PL EN


2015 | 3 (356) | 120-130
Article title

Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Impact of the European Union on Polish Enterprise Development
RU
Влияние Европейского Союза на развитие польских предприятий
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej z działalnością Unii Europejskiej ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono i poddano ocenie wybrane instrumenty wsparcia podmiotów gospodarczych, oferowane przez Unię Europejską, analizie poddano również skutki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na rynku Wspólnoty. Podjęty temat badawczy został zrealizowany za pomocą metody krytycznej oceny, w tym: analizy literatury, raportów i opracowań wraz z wnioskowaniem. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych empirycznych. Znajomość i umiejętne korzystanie przez przedsiębiorców z dostępnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości przyczynia się do polepszenia konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych. Jednak korzystanie z instrumentów wsparcia wymaga od przedsiębiorców niezbędnej wiedzy. Posiadanie jej może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu, którym będzie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo i jego ciągły rozwój. Z drugiej strony, rozwój przedsiębiorczości w kraju może przełożyć się na dobrobyt społeczeństwa. Celem rozważań jest ukazanie pozytywnego oddziaływania Unii Europejskiej na różne sfery działalności przedsiębiorstw. Artykuł jest przeglądem literatury.
EN
The article concerns the problems connected with the European Union’s activities aimed on enterprise development. In his article, the author presented and assessed the selected instruments of support provided for business entities offered by the European Union; he also analysed effects of Polish enterprises functioning in the Community’s market. The undertaken research topic was carried out by the method of critical assessment, including literature review, reports and studies, together with drawing conclusions. The analysis was carried out on the basis of available empirical data. Awareness and skilful use by entrepreneurs of the accessible tools of support for enterprise contributes to improvement of competitiveness and innovativeness of economic entities. However, the use of support instruments requires indispensable knowledge from entrepreneurs. Possession thereof may contribute to achievement of success which will be the well prospering enterprise and its permanent development. On the other hand, enterprise development in the country may translate into prosperity of the society. An aim of considerations is to present the positive impact of the European Union on various spheres of enterprises’ activities. The article is a literature review.
RU
Статья касается проблематики, связанной с деятельностью Европейского Союза, направленной на развитие предприятий. В статье представили и оценили избранные инструменты поддержки для экономических субъектов, предлагаемые Европейским Союзом; анализ охватил также последствия функционирования польских предприятий на рынке Сообщества. Изученная исследовательская тема была осуществлена с помощью метода критической оценки, в том числе анализа литературы, отчетов и разработок вместе с умо- заключением. Анализ провели на основе доступных эмпирических данных. Знание и умелое пользование предпринимателями доступными инструментами поддержки предпринимательства способствует улучшению конкуренто- способности и инновационности экономических субъектов. Однако пользование инструментами поддержки требует от предпринимателей необходимых знаний. Обладание ими может способствовать достижению успеха, которым будет процветающее предприятие и его постоянное развитие. С другой стороны, развитие предпринимательства в стране может привести к зажиточности общества. Цель рассуждений – указать положительное воздействие Европейского Союза на разные сферы деятельности предприятий. Статья – обзор литературы.
Year
Issue
Pages
120-130
Physical description
Contributors
References
 • Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.
 • Enterprise Europe Network (2013), http://een.ec.europa.eu/ [dostęp: 15.12.2013].
 • Safin K. (red.) (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Komisja Europejska (2008), Small Business Act, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM(2008) 394, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2011), Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 78, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2012), Programy Unii Europejskiej wspierające MPS, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7279 [dostęp: 20.12.2013].
 • Komisja Europejska (2013), Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Przedsiębiorstwa, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Mućko P., Sokół A. (2010), Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą, CeDeWu, Warszawa.
 • Portal Funduszy Europejskich (2013), Co dla przedsiębiorców w programach na lata 2013-2020, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/ [dostęp: 15.12.2013].
 • Rudkowski A. (2010), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa,
 • Woźniak M. (2010), System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków,
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2013), Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62fa487f-4af5-4822-86b4-9dd56ef2c98d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.