PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 17-28
Article title

Aksjologia współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej jako podstawa jej sukcesu

Authors
Title variants
EN
Axiology of Contemporary Resocialization Pedagogy as the Basis for its Success
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Życie człowieka charakteryzują wartości realizowane w wolności. Dotyczy to także resocjalizacji. Wartościami zajmuje się aksjologia, a w pedagogice – aksjologia wychowania. Główny problem artykułu sformułowano jako pytanie: Jaka jest rola wartości w sukcesie oddziaływań resocjalizacyjnych? W odpowiedzi na ten problem podjęto najpierw określenie roli wartości w wychowaniu i w pedagogice, następnie wskazano na specyficzne aspekty procesu resocjalizacji, aby w tym kontekście przedstawić zagadnienie roli wartości w procesie skutecznej resocjalizacji.
EN
A man’s life are characterized by values implemented in freedom. This also applies the rehabilitation and treatment. Values and deals are the subject of interest of axiology and axiological education. The main problem of this article are formulated as question: What is the role of values in the success of the impact of correctional facilities? In response to this problem it was decided to specify the role of values in education and pedagogy, then it was indicated on the specific aspects of the process of rehabilitation, to take, in this context, the question of the role of values in the process of effective rehabilitation and treatment of the prisoners.
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, marian.nowak@kul.pl
References
 • Cichoń, W. (1980). Aksjologiczne podstawy teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Corallo, G. (2010). Pedagogia. Vol. 1: L’educazione. Problemi di pedagogia generale. Roma: Armando.
 • Czerny, J. (1998). Zarys pedagogiki aksjologicznej. Katowice: UŚ.
 • Fullat, O., Genis, I. (1999). Sens et éducation. W: J. Houssaye (dir.), Éducation et philosophie. Approches contemporaines (s. 198-222). Paris: ESF.
 • Gałkowski, J.W. (1996). Wychowanie a wartości. Roczniki Nauk Społecznych, 24 (2), 20-28.
 • Heschel, A.J. (2014). Kim jest człowiek? Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hildebrand, D. von (1982). Fundamentalne postawy moralne. W: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner (red.), Wobec wartości (s. 11-55). Poznań: W drodze.
 • Ingarden, R. (1975). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kamiński, S. (1986). Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości? W: S. Sawicki (red.), O wartościowaniu w badaniach literackich (s. 7-24). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Kunowski, S. (2003). Wartości w procesie wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Machel H. (2001). Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 • Musaio, M. (2010). Pedagogia della persona educabile. L’educazione tra interiorità e relazione. Milano: Vita e Pensiero.
 • Nowak, M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Olbrycht, K. (2000). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: UŚ.
 • Rutkowska, D. (2003). Wpływ uprzedniej aktywizacji automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania na operowanie pojęciami aksjologicznymi u osób o różnym stopniu ich ukształtowania. Przegląd Psychologiczny, 46 (2), 161-177.
 • Rylke, H., Klimowicz, G. (1992). Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Sobczak, S. (2008). Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja (t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sobczyszyn, U. (2014). Wartości noetyczne w procesie resocjalizacji. Na przykładzie badań osadzonych po raz pierwszy w zakładach karnych Okręgu Lubelskiego. Niepublikowana praca doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Sośnicki, K. (1967). Istota i cele wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Tarnowski, J. (1990). Jak wychowywać? Warszawa: ATK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62d7806e-46c2-45ea-addc-a377d03e4d80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.