PL EN


2016 | 15 | 4 | 89-110
Article title

„Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku wybuchu II wojny światowej (1939 r.)

Content
Title variants
EN
“Przegląd Sportowy” [“Sports Review”] as a Communicator and Promoter of Women’s Sport in Poland in the Year of the Outbreak of World War II (1939)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono sport kobiet w Polsce na podstawie informacji z czasopisma „Przegląd Sportowy” z 1939 r. „Przegląd Sportowy” upowszechniał sport kobiet w Polsce poprzez doniesienia, materiały i artykuły dotyczące uwarunkowań sportu kobiet, współzawodnictwa oraz osiągnięć sportowych kobiet. Najpowszechniej uprawianymi przez kobiety w Polsce w omawianym okresie dyscyplinami były gry sportowe, lekkoatletyka, łucznictwo. Panie rywalizowały również w innych dziedzinach, m.in. gimnastyce, kajakarstwie, łyżwiarstwie, narciarstwie, pływaniu, szermierce, wioślarstwie, tenisie, tenisie stołowym i automobilizmie. Największe sukcesy na arenie międzynarodowej osiągały wówczas w łucznictwie i tenisie. Do najlepszych kobiet w sporcie należy zaliczyć Janinę Kurkowską-Spychajową i Jadwigę Jędrzejowską.
EN
The paper presents women’s sport in Poland based on the “Przegląd Sportowy” [“Sports Review”] magazine of 1939. “Sports Review” popularized women’s sport in Poland through reports, materials and articles concerning conditions for women’s sport, women’s sports competition and achievements. The most popular sports disciplines practised by women in Poland in the period discussed were sports games, athletics and archery. Women also practised other sports disciplines, among others, gymnastics, canoeing, skating, skiing, swimming, fencing, rowing, tennis, table tennis and automobile sport. At that time Polish women were most successful in the international arena in archery and tennis. The best women in Polish sport included: Janina Kurkowska-Spychajowa and Jadwiga Jędrzejowska.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
References
 • Drozdek-Małolepsza T., „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 2, s. 45–61; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.11.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w latach 1921–1922 w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2013, t. 12, nr 2, s. 63–72.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (1923–1924), „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie” 2014, nr 2(71), s. 165–177.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w 1925 roku w świetle „Przeglą- du Sportowego”, [w:] Kwieciński J., Tomczak M., Łuczak M. (red.), Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria – praktyce, PWSZ, Konin 2014, s. 223–233.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1926), [w:] Zowisło M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, AWF, Kraków 2015, s. 210–219.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (1927), „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie” 2014, nr 3(72), s. 273–287.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1928), „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2015, nr 1–4(25–28), s. 9–21.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1929), „Szkice Humanistyczne” 2015, t. 15, nr 1–2, s. 61–75.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1931), [w:] Kosiewicz J., Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T. (red.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie, AJD, Częstochowa 2016, s. 113–127; http://dx.doi.org/10. 16926/zdwfsit.07.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle pisma „Przegląd Sportowy” (1932), [w:] Urban R., Nowak L., Eider J. (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12(1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r., ZWKF, Gorzów Wlkp. 2016, s. 159–177.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle pisma „Przegląd Sportowy” (1935), „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku” 2015, nr 1(11), s. 5–15.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2012 t. 11, s. 13–25
 • Drozdek-Małolepsza T., Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939, [w:] Rak L., Małolepszy E. (red.), Narciarstwo polskie 1888–2008, Jasło 2009, s. 105–115.
 • Drozdek-Małolepsza T., Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Zaborniak S. (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, UR, Rzeszów 2005, s. 13–21.
 • Drozdek-Małolepsza T., Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] Drozdek-Małolepsza T. (red.), Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., t. 1, AJD, Częstochowa 2011, s. 149–163.
 • Drozdek-Małolepsza T., Women’s Sport in Poland in the Light of „Przegląd Sportowy” [„Sports Review”] Magazine (1930), [w:] Drozdek-Małolepsza T., Buková A. (red.), Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki (Teoretickié i praktické podmienky telesnej kultúry a turistiky), AJD, Częstochowa 2015, s. 29–45.
 • Drozdek-Małolepsza T., Women’s sport in Poland in the light of „Przegląd Sportowy” [„Sports Review”] magazine (1933), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, t. 14, nr 2, s. 73–91; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2015.14.17.
 • Łysko M., Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej, „Miscellanea Historico-Juridica” 2015, t. 14, nr 1, s. 381–400; http://dx.doi.10. 15290/mhi.2015.14.01.23.
 • Rotkiewicz M., Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego, „Sport Wyczynowy” 1979, nr 3–4, s. 3–21. Schútova J., Waic M. (red.), Tělesná výchova a sport žen v českých a dalšich st- ředoevropských zemich, Praha 2003..
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62ee86d3-c0e5-475e-8bb8-ea65c4ebee32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.