PL EN


2014 | 4(34) | 111-125
Article title

Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013

Content
Title variants
EN
Comparative analysis of support instruments of CAP in frames of long-term financial perspective 2014-2020 in the relationship to CAP 2007-2014
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper attention is put to comparison of financial support between 2007-2013 and 2014-2020. The analysis was made between two pillars of Common Agricultural Policy (CAP) and among Member States. The research shows that in I pillar, concerning mainly direct payments, there was noticed an increase of sources for new Member States (NUE-13) in comparison to EU-15. Analysing the amount of support in II pillar of CAP, concerning development of rural areas, reverse occurrence was noticed. In 2007- -2013 payments in I pillar were 286.5 bln euro and in the next financial perspective they increased to 294.4 bln euro (2.7%). On the other hand the budget of II pillar of CAP was increased from 88.3 bln euro to 95.3 bln euro (7.9%).
PL
W opracowaniu skoncentrowano uwagę na porównaniu poziomu wsparcia finansowego między latami 2007-2013 a 2014-2020. Analizę przeprowadzono między dwoma filarami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz między państwami członkowskimi. Z badań wynika, że w ramach I filara WPR, dotyczącego głównie dopłat bezpośrednich, wzrosły nieco środki przewidziane dla nowych państw członkowskich (NUE-13) w stosunku do krajów UE-15. Przy analizie kwot wparcia w ramach II filaru WPR, obejmującego rozwój obszarów wiejskich, stwierdzono odwrotne zjawisko. W okresie lat 2007-2013 płatności w ramach I filaru stanowiły 286,5 mld euro i w kolejnej perspektywie finansowej wzrosły do 294,4 mld euro (2,7%). Z kolei budżet II filaru WPR wzrósł z 88,3 mld euro do 95,3 mld euro (7,9%).
Contributors
author
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, skinder@utp.edu.pl
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2011. Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów rolników. Probl. Roln. Świat. 11(1), 7-15.
 • Bułkowska M., 2012. Wsparcie drobnych gospodarstw rolnych w świetle zmian WPR po 2013 r. Rocz. Nauk. SERiA 14, 2, 16-20.
 • Kopiński J., 2012. Wpływ WPR na organizację i efekty ekonomiczne gospodarstw o różnychkierunkach produkcji. Rocz. Nauk. SERiA 14, 3, 197-201.
 • Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M., 2012. Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 w świetle projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Zag.Doradz. Roln. 3, 86-99.
 • Mickiewicz B. 2012. Perspectives of Agricultural Policy for the European Union Member StatesAfter 2013. Economic Sciences for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Latvia University of Agriculture, Jelgava 27, 164-168
 • Poczta W., 2010. Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. Wieś i Roln. 3(148), 38-55.
 • Projekt Rozporządzenia PE i Rady w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania i jej monitorowania. 2011. Bruksela.
 • Prus P., Wawrzyniak B.M., 2010. Cechy charakterystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich w 27 krajach Unii Europejskiej. Zag. Doradztwa Roln. 1/2, 52-72.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr1698/2005. 2013 a. Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemówwsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)nr 637/2008 i rozporządzenie Rady(WE)nr 73/2009. 2013 b. Dz. U. UE L347 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r.ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie
 • Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014. 2013 c. Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013.
 • Szpojankowska J., 2006. Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 8, 4, 332-336.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62d2a7a1-9d94-4b6b-89d8-9c56f60e59ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.