PL EN


2014 | 2(19) | 122-137
Article title

Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego

Content
Title variants
EN
Short-term loans for enterprises in the conditions of financial crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The economic slowdown in Poland, which is mainly a consequence of the ongoing global financial crisis since 2008, exposed Polish firms to the danger of loss of liquidity risk arising among others from the deteriorating financial condition of companies and limited access to short-term finance. It determines not only the proper functioning of any enterprise, but often the ability of surviving on the market. The article presents the results of analyzes of relationship between the dynamics of changes in different types of short-term loans and the gross domestic product. It also presents the most important types of financial crises and the factors that determine them. An attempt was made to present the credit policy of banks to changes in the economic situation in Poland.
Year
Issue
Pages
122-137
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Adamus-Matuszyńska A., Społeczna odpowiedzialność w sektorze bankowym, [w:] G. Polak (red.), Społeczna odpowiedzialność -aspekty teoretyczne i praktyczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 64, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Antczak R., Theoretical aspects of currency crises, Studies & Analyses, no. 211, CASE.
 • Davies H., Green D., Banking on The Future, Princeton, 2010.
 • Dobija M., Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2009, nr 2(13), t. 1.
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe – zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa 2005.
 • Iwańczuk-Kaliska A., Polityka kredytowa banków i jej znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw, [w:] Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia ryzykiem, red. A. Janc, K. Waliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Janc A., Instytucje i rynki finansowe w okresie kryzysów i po kryzysie – poszukiwania rozwiązań systemowych, [w:] Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, Tom I, Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Jasiński B., Kulig J., Stańczak K., Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej, Raport, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1988.
 • Kaufman G.G., Banking and Currency Crisis: A Taxonomy and Review, Loyola University of Chicago, Working Paper, November 1999.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008--2009, Warszawa 2010.
 • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, nr 41, Warszawa 2010.
 • Krugman P., A model of balance of payments crisis, journal of money, Credit and Banking, t. 11.
 • Lang W., Jagitani A., The mortgage and financial crisis, Financial Market Trends – OECD Journal, 38(2), New York 2010.
 • Mishkin F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Harper Collins, 1995.
 • Obstfeld M., Rational and self-fulfilling balance-of-payments crises, American Economic Interview, t. 76.
 • Rybiński K., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych, Materiały z konferencji Rady Naukowej PTE.
 • Scott H., The Global Financial Crisis, Found Press, New York 2009.
 • Sławiński A., Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, [w:] W. Małecki, A. Sławiński, U. Żuławska, Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
 • Wójcik C., Kryzysy walutowe we współczesnej gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62967b5c-2112-4468-94fc-51be4f155ce0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.