PL EN


2016 | 89(145) | 167-186
Article title

Możliwości wykorzystania MSSF 9 do kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej

Authors
Content
Title variants
EN
The possibility of using IFRS 9 in modeling financial results of business entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 Instrumenty finansowe w kontekście możliwości wykorzystania przewidzianych w nim rozwiązań do uzyskania pożądanych rezultatów w zakresie sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów rachunkowości instrumentów finansowych, które mogą być wykorzystane do kształtowania wyniku finansowego i sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w kontekście pierwszego zastosowania tej regulacji. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy, wnioskowania dedukcyjnego oraz studium przypadku. Na potrzeby artykułu i zastosowania studium przypadku przeprowadzono dwa wywiady niestrukturyzowane z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w instytucji finansowej w Polsce oraz przeanalizowano przeprowadzone przez nich symulacje.
EN
The article undertakes the question of application of International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Financial Instruments in the context of the possible use of its provisions to achieve the expected results in financial reporting. The aim of the article is to present the selected areas of accounting for financial instruments that can be used to shape the financial results (earnings management) and the financial position of an entity in the context of the first-time application of this regulation. The article uses the method of critical analysis, deductive reasoning and case study. For the purposes of the article and the case study, unstructured interviews were conducted with two persons holding managerial positions in a financial institution in Poland and the simulations made by them were analysed.
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości,, mfrendzel@o2.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62438154-b94d-42c1-a2e7-91be2db882bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.