PL EN


Journal
2016 | 2 (63) | 50-71
Article title

Bariery kulturowe w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce - znaczenie etnocentryzmu

Content
Title variants
EN
Cultural Barriers to the Management of Banks Controlled by Foreign Capital in Poland - the Importance of Ethnocentrism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest pokazaniu znaczenia barier kulturowych, w tym w szczególności etnocentryzmu (zarówno narodowego, jak i instytucjonalnego) w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Oparty został na przeglądzie literatury oraz badaniach własnych autora, polegających na wywiadach z kadrą kierowniczą tych banków oraz innymi przedstawicielami środowiska bankowego. Autor stara się wykazać, że czynniki kulturowe mają istotny wpływ na osiągane wyniki przez banki, aczkolwiek należy je rozpatrywać z innymi uwarunkowaniami ich funkcjonowania. Zatem nie należy ich traktować w sposób deterministyczny, ale powinno się uwzględniać podejście holistyczne, w ramach którego aspekt kulturowy nie może być pomijany.
EN
The article presents the importance of cultural barriers, in particular of ethnocentrism (both national and institutional) for the management of banks controlled by foreign capital share in Poland. It was based on literature review and the author's own studies - interviews with senior executives of banks and other representatives of the banking community. The author tries to prove that cultural factors have a important influence on the results achieved by the banks. The cultural context shouldn't be considered separately, but analysed with other conditions of bank performance and development. Therefore, not a deterministic but holistic approach is recommended to this research field.
Journal
Year
Issue
Pages
50-71
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Adorno A., Bettelheim B., Frenkel-Brunswick A., Gutermann N., Janowitz M., Levinson D.R., Sanford R.N., Der autoritäre Charakter. Studien über Autorität und Vorurteil, De Munter, Amsterdam 1968.
 • AIG Bank miał ponad 193 mln zł zysku netto po 8 miesiącach 2008 r., "Parkiet", 16.09.2008, http://www.parkiet.com/artykul/628085.html?print=tak (dostęp: 26.03.2016).
 • Barkema H.G., Bell J.H.J., Pennings J.M., Foreign entry, cultural barriers and learning, "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17.
 • Bartlett C.A., Building and Managing the Transnational: The New Organizational Challenge, [w:] M.E. Porter (ed.), Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston 1986.
 • Bartlett C.A., Ghoshal S., Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management, Irwin, Burr Ridge 1992.
 • Brewer M.B., Crano W.D., Social Psychology, West, Minneapolis/St. Paul 1994.
 • Gatignon H., Anderson E., The Multinational Corporation Degree of Control over Subsidiaries: An Empirical Test of a Transaction Cost Explanation, "Journal of Law, Economics and Organization" 1988, No. 4.
 • Goldberg R., An Alternative "Description of Personality": The Big Five Factor Structure, "Journal of Personality and Social Psychology" 1990, Vol. 59.
 • Gomes-Casseres B., Ownership Structures of Foreign Subsidiaries: Theory and Evidence, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1989, No. 11.
 • Gomez-Mejia L.R., Palich L.E., Cultural diversity and the performance of multinational firms, "Journal of International Studies" 1997, No. 28.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2013.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007.
 • HSBC to sell Polish consumer finance receivables, HSBC, 04.08.2009, http://www.hsbc. com/news-and-insight/2009/polish-consumer-finance (dostęp: 15.02.2016).
 • Jowell R. and the Central Co-ordinating Team, European Social Survey 2002/2003: Technical Report, Centre for Comparative Social Surveys, City University, London 2003.
 • Kogut B., Singh H., The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode, "Journal of International Business Studies" 1988, No. 19(3).
 • Kurkliński L., Uwarunkowania kulturowe zarządzania i rozwoju banków z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa (w druku).
 • Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Posern-Zieliński A., Etnocentryzm, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny, PWN, Warszawa 1987.
 • Rozkwitalska M., Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 3(141).
 • Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Samcik M., Klęska HSBC w Polsce to nauczka dla Santandera jak nie rządzić w BZ WBK, Subiektywnie o finansach, 29.07.2011, http://samcik.blox.pl/2011/0 7/Kleska- -HSBC-w-Polsce-to-nauczka-dla-Santandera.html (dostęp: 15.02.2016).
 • Shenkar O., Cultural Distance Revisited: Towards a More Rigorous Conceptualization and Measurement of Cultural Differences, "Journal of International Studies" 2001, Vol. 32, No. 23.
 • Sikorski Cz., Dysonanse kulturowe w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, nr 3-4.
 • Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/ksenofila.html (dostęp: 1.01.2016).
 • Stępień B., Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 10.
 • Uhlenbruck K., Developing Acquired Foreign Subsidiaries: The Experience of MNES in Transition Economies, "Journal of International Studies" 2004, Vol. 35.
 • 50 największych banków w Polsce "Miesięcznik Finansowy BANK" 2008, nr 6; 2009, nr 6; 2011, nr 6; 2013, nr 6; 2015, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62fa3a50-2693-46cd-ba57-9bdb219ab908
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.