PL EN


2019 | 14 | 3(53) | 111-121
Article title

Przedszkola leśne a potrzeba edukacji zdrowotnej i ekologicznej wśród najmłodszych

Authors
Content
Title variants
EN
Forest Nursery Schools and the Need of Health Education and Ecological Education Amongst the Youngest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Degradacja środowiska naturalnego oraz niekorzystne dla zdrowia trendy życia współczesnego społeczeństwa; związane z ograniczeniem aktywności ruchowej; stawiają nowe wymagania przed organizatorami edukacji przedszkolnej. Dotyczą one przede wszystkim rozwijania świadomości ekologicznej i zdrowotnej wśród młodego pokolenia. Tradycyjne przedszkola uwzględniają owe zagadnienia w realizowanych programach nauczania; niemniej nie rozwiązują one problemów zdrowotnych; takich jak np. wady postawy; wzroku; słabo rozwinięte kompetencje komunikacyjne; poczucie alienacji. W świetle zarysowanych potrzeb propozycją godną uwagi jest koncepcja przedszkoli leśnych; rozwijająca się bujnie w krajach Europu Zachodniej i nie tylko. Dotarła ona także do Polski. W artykule przedstawiono podstawy filozoficzno-dydaktyczne przedszkoli leśnych i ich rozwój na świecie i w Polsce.
EN
The degradation of the environment, and also the trend in contemporary lifestyle adverse from the point of view of society and connected with restricting physical activity, result in new requirements faced by the organisers of pre-school education. These requirements are relevant, first and foremost, to the development of environmental and health awareness amongst the young generation. Traditional nursery schools take under consideration the above-mentioned issues while drawing up and implementing their curricula, nevertheless, those curricula fail to solve the problems of health, such as, for instance, posture defects, vision defects, a low level of the development of communication competences, and the feeling of alienation. In the light of the outlined needs, the conception of forest nursery schools, which is dynamically developing in the countries of Western Europe, but not only there, is a proposal worth considering. This conception has reached Poland as well. In this article, the outline of the history, the philosophical-­didactic foundations of forest nursery schools, together with the development of them all over the world and in Poland, are presented.
Contributors
author
References
 • Barlow J. (2010). Bringing children back to the nature, „Green Teacher”, nr 88.
 • Bąk i in. (red.) (2014). Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Nauki i Przygody.
 • Christ M., Preuss A. (2018). Związek leśnych przedszkoli z metodą Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 1. DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.145
 • Cornell J. (1979). Sharing Nature with Children. The Classic Parents` and Teachers` Nature Awarness Guidebook. Nevada: Ananda Publications.
 • Guz S. (2005). Znaczenie edukacji w systemie Montessori dla kształtowania się wybranych cech osobowości dzieci, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Guz S. (2006). Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Janik A. (2015). Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4.
 • Kołodziejczyk B., Konieczna M. (2004). Zadania elementarnej edukacji zdrowotnej, [w:] D. Skulicz (red.), Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania programów autorskich, Kraków: Wyd. UJ.
 • Koter W., Kozłowska K. (2003). Edukacja zdrowotna przedszkolaka – nowa jakość życia. program, scenariusze, narzędzia, „Edukacja w Przedszkolu”, czerwiec.
 • Louv R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja.
 • Ochnio E. (2005). Edukacja ekologiczna dzieci sześcioletnich w przedszkolu a ich wiedza z zakresu ochrony środowiska, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Palamer-Kabacińska E., Leśny A. (red.) (2012). Edukacja przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Palmer S. (2007). Toksyczne dzieciństwo. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.
 • Pieprzyk M. (2015). Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergarten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 1.
 • Szempruch J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A. (2017). Okres dzieciństwa i dorastanie w ­kontekście potrzeb i realizacji edukacji zdrowotnej, [w:] B. Woynarowska i in. (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • The inspiring growth of sparing nature in China, https://www.sharingnature.com/china-tour-2017.html (dostęp: 22.07.2019)
 • lesneprzedszkola.pl (dostęp: 28.07.2019)
 • Romaniak J., Leśne przedszkola – bez murów, z otwarciem na naturę, www.dziecisawazne.pl/lesne-przedszkola-bez-murow-z-otwarciem-na-nature/ (dostęp: 29.07.2019)
 • www.sharingnature.com
 • www.verein-wurzelnundfluegel.de/UeberdenVerein.html (dostęp: 16.07.2019)
 • www.wurzeln-und-fluegel.ch (dostęp 16.07.2019)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62f1a5e3-743e-46d1-8007-d62e5771c88f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.