PL EN


2017 | 14 | 157-167
Article title

ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNE ZAANGAŻOWANIE SZKOLNYCH PODMIOTÓW W EDUKACJĘ DLA LEPSZEGO JUTRA

Authors
Content
Title variants
EN
RELIANCE AND RESPONSIBLE ENGAGEMENT OF SCHOOL’S SUBJECTS IN EDUCATION FOR A BETTER TOMORROW
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wpisuje się w tematykę aksjologii edukacyjnej, pedagogiki szkoły i polityki oświaty. Autorka zwraca uwagę na indywidualny i społeczny sens edukacji i jej uwarunkowania. Szczególną uwagę przypisuje postawom ucznia i nauczyciela, którzy muszą mieć do siebie zaufanie i poczucie sprawstwa, by edukacja była wartościowa i skuteczna. Badania empiryczne prowadzone w ostatnich latach w szkołach głównie na terenie województwa podkarpackiego ujawniają bowiem niepokojące zjawisko oddalania się szkolnych podmiotów (osamotnienia w swoich dążeniach i problemach) i małego zaufania do siebie. Należy szukać dróg prowadzących do klimatu szkoły opartego na szczerości, zaufaniu i odpowiedzialności jej podmiotów, by edukacja stała się katalizatorem lepszego jutra i wyższej jakości życia.
EN
The article talks about educational axiology, school pedagogy and education policy. The author pays attention to individual and social sense of education and its conditions. Particular attention is given to students’ and teachers’ attitudes, who must have trust towards each other and a feeling of perpetration in order for education to be valuable and effective. Empirical research conducted in recent years in schools mainly in the area of Carpathian Voivodeship reveals disturbing phenomenon of receding of school subjects (isolation in own aspirations and problems) and little self-trust. One should seek ways that lead to school environment which is based on sincerity, trust and responsibility of its subjects for education, for it to become a catalyst for a better tomorrow and a higher quality of life.
Year
Issue
14
Pages
157-167
Physical description
Contributors
author
References
 • de Tchorzewski, A. (red.) (1998). Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny. Bydgoszcz.
 • Denek, K. (1999). Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń.
 • Denek, K. (1994). Podmiotowość nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia i jej uwarunkowania. Toruńskie Studia Dydaktyczne, 1994/4-5.
 • Dudzikowa, M. (2001). Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Kraków.
 • Dudzikowa, M. (red.) (1996). Nauczyciel – uczeń: między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji. Kraków.
 • Frąckowiak, M. (2010). Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces?. Poznań.
 • Janowski, A. (1998). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa.
 • Kargulowa, M. (1991). Dlaczego dzieci nie lubią szkoły?. Warszawa.
 • Kocór, M. (2013). Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczyciela. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 66.
 • Kocór, M. (2016). Teacher as giver and receiver of support in difficult situations at schools in the area of Subcarpathian Voivodeship. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 5/3.
 • Kwieciński, Z. (1996). Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia). W T. Jaworska i R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków.
 • Kwieciński, Z. (1995). Dynamika funkcjonowania szkoły. Toruń.
 • Łopatkowa, M. (1992). Pedagogika serca. Warszawa.
 • Madalińska-Michalak, J. (2003). Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa.
 • Madalińska-Michalak, J. i Góralska, R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa.
 • Mieszalski, S. (1997). O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa.
 • Petlák, E. (2007). Klimat szkoły klimat klasy. Kraków.
 • IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. (2016). Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, 21-23 września 2016. Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63240557-c148-45e4-9157-55b0aad671d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.