PL EN


2012 | 29 | 127-138
Article title

Wpływ kryzysu gospodarczego na dochodynajwiększych miast z tytułu udziałów w podatkach państwowych

Content
Title variants
EN
The effect of the economic crisis on the incomes of the largest cities from shares in state budget taxes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce wykazują istotne powiązanie z koniunkturą gospodarczą. Wynika to faktu, że blisko 1/4 dochodów JST ogółem, a ponad 40% ich dochodów własnych stanowią wpływy z tytułu udziałów samorządowych w podatkach państwowych, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a zatem źródła tych dochodów są silnie zdeterminowane czynnikami makroekonomicznymi. Jednym z przejawów aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego w sektorze finansów lokalnych jest obserwowany od kilku lat w Polsce spadek dochodów z tytułu wspomnianych udziałów w podatkach państwowych. Co symptomatyczne, negatywne trendy spadkowe w zakresie wydajności źródeł wspomnianych dochodów mają charakter obiektywny i pozostają poza strefami wpływów lokalnej polityki finansowej. Celem niniejszego opracowania było określenie wpływu aktualnego kryzysu gospodarczego na dochody największych miast z tytułu udziałów w podatkach państwowych. Analizą objęto 12 największych miast Polski, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, m.st. Warszawa oraz Wrocław. Autorka opracowania wykorzystała do analiz zestawienia liczbowe Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące lat 2007-2010.
EN
The financial systems of local authorities in Poland are dependent to a significant degree on the overall economic situation. This is a consequence of the fact that almost a quarter of local authorities’ total income, and more than 40% of their direct (“own”) income, come from shares assigned to local authorities from national taxes – personal and corporate income tax – and the sources of this income are strongly affected by macroeco-nomic factors. One of the symptoms of the present economic and financial crisis in the local finance sector, observed in Poland for the past several years, is a drop in income from these shares of national taxes. It is symptomatic that the downward trends in income from these sources are objective in nature, and are beyond the sphere of influence of local fi¬nancial policies. This paper aims to determine how the present economic crisis is affecting the income of the largest cities derived from shares of national taxes. The analysis covers 12 of Poland’s largest cities, namely Warsaw, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin and Wrocław. The author bases her analyses on numerical tables from the Local Data Bank of the Polish Central Statistical Office, relating to the years 2007-2010.
Year
Issue
29
Pages
127-138
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bank Danych Lokalnych (BDL), GUS, www.stat.gov.pl.
 • Blöchliger H., Petzold O., Finding The Diving Line Between Tax Sharing and Grants: A Statistical Investigation, OECD Network on fiscal relations across levels of governments, Paris 2009.
 • Jędrzejewski L., Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDiK, Gdańsk 2004.
 • Poniatowicz M., O tym jak kryzys finansowy podważył ideę redystrybucji poziomej dochodów w sektorze samorządowym, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 10.
 • Presnerowicz S., Udziały j.s.t. w podatkach stanowiących wpływy budżetu państwa, w: Finanse samorządowe. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji. 410 pytań i odpowiedzi, red. C. Kosikowski, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2008.
 • Ruśkowski E., Salachna J.M., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2010.
 • Uryszek T., Determinanty nierównowagi budżetowej sektora jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, w: Zarządzenie długiem publicznym. Aspekty finansowe i płynnościowe, red. E. Denek, B. Filipiak, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2011, nr 36.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526.
 • Wiewióra M., Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-628048e3-06e6-4cdf-8016-aea46e585a82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.