PL EN


2013 | 5(41) | 4 | 175-202
Article title

Pedagogiczne aspekty samotnego macierzyństwa

Authors
Title variants
EN
Pedagogical Aspects of Single Motherhood
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the phenomenon of single motherhood. It presents the main changes that have occurred in the family over the centuries. It specifies the definition of the family, including single parent families. A big part of the article is occupied by a reflection on single mothers' problems. Additionally, it presents selected legislation with reference to single parenthood and the main institutions that support single mothers. Article is closed with an interpretation of studies which have been conducted in the centers of support for single mothers in the city of Lublin. These studies have helped to identify the problems faced by single mothers, and clarified the scope of the expectations and desires of the women, in connection with their situation in life. Knowledge about these problems and expectations helped to create an image of single-parent families. Therefore, it was possible to identify some kind of an action plan designed to help single parents.
PL
Artykuł został poświęcony zjawisku samotnego macierzyństwa. W związku z tym przedstawia ważnie przemiany rodziny, jakie zaszły na przestrzeni wieków, w formie upowszechnienia się rodzin kobiet samotnie wychowujących dzieci. Omówiono problemy matek samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo zostały przedstawione wybrane regulacje prawne wobec samotnego rodzicielstwa oraz główne instytucje wspierające samotne matki. Artykuł zamyka interpretacja badań własnych, które zostały przeprowadzone w ośrodkach wsparcia dla samotnych matek na terenie miasta Lublina. Badania te pozwoliły określić problemy, z jakimi borykają się samotne matki, oraz wyklarowały zakres oczekiwań i pragnień badanych kobiet w związku z ich zaistniałą sytuacją życiową. Znajomość tych problemów i oczekiwań pozwoliła stworzyć pewien obraz rodzin niepełnych. W związku z tym możliwe stało się określenie pewnego rodzaju planu działania, mającego na celu pomoc samotnym rodzicom.
Year
Volume
Issue
4
Pages
175-202
Physical description
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ewelina-okrutna@wp.pl
References
 • Adamczyk E.: Wychowanie dzieci w rodzinach samotnych matek, Lublin 1988.
 • Adamski F.: Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1984.
 • Andrzejewski M.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2004.
 • Dyczewski L.: Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994.
 • Dudek Z.W.: Matriarchat – Patriarchat. Subkultura matki – subkultura ojca, Warszawa 2003.
 • Gajda J.: Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Lublin 1997.
 • Gębuś D.: Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006.
 • Graniewska D., Krupa K., Balcerzak-Paradowska B.: Samotne matki, samotni ojcowie. O rodzinach niepełnych w Polsce, Warszawa 1986.
 • Izdebska J.: Dziecko osamotnione w rodzinie, kontekst pedagogiczny, Białystok 2004.
 • Kaja B.: Rozwód w rodzinie a osobowość dziecka, Bydgoszcz 1992.
 • Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A.: Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2009.
 • Kowalski S.: Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1974.
 • Kozdrowicz E.: Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej. Skrypt dla studentów pedagogiki (pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza), Warszawa 1989.
 • Krajewska B.: Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009.
 • Nowak S.: Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
 • Olearczyk T.E.: Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007.
 • Pytches M.: Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, Kraków 1993.
 • Schon L.: Synowie i ojcowie. Tęsknota za nieobecnym ojcem, Gdańsk 2003.
 • Sierpowska I.: Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2008.
 • Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 • Stasiak H.: Kształty i wnętrza rodziny, Warszawa 1975.
 • Toporkiewicz R.: Socjologia wychowania, Warszawa 1986.
 • Winczorek P.: Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2.04.2007r., Warszawa 2008.
 • Adamski A.: Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki, w: Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2005, s. 281-290.
 • Gierszewska R.: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w: Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2002, s. 151-155.
 • Jastrząbek W.: Formy pomocy socjalnej matkom samotnym. Diagnoza i propozycje zmian, „Problemy Rodziny” 1996, nr 1, s. 25-27.
 • Jaworska A.: Macierzyństwo, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999, s. 200-221.
 • Kawula S.: Dodatek. Kluczowe terminy pedagogiki, w: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2005, s. 325-330.
 • Kondrat W.: Demospołeczna charakterystyka rodzin niepełnych oraz przyczyny ich powstawania, w: Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin niepełnych wychowujących dzieci, red. D. Graniewska, Warszawa 1988, s. 7-13.
 • Kozdrowicz E.: Samotne macierzyństwo, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. V, Warszawa 2006, s. 647-652.
 • Kupisiewicz C.: Rodzina, w: Słownik pedagogiczny, red. C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Warszawa 2009, s. 156.
 • Lachowska B.: Samotne macierzyństwo, w: Oblicza macierzyństwa, red. D.Kornas-Biela, Lublin 1999, s. 280-287.
 • Lachowska B., Majchrowska H.: Problemy matek samotnie wychowujących dzieci, w: Pomoc rodzinie niepełnej, red. T. Kukołowicz, Sandomierz 1988, s. 27-35.
 • Łukasik I.: Dyscyplinowanie dzieci przez samotne matki, „Problemy Rodziny” 2001, nr 3, s. 48-51.
 • Matka, w: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. II, Warszawa 2003, s. 585-586.
 • Matka, w: Wielki słownik języka polskiego, E. Dereń, E. Polański, Kraków 2008, s. 444-445.
 • Matyjas B.: Ośrodek pomocy społecznej, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. III, Warszawa 2004, s. 1007-1011.
 • Tyszka Z.: Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, w: Rodzina współczesna, red. M. Ziemska, Warszawa 2001, s. 193-198.
 • Więckiewicz B.: Zmiana wartości dziecka w rodzinie w procesie przemian społeczno - gospodarczych, w: Rodzina, wartości, przemiany, red. M.E. Ruszel, Stalowa Wola–Rzeszów 2010, s. 15-24.
 • Włodarczyk E.: Cierpienie i samotność a macierzyństwo, w: Pomoc społeczna, praca socjalna. Teoria i praktyka, red. K. Marzec-Holka, t. II, Bydgoszcz 2003, s. 498-517.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62f34ff8-6170-4b09-88cd-0ae9fb036968
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.