PL EN


2018 | 39 | 1 | 119-130
Article title

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach młodych obywateli Polski i Ukrainy – wsparcie duchowości

Content
Title variants
EN
Persons with Intellectual Disability in the Opinions of Young Citizens of Poland and Ukraine – the Aspect of Spiritual Support
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy. Przedstawia eksplorację opinii studentek i studentów kierunków pomocowych, z Polski i Ukrainy, na potrzebę wsparcia duchowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Do badań zostały wybrane osoby z początku pierwszego roku studiów na: psychologii, pedagogice, pedagogice specjalnej i pracy socjalnej. Duchowość człowieka jest jednym z elementów tworzących pełnię człowieczeństwa. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a do analizy danych wybrano metody statystycznego opracowania, np. Test 2 . Otrzymane wyniki nie są diametralnie zróżnicowane przez poszczególne zmienne. Rezultaty pokazują, że młodzi obywatele z tych dwóch państw, którzy w przyszłości zawodowej będę zajmować się osobami z NI, uznają wsparcie duchowe dla tej grupy społecznej za jedno z jej podstawowych praw.
EN
The article is of theoretical and research character. It presents an analysis of opinions expressed by assistance programmes students from Poland and Ukraine on spiritual support for persons with intellectual disability (ID). The research was conducted among first year students of psychology, pedagogy and special pedagogy. Spirituality of man is one of the elements that make up the fullness of humanity. A diagnostic survey method was used in the study and statistical methods were used for data analysis, e.g. Test 2. The findings are not diametrically differentiated by individual variables. The results show that young people from these two countries, who in future will be dealing with individuals with ID, recognize spiritual support for this social group as one of their fundamental rights.
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
119-130
Physical description
Dates
published
2018-03-31
References
 • Baczała, Ditta. 2012. Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Benedykt XVI. 2006. Orędzie Ojca Świętego na XIV Światowy Dzień Chorego. Otaczajmy troską i miłością umysłowo chorych. L’Osservatore Romano, (2).
 • Binnebesel, Józef. 2013. Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Binnebesel, Józef. 2014. Tanatopedagogical contexts of Victor Frankl’s concept. Progress in Health Sciences, 4(1), 233-238.
 • Binnebesel, Józef. 2017. Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Bonelli, Raphael M. i Harold G. Koenig. 2013. Mental Disorders, Religion and Spirituality 1990 to 2010: A Systematic Evidence-Based Review. Journal of Religion and Health, 52, 657-673. Dostęp 23.06.2017. https://doi.org/10.1007/s10943-013-9691-4.
 • Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, red. Anna Królikowska. 2001. Kraków: WAM.
 • Francesco. 2016. Giubileo Straordinario della Misericordia: Giubileo degli ammalati e delle persone disabili. Dostęp 10.04.2017. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160612_omelia-giubileo-ammalati-disabili.html.
 • Francesco. 2017. Alla Delegazione „Special Olympics International”. Dostęp 10.04.2017. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170216_special-olympics-international.html.
 • Frankl, Viktor E. 1984. Homo patiens, tłum. Roman Czernecki i Józef Morawski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.
 • Frankl, Viktor E. 2009. Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. Aleksandra Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Jan Paweł II. 1981. O pracy ludzkiej: encyklika Laborem exercens.
 • Jan Paweł II. 1994. Lettera alle Famiglie Gratissimam Sane. Dostęp 10.04.2017. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_02021994_families.html.
 • Jan Paweł II. 2004. Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Dostęp 10.04.2017. http://www.opoka.org.pl/ biblioteka/ W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/uposledzenie_05012004.html.
 • Katecheza osób szczególnej troski: stan aktualny, propozycje na przyszłość, red. Andrzej Kiciński. 2008. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t. 1, red. Władysław Kubik. 1985. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Kiciński, Andrzej. 2010. Ewangelizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwanie koncepcji, red. Paweł Mąkosa, 213-220. Lublin: Polihymnia.
 • Kielar, Aleksandra M. i Janusz Tomczak. 2002. Autorski program nauczania religii uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym na I, II, III etap edukacyjny. Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.
 • Maison, Dominika. 2008. Postrzeganie osób upośledzonych umysłowo przez społeczeństwo polskie. Raport z badania jakościowego. Dostęp 7.10.2010. www.psouu.org.pl/publikacje.
 • Moberg, David. 1984. Subjective Measures of Spiritual Well Being. Review of Religious Research. New York: Religious Research Association.
 • Open Society Foundations. Dostęp 12.10.2017. www.eumap.org.
 • Poston, Denise J. i Ann P.Turnbull. 2004. Role of Spirituality and Religion in Family Quality of Life for Families of Children with Disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 39(2), 95-108.
 • Stala, Józef. 2003. Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ.
 • Switzky, Harvey N. i Stephen Greenspan. 2006. What is Mental Retardation? Ideas for an Evolving Disability in the 21st Century. Washington: AAMR.
 • Vogel, Jeannine, Edward A. Polloway, i David J. Smith. 2006. Inclusion of People with Mental Retardation and Other Developmental Disabilities in Communities of Faith. Mental Retardation, 44(2), 100-111. Dostęp 21.06.2017. https://doi.org/10.1352/0047-6765(2006)44 [100:IOPWMR] 2.0.CO;2.
 • Zakrzewska-Manterys, Elżbieta. 2010. Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa. Warszawa: UW.
 • Zwingmann, Christian, Constantin Klein i Arndt Büssing. 2011. Measuring eligiosity/spirituality.Theoretical differentiations and categorization of instruments. Religions, 2, 345-357.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62fdae00-0c05-4417-a5be-2ebc3ecf356c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.