PL EN


2009 | 1(12) | 225-244
Article title

Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych

Content
Title variants
EN
Development chances of Polish power industry against the background of increasingly restrictive environmental and economic requirements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Elektroenergetyka jest dziedziną, która wywiera znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie to można rozpatrywać w dwóch aspektach: zużywanie energetycznych surowców kopalnych i zanieczyszczanie środowiska naturalnego gazami, pyłami i innymi odpadami procesu spalania. Konieczność dostosowania się do zaostrzonych wymagań środowiskowych i ekonomicznych dla jednych elektrowni stanowi szanse a dla innych jest to poważne zagrożenie. Elektrownie muszą być konkurencyjne, aby umieć dostosowywać się do zmieniającego się otoczeniem. Konkurencyjność to osiągnięcie trwałej zdolności do wytwarzania energii odpowiadającej popytowi oraz umiejętność jej sprzedaży po cenie, co najmniej pokrywającej koszty wytwarzania, a zarazem zapewniającej zysk. Być konkurencyjnym oznacza sprzedawać energię z zyskiem zarówno w kraju, jak i za granicą, dążenie do realizacji swych interesów, próba przedstawienia korzystniejsze od innych oferty ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzje zawarcia transakcji.
EN
Electrical power engineering is an area which exerts a significant influence on the natural environments. This effect can be examined in two aspects: consumption of energy fossil resources and natural environment pollution with gases, dusts and other waste of the combustion process. The necessity to adjust to more restrictive environmental and economic requirements constitutes opportunities for certain power stations and - a dangerous threat for others. Power stations must be competitive in order to be able to adapt to the changing environment. Competitiveness means achieving a permanent ability to generate energy satisfying demand and an ability to sell it at the price which at least covers production costs, i.e. ensuring profit. Being competitive means selling energy at a profit both domestically and internationally, striving to pursue one's own interests, attempting to present the price, quality offer or other qualities being more beneficial than others and affecting the decision to conclude a transaction.
Year
Issue
Pages
225-244
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, jolanta.stanienda@mwse.edu.pl
References
 • Adamczyk J. 2001. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-076-3.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Wiszniewska M. 2002. Wpływ norm ekologicznych na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie europejskich systemów integracyjnych. W: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska. Pod red. A. Budnikowskiego i M. Cyglera. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 83-7225-165-7.
 • Biczyński W., Wrońska I. 2004. Katalog elektrowni i elektrociepłowni zawodowych: stan na 31.01.2004 r. Warszawa: Wydawnictwo ARE.
 • Burzyńska D., Fila J. 2007. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-755-5.
 • Czop K. 2001. Otwartość na zmianę jako cecha nowoczesnej organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10.
 • Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasada. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0870-7.
 • Famielec J. 2005a. Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 z polityką ochrony środowiska. Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
 • Famielec J. (red.). 2005b. System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie. ISBN 83-72522-64-2.
 • Famielec J., Stepień M. 2005. Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-276-6.
 • Fiedor B. (red.). 2000. Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej - Koszty i strategia. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo Politechnika Białostocka. ISBN 83-85792-81-3.
 • Fiedor B. i in. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7110-868-0.
 • Folmer H., Gabel L., Opschoor H. 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka. ISBN 83-86117-01-X.
 • Gabrusewicz W. 1992. Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce tynkowej. Zeszyty Naukowe seria 2: Monografie nr 120. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISSN 0860-3162.
 • Gabryś H.L. 2005. Energetyka polska w 2005 r. [online] "Energetyka" 2005, nr 4. Dostępny w Internecie: http://www.ure.gov.pl
 • Godziszewski B. 1999. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania. W: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pod red. M.J. Stankiewicza. Toruń: TNOiK. ISBN 83-87673-50-1.
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2004, 2005, 2006. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS. ISSN 1506-7947.
