PL EN


2018 | 8 | 28-46
Article title

Wykorzystanie metody obwiedni danych w analizie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE

Authors
Content
Title variants
EN
Use of DEA method in the analysis of sustainable socio-economic development of EU countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie kraje Unii Europejskiej (UE), jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badania efektywności nakładów ponoszonych przez kraje UE na zrównoważony rozwój oraz ich efektów, z uwzględnieniem średniego trzyletniego okresu opóźnienia pomiędzy nakładami a efektami prowadzonej polityki. W analizie wykorzystano metodę obwiedni danych (Data Envelopment Analysis — DEA). Jako przybliżony miernik stopnia zrównoważenia rozwoju przyjęto wskaźnik efektywności DEA. Przemawiał za tym fakt skonstruowania go na podstawie wartości nakładów oraz efektów, kluczowych dla oceny i porównania stopnia zrównoważonego rozwoju. Badaniem objęto 28 krajów UE; przeprowadzono je na podstawie danych Eurostatu za lata 2011—2013 (nakłady) i 2014—2016 (efekty). Generalnie można stwierdzić, że wszystkie analizowane kraje charakteryzowały się wysokimi wartościami wskaźnika zrównoważonego rozwoju, co świadczy o dużej skuteczności implementacji polityki zrównoważonego rozwoju UE. Zwraca jednak uwagę relatywnie niska pozycja w rankingu krajów uznawanych za najwyżej rozwinięte gospodarczo. Wyjaśnienie tego faktu wymaga przeprowadzenia dalszych, pogłębionych analiz o charakterze teoretyczno-empirycznym.
EN
One of the key challenges currently faced by the European Union countries is ensuring sustainable socio-economic development. The article aims to present the results of the study concerning the effectiveness of expenditures incurred by the EU countries on sustainable development and their effects, tak46 Wiadomości Statystyczne nr 8 (687), 2018 ing into account the average three-year delay between the expenditures and the effects of the implemented policy. Data Envelopment Analysis was employed in the research. As an approximate measure of sustainability, the DEA efficiency indicator was used. This was due to the fact that the indicator was constructed on the basis of the value of expenditures and effects, which were crucial for the assessment and comparison of the degree of sustainable development. The research covered 28 EU countries and was carried out on the basis of data collected by Eurostat for the years 2011—2013 (expenditures) and 2014—2016 (effects). In general it can be stated that all analysed countries were characterized by high values of sustainable development indicators, which proves that the implementation of the EU sustainable development policy is highly effective. However, it is worth noting that the ranking of the countries considered to be the most economically developed is relatively low. In order to explain this fact, further indepth theoretical and empirical analyses are required.
Year
Issue
8
Pages
28-46
Physical description
Dates
published
2018-08-28
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Barros, C. P., Mascarenhas, M. J. (2005). Technical and Allocative Efficiency in a Chain of Small Hotels. Hospitality Management 24(3), 415—436.
 • Burchard-Dziubińska, M., Drzazga, D. (2014). Zrównoważony rozwój — naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2. Retrieved from: https://www.utdallas.edu/~ryoung/phdseminar/CCR1978.pdf.
 • Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K., Zhu, J. (2005). DEA: Past Accomplishments and Future Prospects. McCombs Working Paper No. IROM-01-05. Retrieved from: Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=744128 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.744128.
 • Daly, H. E. (1996). Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston, Massachusetts: Beacon Press.
 • Eurostat (2005). Measuring Progress Towards a More Sustainable Europe: Sustainable Development Indicators in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Guzik, B. (2009). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania operacyjne i decyzje, 1. Pobrano z: http://www.ord.pwr.wroc.pl/index.php?s=archive, dostęp: 06.05.2018.
 • Harris, J. M. (2003). Sustainability and Sustainable Development. International Society for Ecological Economics, Internet Encyclopaedia of Ecological Economics.
 • Harris, J. M., Wise, T. A., Gallagher, K. P., Goodwin, N. R. (eds.) (2001). A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Washington D.C.: Island Press.
 • Holmberg, J. (eds.) (1992). Making Development Sustainable: Redefining Institutions. Policy and Economics. Washington D.C.: Island Press. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content//PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=PL.
 • Kozuń-Cieślak, G. (2010). Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego. W: Ocena efektywności wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Praca w ramach projektu badawczego nr NN112069436.
 • Kumar, S., Gulati, R. (2008). An Examination of Technical, Pure Technical, and Scale Efficiencies in Indian Public Sector Banks using Data Envelopment Analysis. Eurasian Journal of Business and Economics 1(2), 33—69.
 • McKenzie, S. (2004). Social sustainability: Towards some definitions. Hawke Research Institute Working Paper Series, 27. Magill, South Australia: Hawke Research Institute, University of South Australia.
 • Munasinghe, M. (1992). Environmental Economics and Sustainable Development. Paper presented at the UN Earth Summit, Rio de Janeiro. Environment, Paper 3, USA: World Bank.
 • Munasinghe, M. (1994). Sustainomics: a transdisciplinary framework for sustainable development. Keynote Paper, Proc. 50th Anniversary Sessions of the Sri Lanka Assoc. for the Adv. of Science (SLAAS). Colombo, Sri Lanka.
 • Reed, D. (red.) (1997). Structural Adjustment, the Environment and Sustainable Development. London: Earthscan Publications.
 • Sathye, M. (2001). X-Efficiency in Australian Banking: An Empirical Investigation. Journal of Banking and Finance 25(3), 613—630.
 • Thanassoulis, E. (2001). Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis. New York: Springer.
 • United Nations Commission for Sustainable Development (UNCSD) (1996). Indicators for Sustainable Development. Framework and Methodology. Retrieved from: http://esl.jrc.it/envind/un_meths/UN_ME_c.htm.
 • United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA) (2001). Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. New York: United Nations.
 • United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA) (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. New York: United Nations.
 • World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Our Common Future. New York: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63138922-b4a6-4667-ae94-4f80dc5527b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.