PL EN


2012 | 3/2012 | 327 - 340
Article title

Bezdomność jako problem społeczny i indywidualny-możliwości profilaktyki

Content
Title variants
EN
Homelessness as social and individual problem-possibilities and prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł składa się z kilku części. Pierwsza z nich obejmuje rozważania definicyjne nad pojęciem bezdomności, a także opisuje sytuację społeczną osób bezdomnych. Kolejna zaś poświęcona jest analizie przyczyn i skutków bezdomności oraz próbie ukazania skali zjawiska. W ostatniej część artykułu autorka skupia swoje rozważania na zapobieganiu bezdomności, podkreślając rangę interdyscyplinarności działań o charakterze profilaktyczno-kompensacyjnym w omawianym zjawisku.
EN
This article consists of several parts. The first part includes definitional considerations over the notion of homelessness. It also describes social situation of the homeless, whereas the second part concentrates on both the analysis of causes and effects of homelessness and on the attempt to show the scale of this phenomenon. The last part of the article focuses on the prevention of homelessness. It emphasizes the importance of interdisciplinarity of preventive and compensatory actions in the scope of the discussed phenomenon.
Year
Issue
Pages
327 - 340
Physical description
Dates
published
2012-10
Contributors
References
 • Bezdomność w Polsce, diagnoza na dzień 31 stycznia 2010, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Warszawa 2010.
 • Bielecka-Prus J. (2011). Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie. Lublin.
 • Błażej E., Bartosz B. (2005). O doświadczaniu bezdomności. Warszawa.
 • Browarczyk Ł., Dębski M. (red.). (2010). Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk.
 • Duracz-Walczak A. (2002). Przyczyny wchodzenia w bezdomność i pozostawania bezdomnym. W: Duracz-Walczak A. (red.). W kręgu problematyki bezdomności polskiej. Gdańsk.
 • Duracz-Walczak A. (2001/2002). O ujednoliceniu pojęć dotyczących bezdomności w Polsce. W: Duracz-Walczak A. (red.). W kręgu problematyki bezdomności polskiej. Gdańsk.
 • Duracz-Walczak A. (1996). Bezdomni. Warszawa.
 • Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M. (1998). Bezdomność jako problem społeczny. W: Dobrowolski P. (red.). Ubodzy i bezdomni. Katowice.
 • Hołyst B. (2009). Kryminologia. Warszawa.
 • Homik I. (2010). Dlaczego kobiety uciekają z domu i stają się bezdomne? Gdańsk.
 • Homik I. (2008). Klub Integracji Społecznej SOS. W: Browarczyk M. (red.). Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk.
 • „Kwestia bezdomności” (2010). Raport opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Machel H. (2006). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk.
 • Machel H. (2008). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne. Kraków.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN.
 • Olech P. (2010). Bezdomność – zarys głównych problemów w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej. W: Browarczyk Ł., Dębski M. (red.). Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk.
 • Olech P. (2010). Zapobieganie bezdomności – prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny. W: Browarczyk Ł., Dębski M. (red.). Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk.
 • Olech P. (2008). Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie pływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia społecznego. W: Browarczyk Ł. (red.). Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk.
 • Oliwa-Ciesielska M. (2004). Piętno nieprzypisania: studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych. Poznań.
 • Oliwa-Ciesielska M., Przymeński A. (2010). Zapobieganie bezdomności – teoretyczne i praktyczne inspiracje. W: Browarczyk Ł., Dębski M. (red.). Forum o bezdomności bez lęku, Gdańsk.
 • Piekut-Brodzka D. (2005). Marginalizacja oraz wykluczenie społeczne bezdomnych. W: L. Frąckiewicz (red.). Wykluczenie społeczne, Katowice.
 • Piekut-Brodzka D. (2000). O bezdomnych i bezdomności: aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, ¬terapeutyczne. Warszawa.
 • Przymeński A. (2008). Bezdomność w Polsce. Stan, uwarunkowania i tendencje rozwojowe problemu. W: M. Duda (red.). Bezdomność: trudny problem społeczny, Kielce.
 • Przymeński A. (2001). Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej. Poznań.
 • Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Model pracy socjalnej w placówkach dla osób bezdomnych. W: A. Duracz-Walczak (red.). W kręgu problematyki bezdomności polskiej. Gdańsk 2001/2002.
 • Pospiszyl I. (2010). Patologie społeczne. Resocjalizacja. Warszawa.
 • Stankiewicz L. (2002). Zrozumieć bezdomność, Olsztyn.
 • Ustawa o Pomocy Społecznej
 • Wygnańska J. 2005). Pomost – o bezdomności bez lęku, Gdańsk.
 • www.mpips.gov.plwww.bratalbert.org.pl
 • www.monar.net.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62ed3d83-aa85-4088-ad0b-c801e95fbb5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.