 • Górka K. 2000. Skutki integracji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia. Pod red. M. Burchard-Dziubińskiej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka. ISBN 83-88529-10-2.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1352-2.
 • Graczyk A. 2005. Ekologiczne koszty zewnętrzne, identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-51-5.
 • Kamiński J. 2006. Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego. Kraków: Wydawnictwo PAN. ISBN 83-89174-19-7.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Europejska Polityka Energetyczna [online]. Dostępny w Internecie: http://www.cire.pl/UE/dokumen-ty/com2007_0001 pl0l .pdf
 • Kożuch M., Rosiek K. 2005. Ekonomika przemysłu: wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-268-5.
 • Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. 1993. Energetyka a ochrona środowiska. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. ISBN 83-204-1585-3.
 • Laskowska A. 2001. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4.
 • Lynch R. 1997. Corporate Strategy. London: Pitman Publishing. ISBN 0273607537.
 • Malachowski K. (red.). 2007. Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-60089-39-2.
 • Mikołajczyk B. (red.). 2006. Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-682-0.
 • Ochrona Środowiska 2005. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS. ISSN 0867-3217.
 • Piechał P. 2004. Restrukturyzacja i prywatyzacja sektora energetyki w Polsce "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10.
 • Pierścionek Z. 2003. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14085-2.
 • Pindór T. (red.). 2005. Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-64-7.
 • Porter M. E. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
 • Porter M.E. 1999. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1189-9.
 • Porter M.E. 2006. Przewaga konkurencyjna, osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 83-246-0155-4.
 • Poskrobko B. (red.). 2003. Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Rozprawy Naukowe nr 106. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 0867-096X.
 • Prahalad C.K., Hamel G. 1990. The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" May-June.
 • Program dla elektroenergetyki. 2006. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki.
 • Stanienda J. 2006. Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Tarnów: Wydawnictwo MWSE. ISBN 83-89879-05-0.
 • Wróbel J. 2004. Zyskają mieszkańcy i środowisko. "Gazeta Prawna" nr 195.
 • Wróbel J. 2005. Elektrownie sprywatyzować i połączyć. "Gazeta Prawna" nr 188.
 • Wrzosek W. 1999. Przewaga konkurencyjna. "Marketing i Rynek" nr 7.
 • Zanieczyszczenie atmosfery [1997]. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń, Warszawa: Centrum Informacji Energetyki. Zakład Energometrii.
 • Zielona Księga. 2000. Dokument Unii Europejskiej z 29.11.2000.
 • Żylicz T. 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1521-5.
 • Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2004 r. określająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazu cieplarnianego w myśl dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. WE L 59 z 29.01.2004.
 • Decyzja nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty i wykonania Protokołu z Kioto. Dz.U. WE L 49 z 19.02.2004.
 • Directive 2003/55/EC of the European Parliament and the Council of 26 June 2003 conceding common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/ 92/EC,
 • Directive 2004/8/EC of the European Parlament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC.
 • Dyrektywa 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania. Dz.U. WE L 309 z 27.11.2001.
 • Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej Dyrektywę 96/61/WE. Dz.U. WE L 275 z 25.10.2003.
 • Dyrektywa 96/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 1996 r. w sprawie jednolitych zasad rynku energii elektrycznej.
 • Dyrektywa Rady 76/464/EWG z 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczeń spowodowanych przez niektóre niebezpieczne substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty. Dz.U. L 129, 18.5.1976, s. 23.
 • Dyrektywa Rady 84/360/EWG z 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z zakładów przemysłowych (Dz.U. L 188, 16.7.1984).
 • Dyrektywa Rady 96/6l/EWG z 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Dz.U. L 257, 10.10.1996.
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, M. P. z 9 maja 2006 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.10.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Ustawa [1997] Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. Dz.U. z 2003 r., nr 153.
 • Ustawa [2006] z dnia 24 lutego 2006 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. z 2006 r., nr 50, poz. 360, z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63271876-8d5c-41a4-b7c6-d177ce168cdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.