PL EN


2012 | 1 | 1 | 50-59
Article title

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a prawo własności intelektualnej – czy art. 2 ustawy jest w ogóle potrzebny?

Authors
Content
Title variants
EN
Is a normative regulation of the IP/antitrust interface really needed?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie przepisu art. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który normuje stosunek tej ustawy do prawa własności intelektualnej. Autor prezentuje ewolucję regulacji normatywnej tego zagadnienia w polskim prawie antymonopolowym oraz zgłaszane w doktrynie propozycje interpretacji tego przepisu oraz przedstawia własną koncepcję znaczenia art. 2 ustawy. Opracowanie zawiera również ocenę potrzeby utrzymania dotychczasowego rozwiązania normatywnego. Konkluzje publikacji zawierają sugestię rezygnacji z normatywnej regulacji stosunku prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej i propozycję uchylenia art. 2 ustawy.
EN
The article analyses Article 2 of the Polish Act on Competition and Consumer Protection 2007 as it regulates the intersection between Intellectual Property Rights (IPR) and antitrust in Poland. Discussed here is the evolution of national legislation dealing with this issue as well as the approach to it presented by different commentators. The author presents also his own interpretation of Article 2 critically evaluating its content and considering the necessity of its very existence. It is ultimately concluded that there is no need for a normative regulation of the IPR/antitrust interface in the Polish Competition Act 2007 and that it is appropriate to repeal its current Article 2.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
50-59
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
author
 • Zakład Prawa Konkurencji Instytut Nauk Prawnych PAN
References
 • Ahlborn Ch., Evans D.S., Padilla A.J., The logic and limits of the exceptional circumstances test in Magill and IMS Health, Fordham International Law Journal 2005, vol. 28
 • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010
 • Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T., Ochrona konkurencji i konsumentów, Warszawa 2007
 • Budziński F., Formy i geneza postępu technicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974, z. 4
 • Drexl J., Is there a „more economic approach” to intellectual property and competition law? [w:] Drexl J. (red.), Research handbook on intellectual property and competition law, Cheltenham 2008
 • Drexl J., Real knowledge is to know the extent of one’s own ignorance: on the consumer harm approach in innovation related competition cases, 76 Antitrust Law Journal 677 (2010)
 • Ellig J. (red.), Dynamic competition and public policy. Technology, innovation and antitrust issues, New York 2001
 • Evans D.S., Economics and the design of competition law [w:] ABA Issues in competition law and policy vol. 1, Chicago 2008
 • Gronowski S., Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym – komentarz, Warszawa 1999
 • Harris H.S., Ganske R.J., The monopolization and IP abuse provisions of China’s anti-monopoly law: concerns and a proposal, 75 Antitrust Law Journal 213 (2008)
 • Heath Ch., The interface between competition law and intellectual property in Japan [w:] Anderman S.D. (red.), The interface between intellectual property rights and competition policy, Cambridge 2007
 • Hykawy I., Wojtaszek E., Regulacja porozumień ograniczających konkurencję w prawie Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego 1994, nr 11
 • Kirzner I., Konkurencja i przedsiębiorczość, Warszawa 2010
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – komentarz, Warszawa 2008
 • Kosikowski C., Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994
 • Kosiński E., Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji, Warszawa 2007
 • Kostański R. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010
 • Ławicki T., Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Komentarz, Warszawa 1998
 • Machała W., Ustawa antymonopolowa a wykonywanie praw autorskich, Monitor Prawniczy 1997, nr 7
 • Materna G., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a wykonywanie praw autorskich, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002, nr 4
 • Metzlaff K., Schröder S., Das neue polnische Kartellrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Internationaler Teil 2002 Heft 5
 • Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – komentarz, Warszawa 2002
 • Nowińska E., Nadużycie patentu przez stosowanie niedozwolonych praktyk monopolistycznych [w:] Ciupiński Z. (red.),Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej, Poznań 1993
 • Nowińska E., Promińska U., Du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010
 • Piesiewicz-Stępniewska G., Oszustwo... bezkonkurencyjne? O stosowaniu unijnego prawa konkurencji do praw własności przemysłowej: wykorzystywanie praw wyłącznych w procesie normalizacji [w:] Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, B. Kurcz (red.), Warszawa 2010
 • Podrecki P., Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000,z. 74
 • Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010
 • Poździk R., Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej. Studium z prawa antymonopolowego, Lublin 2006
 • Scherer F.M., Industrial market structure and economic performance, Chicago 1980
 • Scherer F.M., The political economy of patent policy reform in the United States, 7 Journal on Telecommunication & High Technology Law 167 (2009)
 • Schraner F., Kartellrecht und Immaterialgüterrecht. Ihr Verhältnis und die einseitige Einführung regionaler Erschöpfung im Patenrecht, Zürich 2010
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009
 • Skoczny T., Die Angleichung der Wettbewerbsregeln in den neuen und zukünftigen Mitgliedstaaten an das Gemeinschaftsrecht, Baden-Baden 2006
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Skubisz R., Pierwszeństwo do uzyskania patentu, Warszawa 1982
 • Skubisz R., Własność przemysłowa w systemie prawa [w:] Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14A – Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012
 • Sołtysiński S., The new Polish statute on combating monopolistic practices, International Review of Intellectual Property and Competition Law 1988 19(1)
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szymanek T., Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1990
 • de Soto J. H. , Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Warszawa 2010
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011
 • Stępień E., Nakazanie udzielania licencji przymusowej w wyniku nadużywania pozycji dominującej w świetle orzecznictwa wspólnotowego [w:] Piontek E. (red.), Nowe tendencje w prawie konkurencji UE, Warszawa 2008
 • Szaciński M., Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym a prawo autorskie, Przegląd Sądowy 1996, nr 9
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Warszawa 2005
 • du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008
 • du Vall M., Szwaja J., Reguły konkurencji a licencje patentowe i know-how, Warszawa 1996
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010
 • Wiszniewska I., Dostosowanie polskiego prawa antymonopolowego do prawa europejskiego, Studia Prawnicze 1996, nr 1–4
 • Wiszniewska I., Granice kartelowo-prawne ważności licencji patentowych, Ossolineum 1991
 • Wiszniewska I., Licencje patentowe w świetle zmian prawa antymonopolowego, Studia Prawnicze 1995, nr 1-4
 • Wiszniewska I., Praktyki monopolistyczne w świetle ustawy antymonopolowej, Państwo i Prawo 1987, nr 7
 • Wiszniewska I., The draft of the Law against monopolistic practices (Antimonopoly Law) in Poland, International Review of Intellectual Property and Competition Law 1985 16(2)
 • Zäch R., Kuenzler A., Freedom to compete or consumer welfare?: the goal of competition law according to constitutional law [w:] Zäch R., Heinemann A., Kellerhals A. (ed.), The development of competition law. Global perspectives, Cheltenham 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62e33904-a6b3-498c-81b3-0c57340bfbd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.