PL EN


2016 | 6 | 45-58
Article title

Uwarunkowania konsumpcji osób w wieku 70 lat i więcej

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of consumption of people aged 70 and more
RU
Условия потребления населения в возрасте от 70 лет и более
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie na hierarchię czynników determinujących konsumpcję w gospodarstwach domowych osób w wieku 70 lat i więcej. Materiał badawczy stanowiły dane z Badania budżetów gospodarstw domowych GUS za 2012 r. W prezentowanym badaniu zastosowano metodę analizy korelacji kanonicznej. Najważniejszymi determinantami wydatków w gospodarstwach domowych osób w wieku 70 lat i więcej okazały się dochody rozporządzalne przypadające na osobę oraz wielkość gospodarstwa domowego. Większe wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe charakteryzowały gospodarstwa domowe, w których głową gospodarstwa był mężczyzna. W gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach oraz prowadzonych przez osoby z wykształceniem podstawowym notowano mniejsze wydatki na usługi, takie jak łączność oraz rekreację i kulturę.
EN
The purpose of this article is to indicate the hierarchy of factors determining consumption in households of people aged 70 and more. Material consisted of data from a study of household budgets survey for 2012. The present study used the method of canonical correlation analysis. The most important determinants of expenditure in households of people aged 70 and more have proven to be disposable income per capita and the size of the household. More spending on alcoholic beverages and tobacco products were characterized by households in which the head of the household was a man. In households located in rural areas and run by people with primary education reported less spending on services such as communications, recreation and culture.
RU
Целью статьи является указание на иерархию факторов детерминирующих потребление в домашних хозяйствах лиц в возрасте от 70 лет и более. Материал для обследования составляли данные ЦСУ из Обследования бюджетов домашних хозяйств за 2012 г. В представленном обследовании был использован метод анализа канонической корреляции. Самыми важными детерминантами расходов в домашних хозяйствах лиц в возрасте от 70 лет и более оказался чистый доход на душу и размер домашнего хозяйства. Более высокие расходы на алкогольные напитки и табачные изделия характеризовали домашние хозяйства, в которых главой был мужчина. В деревенских домашних хозяйствах и там, где главой были лица с начальным образованием наблюдались более низкие расходы на услуги, среди них связь, отдых и культура.
Year
Issue
6
Pages
45-58
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Bąk I. (2012), Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 258: s. 13—23.
 • Bylok F. (2013), Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, „Problemy Zarządzania”, tom 11, nr 1 (40): s. 123—142.
 • Czapiński J., Panek T. (2014), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, raport, Warszawa.
 • Czechowska I. D. (2014), Kondycja gospodarstw domowych i konsumentów 60+ oraz uwarunkowania rynkowe ich zachowań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 326: s. 11—20.
 • Gałązka M., Grzelak A. (2012), Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE5/galazka_wplyw_spoleczno-demograficznych_ksztaltowania_sie_wydatkow_na_zywnosc.pdf.
 • González C. A., Ham-Chande R. (2007), Functionality and health: a typology of aging in Mexico, Salud Publica Mex, Vol. 49: s 448—458.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności — kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska K., Laskowski W., Ozimek I. (2012), Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych — kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska K., Piekut M. (2014), Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4: s. 95—105.
 • Lee R. (2003), The Demographic Transition, Three Centuries of Fundamental Change, „Journal Econ Perspect”, No. 4, Vol. 17: s. 167—190.
 • Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011), GUS.
 • Migdał-Najman K., Szreder M. (2013), Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce, „Marketing i Rynek”, nr 20 (11): s. 2—8.
 • Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe: dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW.
 • Piekut M. (2013), Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 3: s. 64—81.
 • Radziukiewicz M. (2012), Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(12): s. 101—116.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, „Analizy wielowymiarowe”, StatSoft Polska, Kraków.
 • Szukalski P. (2014), Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich, [w:] Szukalski P., Szatur-Jaworska B. (red.), Aktywne starzenie się — przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: s. 70—85.
 • Świtała M. (2007), Ochrona interesów konsumentów w starszym wieku (w świetle badań opinii), [w:] Kieżel E. (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Zalega T. (2011), Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja, „Studia i Materiały/Wydział Zarządzania”, Uniwersytet Warszawski, nr 1—2: s. 79—106.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62f605e3-812f-4ff9-bd8a-f38ff76c8157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.