle_revista.asp?id=2&numero=39 [15.04.2016].
 • Olmos Maria Elena, Legislación eclesiástica, Civitas Thomson Reuters, 22ª edición, Cizur Menor (Navarra) 2010.
 • Beneyto Berenguer Remigio, Problemas jurídicos del patrimonio de la Iglesia Católica [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39 (2015), Iustel, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2&numero=39 [15.04.2016].
 • Herrera Ceballos Enrique, El registro de entidades religiosas: estudio global y sistematico, S.A. Eunsa, Navarra 2012.
 • Herrera Ceballos Enrique, Hacia la construcción de un Registro fiel reflejo de la Realidad. La reforma del Registro de Entidades Religiosas, [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39 (2015), Iustel, http://www. iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2&numero=39 [15.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6242805c-e3ce-4e40-952b-074088537c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.