PL EN


2017 | 2(48) | 45-53
Article title

The Development of Residential Areas on the Example of Łuków: Reurbanization and Suburbanization

Title variants
PL
Rozwój terenów mieszkaniowych na przykładzie Łukowa: reurbanizacja a suburbanizacja
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In planning documents, extensive land for housing is generally designed in the outskirts of cities. Suburbanization results in social costs and high costs of provision of technical and social infrastructure. The aim of the work is to develop and present a method of designating residential areas in such a way as to reduce the social and economic costs of spatial development of cities, improve spatial order and achieve long-term social benefits. In the example of Łuków, a vision of spatial development of a city was proposed by its reurbanization. New housing zones were designated near kindergartens, primary schools and basic health care facilities so that residents could reach them on foot. Maintaining the human scale of residential areas will limit traffic and its negative externalities. Areas that should not be used as land for housing construction were indicated to preserve ecological order. The change in spatial development of cities, from suburbanization to reurbanization, requires the pursuit of urban policy at all levels of public authority through the use of legal, planning, investment, financial, fiscal, property management, information and participation instruments.
PL
W dokumentach planistycznych rozległe obszary zabudowy mieszkaniowej projektuje się na ogół na peryferiach miast. Suburbanizacja powoduje koszty społeczne i wysokie koszty uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną i społeczną. Celem artykułu jest opracowanie i przedstawienie metody wyznaczania terenów mieszkaniowych w taki sposób, by ograniczyć koszty społeczne i ekonomiczne rozwoju przestrzennego miast, poprawić ład przestrzenny i osiągnąć długofalowe korzyści społeczne. Na przykładzie Łukowa zaproponowano wizję przestrzennego rozwoju miasta poprzez jego reurbanizację. Wyznaczono strefy nowej zabudowy mieszkaniowej w pobliżu przedszkoli, szkół podstawowych i podstawowych zakładów opieki zdrowotnej, by można do nich dotrzeć pieszo. Zachowanie ludzkiej skali terenów mieszkaniowych pozwoli ograniczyć ruch komunikacyjny i jego negatywne efekty zewnętrzne. Wskazano także tereny, które nie powinny być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe by zachować ład ekologiczny. Zmiana rozwoju przestrzennego miast, od suburbanizacji do reurbanizacji, wymaga prowadzenia polityki miejskiej na wszystkich szczeblach władzy publicznej, przy wykorzystaniu instrumentów prawnych, planistycznych, inwestycyjnych, finansowych, fiskalnych, gospodarki nieruchomościami i informacyjno-partycypacyjnych.
Contributors
author
 • Maria Curie-Sklodowska University
author
 • Maria Curie-Sklodowska University
References
 • Adams, D., and C. Watkins. 2002. Greenfields, Brownfields, and Housing Development, Real Estate Issues. Oxford: Blackwell Science.
 • Billert, A. 2006. “Planowanie przestrzenne a polityka. Trzecia droga do trzeciego świata.” In Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. II Kongres Urbanistyki Polskiej, Wrocław, 6–8 września 2006, edited by T. Ossowicz and T. Zipser, 240–253. Warszawa: “Urbanista.”
 • Bury, P., T. Markowski, and J. Regulski. 1993. Podstawy ekonomiki miasta. Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Eckerd, A., and R.L. Heidelberg. 2015. “Public Incentives, Market Motivations, and Contaminated Properties: New Public Management and Brownfield Liability Reform.” Public Administration Review 75 (2): 252–261. doi: 10.1111/puar.12305.
 • Gehl, J. 2010. Cities for People. Washington, DC: Island Press.
 • Gorzym-Wilkowski, W.A. 2006. Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jędraszko, A. 2005. Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża regulacji ustawowych. Warszawa-Kryspinów: Unia Metropolii Polskich; Wydawnictwo Platan.
 • Malisz, B. 1971. “Metoda analizy progowej w zastosowana do planowania rozwoju miast i regionów.” In Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, edited by B. Malisz and J. Żurkowski, 7–111. Warszawa: KPZK PAN.
 • Mickiewicz, B., A. Mickiewicz, and M. Sobala. 2013. “Analiza przyczyn zmiany powierzchni użytków rolnych w okresie międzyspisowym (2002–2010).” Optimum. Studia ekonomiczne (4): 13–24.
 • Mierzejewska, L. 2009. Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Geografia/Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Molotch, H. 1988. “Strategies and Constraints of Growth Elites.” In Business Elites and Urban Development. Case Studies and Critical Perspectives, edited by S. Cummings, 25–47. Albany: State University of New York Press.
 • Myna, A. 2012. Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Newman, P., and J.R. Kenworthy. 2015. The End of Automobile Dependence. How Cities Are Moving beyond Car-Based Planning. Washington, DC: Island Press.
 • Polski, J. 2013. “Efekty zewnętrzne jako czynniki aglo- i deglomeracyjne.” In Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, edited by R. Brol and A. Sztando, 142–149. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6248ea48-32bc-4faa-862b-ab24bdbb186f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.