PL EN


2009 | 21 | 235-258
Article title

Paryż i Warszawa: Stolice i ich mieszkańcy w oczach młodzieży polskiej i francuskiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Paris and Warsaw: The capitals and their inhabitants in the eyes of Polish and French youth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka dokonuje rekonstrukcji potocznego obrazu dwóch stolic, Paryża i Warszawy, i ich mieszkańców w świadomości młodego pokolenia Francuzów i Polaków. Podstawę rekonstrukcji stanowią wyniki ankiet przeprowadzonych wiosną 2006 roku w dwóch grupach młodzieży: francuskiej (107 osób) i polskiej (215 osób). Wyniki ankiet mają wartość wstępnego rozpoznania, pozwalają jednak zaobserwować pewne tendencje. W odpowiedziach respondentów francuskich Paryż jawi się jako stolica państwa, światowe centrum mody i kultury. Ankietowani ujmują Paryż jako wielkie miasto, wyróżniające się urodą i stałą obecnością przybyszów z zewnątrz; akcentują jego swoistość jako zjawiska kulturowego i uwydatniają egzogeniczne funkcje miasta, nastawione na zaspokajanie potrzeb otoczenia zewnętrznego czy ściągające przybyszów z zewnątrz, pomijają zaś elementy wynikające z funkcji endogenicznych. Obraz Warszawy i jej mieszkańców jest niejednoznaczny, łączy w sobie niechęć i podziw. Jest też bogatszy i bardziej skomplikowany niż obraz Paryża. Przyczyną tego mogą być różnice ilościowe badanego materiału, ale też dynamika rozwoju Warszawy zbieżna z przemianami zachodzącymi w Polsce oraz skomplikowana historia miasta. W obrazie paryżan i warszawiaków w różnych proporcjach dominują cechy bytowe (negatywne: zestresowanie, życie w pośpiechu, nieuctwo, snobizm itp., i pozytywne: wykształcenie, uczestnictwo w życiu kulturalnym); cechy społeczne składają się na wizerunek raczej negatywny: arogancja i obojętność górują nad dobrym wychowaniem; pozytywne zaś są cechy zewnętrzne (elegancja i zamożność). W oczach respondentów mieszkańcy obu miast są w wielu aspektach do siebie podobni, mają charakterystyczne zachowania w zbliżony sposób odbierane przez innych, mieszkających poza stolicą.
EN
The author attempts to reconstruct the everyday picture of two capitals, Paris and Warsaw, together with their inhabitants, as entertained by the young French and Polish generation. The reconstruction is based on two questionnaires conducted in the spring of 2006 among two groups young people: French (107 respondents) and Polish (215 respondents). The results of the questionnaires are preliminary but help identify certain tendencies. In the responses of the French interviewees, Paris is portrayed as a capital, a world centre of fashion and culture, a big and beautiful city, constantly teeming with foreign visitors. Emphasized are the city’s peculiarity as a cultural phenomenon and its exogenic functions, designed to meet the needs of visitors; downplayed are elements which result from the town’s endogenic functions. The picture of Warsaw and its inhabitants is ambiguous and combines dislike and admiration. It is a richer and a more complex picture than that of Paris. The differences may result from the unequal number of French and Polish respondents but also from the dynamics of Warsaw’s development, parallel with transformations in the rest of the country, as well as from the city’s complicated past. In the pictures of the inhabitants of the two cities, the dominant features are connected with everyday life (negative ones, e.g. stress, haste, lack of education, snobbery, and positive ones, e.g. good education, participation in culture). The social features result in a rather negative image: arrogance and indifference are more important than etiquette; the positive features have to do with appearance (good looks and elegance) and wealth. In the eyes of the respondents, the inhabitants of the two towns are similar in many respects and behave in ways viewed as similar by external observers.
Year
Volume
21
Pages
235-258
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
  • Bartmiński Jerzy, 1994, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce?, „Przegląd Humanistyczny” 5, s. 81--101.
  • Bartmiński Jerzy, 2006, WARSZAWIAK, [w:] Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 241--246.
  • Brzozowska Małgorzata, 2006a, O przebiegu badań nad zmianami w rozumieniu nazw wartości w latach 1990--2000, [w:] Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 36--43.
  • Brzozowska Małgorzata, 2006b, WARSZAWA, [w:] Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 234--240.
  • Casanova Pascale, 1999, La République mondiale de lettres, Paris.
  • Grzegorczykowa Renata, 1990, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 41--49.
  • Hannerz Ulf, 2006, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, przeł. Katarzyna Franek, Kraków: Wydawnictwo UJ.
  • Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006.
  • Skibińska Elżbieta, 1999, L'image de Paris figée en français et en polonais, [w:] La pensée et la langue, red. Stanisław Karolak, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, s. 127--136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62a46ed2-9200-45ac-ae5b-c1a2dcf60dc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.